งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบงานสารบรรณ & ระบบสืบค้นเอกสาร (E-Document)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบงานสารบรรณ & ระบบสืบค้นเอกสาร (E-Document)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบงานสารบรรณ & ระบบสืบค้นเอกสาร (E-Document)
โดย รุ่งนารี ชิดโคกกรวด -MT Oct 27,2010

2 ความรู้ทั่วไปงานสารบรรณ และประเภทของหนังสือ
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2553 ประเภทของหนังสือ มี 7 ชนิด ได้แก่ 1. หนังสือภายนอก หน่วยงานที่ออกหนังสือและลงนามโดยหัวหน้า หน่วยงาน ต้องเป็นเรื่องที่ติดต่อประสานงานโดยทั่วไป ไม่ใช่ นโยบายสำคัญหรือผูกพันกับงบประมาณของมหาวิทยาลัย และต้องในระดับไม่สูงกว่าระดับเดียวกันกับผู้ลงนาม 2. หนังสือภายใน

3 ประเภทของหนังสือ 3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน ได้แก่ เกียรติบัตร ปริญญาบัตร รายงานการประชุม เป็นต้น 7. หนังสืออื่น ได้แก่ ตำรา ข้อสอบ เอกสารประกอบการเรียนการสอน

4 ระบบสืบค้นเอกสาร (E-Document)

5 ตัวอย่างการค้นหาที่เป็นชื่อคน

6

7 ตัวอย่างการค้นหาที่เป็นชื่อหน่วยงาน : ต้นเรื่อง

8 หน่วยงานต้นเรื่อง มี 98 รายการ

9 หน่วยงาน สวทส. เลือกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10 กรณีเลือกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี 753 รายการ

11 Tips การร่างหนังสือ การตั้งชื่อเรื่องของหนังสือ ไม่ควรเกิน 2 บรรทัด ส่วนใหญ่ใช้คำกริยานำหน้า เช่น ขออนุมัติ ขออนุญาต ขอความอนุเคราะห์ เป็นต้น หัวเรื่องกับคำลงท้าย ต้องสอดคล้องกัน เช่น ขออนุมัติ ลงท้ายด้วยโปรดอนุมัติ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ - แจ้งอีเมล์ admin หลักของแต่ละสำนัก ของสวทส. เป็นคุณจุรีรัตน์ - สัญญารับทุนและหนังสือมอบอำนาจต่าง ๆ ให้งานนิติการตรวจสอบก่อน ที่จะเสนอผู้บริหารลงนาม - หนังสือที่ ศธ 5601 หลังการออกเลขแล้ว จะส่งกลับคืนหน่วยงาน เพื่อดำเนินการต่อ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบงานสารบรรณ & ระบบสืบค้นเอกสาร (E-Document)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google