งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชาแหล่งสารสนเทศ แนวคิดเกี่ยวกับขอบเขตและประเภทของแหล่งสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชาแหล่งสารสนเทศ แนวคิดเกี่ยวกับขอบเขตและประเภทของแหล่งสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชาแหล่งสารสนเทศ แนวคิดเกี่ยวกับขอบเขตและประเภทของแหล่งสารสนเทศ
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับขอบเขตและประเภทของแหล่งสารสนเทศ IS แหล่งสารสนเทศ c อ.ดร. นฤมล รักษาสุข

2 1.1 ขอบเขตของแหล่งสารสนเทศ
ทรัพยากรสารสนเทศ / ของจริง (Information Package / Object) มวลทรัพยากรสารสนเทศ (Collection) สถาบันบริการสารสนเทศ (Information Service Institution) IS แหล่งสารสนเทศ c อ.ดร. นฤมล รักษาสุข

3 1.1.1 ทรัพยากรสารสนเทศ / ของจริง (Information Package / Object)
เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของแหล่งสารสนเทศ หมายถึงทรัพยากรสารสนเทศแต่ละรายการ เช่น หนังสือ 1 เล่ม วารสาร 1 ฉบับ ซีดี 1 แผ่น ศิลาจารึก 1 หลัก คัมภีร์ใบลาน 1 ผูก IS แหล่งสารสนเทศ c อ.ดร. นฤมล รักษาสุข

4 1.1.2 มวลทรัพยากรสารสนเทศ (Collection)
เป็นหน่วยที่ใหญ่เป็นลำดับที่สองของแหล่งสารสนเทศ หมายถึงแหล่งที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศรูปลักษณ์เดียวกันหรือสาขาวิชาเดียวกัน เช่น Collection หนังสือตำรา วารสารฉบับปัจจุบัน วารสารฉบับย้อนหลัง วิทยานิพนธ์ สิ่งพิมพ์ มทส IS แหล่งสารสนเทศ c อ.ดร. นฤมล รักษาสุข

5 1.1.3 สถาบันบริการสารสนเทศ (Information Service Institution)
หมายถึงหน่วยงานที่ทำหน้าที่ จัดหา จัดเก็บ ให้บริการและเผยแพร่สารสนเทศในรูปลักษณ์และสาขาวิชาต่างๆ เช่น ห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้ หอจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น IS แหล่งสารสนเทศ c อ.ดร. นฤมล รักษาสุข

6 1.2 ประเภทของแหล่งสารสนเทศ
แหล่งสารสนเทศแยกประเภทตามแหล่งที่เกิด แหล่งสารสนเทศแยกประเภทตามรูปลักษณ์ ทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศแยกประเภทตามขั้นการผลิต แหล่งสารสนเทศแยกประเภทตามสาขาวิชา 1.2.5 แหล่งสารสนเทศแยกประเภทตามบุคคลและ องค์การ IS แหล่งสารสนเทศ c อ.ดร. นฤมล รักษาสุข


ดาวน์โหลด ppt รายวิชาแหล่งสารสนเทศ แนวคิดเกี่ยวกับขอบเขตและประเภทของแหล่งสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google