งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4.5 Mil. Years Lava (Gas), ICE Age Life: Single Cell.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4.5 Mil. Years Lava (Gas), ICE Age Life: Single Cell."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 4.5 Mil. Years Lava (Gas), ICE Age Life: Single Cell

3

4

5

6 วิวัฒนาการมนุษย์ Australopithecus afarensis - Homo sapiens 50,000 BC

7 Homo sapiens

8

9

10 1. Prehistoric Agriculture 12,000 -10,000 BC 12,000 -10,000 BC มนุษย์ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม (Adaptation) มนุษย์ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม (Adaptation) หลบฝน พายุ และแผ่นดินไหว (Environment factor) หลบฝน พายุ และแผ่นดินไหว (Environment factor) สร้างที่พักอาศัย ตั้งรกราก (Settlement) สร้างที่พักอาศัย ตั้งรกราก (Settlement) หากินด้วยการล่าสัตว์ (Hunter) หากินด้วยการล่าสัตว์ (Hunter) เก็บเมล็ดพืชป่าและรวบรวมไว้ (Gatherer) เก็บเมล็ดพืชป่าและรวบรวมไว้ (Gatherer) ใช้ทรัพยากรในการดำรงชีวิต (Resource) ใช้ทรัพยากรในการดำรงชีวิต (Resource)

11 Hunter and Gatherers จากล่าสู่เลี้ยง 10,000 BC

12 ล่าสู่เลี้ยง ตั้ง ถิ่นฐาน เพาะปลูก

13 Domestication & Cultivation การนำพืชปลูกมาและสัตว์ป่ามา เลี้ยงเพื่อใช้ประโยชน์ Wild Animal & Plants Pea, 10,000 BC Olive, 6,000 BC ????? How Whom Tame Dog, 9,000 BC

14 การเกษตร (Agriculture) การเกษตร(Agriculture) Animals Plants Seed & Vegetation, Production Enviroment & Ecology Resources Human GenesEnvironment

15 2. Scientific Agriculture ประชากรของโลกเพิ่มมากขึ้น จึงเพิ่มพื้นที่ เพาะปลูก จากพื้นที่ป่า ประชากรของโลกเพิ่มมากขึ้น จึงเพิ่มพื้นที่ เพาะปลูก จากพื้นที่ป่า มีการสำรวจแหล่งกำเนิดของพืชและสัตว์ (Center of Origin) มีการสำรวจแหล่งกำเนิดของพืชและสัตว์ (Center of Origin) การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืช สัตว์และ จุลินทรีย์ เช่น ข้าว Oryza sativa ข้าวโพด Zea mays L, Homo sapiens, หมา Canis familiaris เชื้อราสาเหตุ โรคใบไหม้ใน ข้าวโพด Exerohilum turcicum การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืช สัตว์และ จุลินทรีย์ เช่น ข้าว Oryza sativa ข้าวโพด Zea mays L, Homo sapiens, หมา Canis familiaris เชื้อราสาเหตุ โรคใบไหม้ใน ข้าวโพด Exerohilum turcicum ใช้วิธีวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ในการผลิต การทางเกษตร ใช้วิธีวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ในการผลิต การทางเกษตร เริ่มมีระบบการปลูกพืชพืชหนุนเวียน (Crop Rotation) เริ่มมีระบบการปลูกพืชพืชหนุนเวียน (Crop Rotation) กังหันน้ำ (Wind mill) การชลประทาน ปลูกพืชในฤดูแล้ง กังหันน้ำ (Wind mill) การชลประทาน ปลูกพืชในฤดูแล้ง

16 Vavilov’s (1926) 12 Centers of origin in the World Rice Cott on Soyb ean Maiz e Potat o Tom ato

17 3. Colonial Agriculture เกษตรยุคอาณานิคม ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เสปน ได้ออกล่าอาณานิคม โดยใช้ กองทัพเรือเข้าโจมตีประเทศด้อยพัฒนา เกษตรยุคอาณานิคม ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เสปน ได้ออกล่าอาณานิคม โดยใช้ กองทัพเรือเข้าโจมตีประเทศด้อยพัฒนา เกิดการอพยพเคลื่อนย้าย (migration) ของ ทรัพยากรการเกษตรจากประเทศที่เป็น อาณานิคมกลับสู่ประเทศผู้ล่าอาณานิคม เช่น อังกฤษ ขนทรัพยากรป่าไม้ ฝ้าย ชา สินค้าเกษตรและสินแร่จากประเทศอินเดีย เกิดการอพยพเคลื่อนย้าย (migration) ของ ทรัพยากรการเกษตรจากประเทศที่เป็น อาณานิคมกลับสู่ประเทศผู้ล่าอาณานิคม เช่น อังกฤษ ขนทรัพยากรป่าไม้ ฝ้าย ชา สินค้าเกษตรและสินแร่จากประเทศอินเดีย ฝรั่งเศส ขนทรัพยากร สินแร่ ป่าไม้ พันธุ์พืช จากประเทศลาว เสปนใช้และขน ทรัพยากร จากประเทศฟิลิปปินส์ เป็นต้น ฝรั่งเศส ขนทรัพยากร สินแร่ ป่าไม้ พันธุ์พืช จากประเทศลาว เสปนใช้และขน ทรัพยากร จากประเทศฟิลิปปินส์ เป็นต้น

18 4. Breeding of Plant & Animal ยุคการใช้วิทยาศาสตร์มาประยุกต์กับการเกษตร โดย เริ่มมีการปรับปรุงพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ โดยใช้แหล่ง พันธุกรรมที่มีในธรรมชาติ มาประยุกต์ใช้กับทฤษฎีการ ปรับปรุงพันธุ์ จนได้พันธุ์พืชและสัตว์ใหม่ ผลิตเป็น อาหารให้ประชาคมโลก ยุคการใช้วิทยาศาสตร์มาประยุกต์กับการเกษตร โดย เริ่มมีการปรับปรุงพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ โดยใช้แหล่ง พันธุกรรมที่มีในธรรมชาติ มาประยุกต์ใช้กับทฤษฎีการ ปรับปรุงพันธุ์ จนได้พันธุ์พืชและสัตว์ใหม่ ผลิตเป็น อาหารให้ประชาคมโลก หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ที่ใช้ ได้แก่ การ นำเข้าพันธุกรรมพืชและสัตว์ (introduction) การ คัดเลือกพันธุ์ (selection) และการผสมพันธุ์ (hybridization) หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ที่ใช้ ได้แก่ การ นำเข้าพันธุกรรมพืชและสัตว์ (introduction) การ คัดเลือกพันธุ์ (selection) และการผสมพันธุ์ (hybridization) เริ่มใช้วิธีวิทยาศาสตร์ในการวิจัยการเกษตร (research) ซึ่งได้แก่ การสังเกต (observation) การเก็บตัวเลข (data collection) การวิเคราะห์ผล (analysis) การตีความหมาย (interpretation) และการสรุปผล (conclusion) เริ่มใช้วิธีวิทยาศาสตร์ในการวิจัยการเกษตร (research) ซึ่งได้แก่ การสังเกต (observation) การเก็บตัวเลข (data collection) การวิเคราะห์ผล (analysis) การตีความหมาย (interpretation) และการสรุปผล (conclusion)

19 5. Mechanical Advances ยุคการพัฒนาเครื่องจักรกล เริ่มมีการพัฒนา เครื่องปั่นด้ายในปี 1973 (cotton gin) จนทำให้ การเกษตรเริ่มเปลี่ยนแปลง จากการผลิตเพื่อยัง ชีพ มาเป็นการผลิตเป็นการค้า โดยมีการปลูก พืชเชิงเดี่ยว (mono-crop) เช่น การปลูกฝ้ายใน ประเทศอเมริกา และพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ยุคการพัฒนาเครื่องจักรกล เริ่มมีการพัฒนา เครื่องปั่นด้ายในปี 1973 (cotton gin) จนทำให้ การเกษตรเริ่มเปลี่ยนแปลง จากการผลิตเพื่อยัง ชีพ มาเป็นการผลิตเป็นการค้า โดยมีการปลูก พืชเชิงเดี่ยว (mono-crop) เช่น การปลูกฝ้ายใน ประเทศอเมริกา และพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เริ่มมีการใช้เครื่องจักรกลมาแทนแรงม้า จึงเกิด คำว่า Horsepower เริ่มมีการใช้เครื่องจักรกลมาแทนแรงม้า จึงเกิด คำว่า Horsepower ที่เทียบแรงเครื่องจักรกลกับกำลังม้า 1 HP เทียบได้กับการทำงานของม้า 1 ตัว ที่เทียบแรงเครื่องจักรกลกับกำลังม้า 1 HP เทียบได้กับการทำงานของม้า 1 ตัว

20 6. Pest Control ยุคการป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยสารเคมี เริ่มมี การป้องกันกำจัดสัตว์ศัตรูพืช (pest) ได้แก่ สัตว์ ศัตรูพืช หนู โรคพืช แมลง และวัชพืช ด้วย สารเคมี เช่น DDT ยุคการป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยสารเคมี เริ่มมี การป้องกันกำจัดสัตว์ศัตรูพืช (pest) ได้แก่ สัตว์ ศัตรูพืช หนู โรคพืช แมลง และวัชพืช ด้วย สารเคมี เช่น DDT มีการผลิตสารเคมีกำจัดแมลง (insecticide) สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา (fungicide) สารเคมี ป้องกันกำจัดวัชพืช (herbicide) เพื่อใช้ในการ เพิ่มผลผลิตการเกษตร ทำให้มีผลผลิตสูงขึ้น และคุณภาพดี มีการผลิตสารเคมีกำจัดแมลง (insecticide) สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา (fungicide) สารเคมี ป้องกันกำจัดวัชพืช (herbicide) เพื่อใช้ในการ เพิ่มผลผลิตการเกษตร ทำให้มีผลผลิตสูงขึ้น และคุณภาพดี ซึ่งในปัจจุบันมีการคำนึงถึงพิษตกค้างและ สุขภาพอนามัยมากขึ้น จึงมีการรณรงค์การลดใช้ สารเคมีในการผลิตการเกษตร และหันมาใช้วิธี ป้องกันศัตรูพืชโดยชีววิธี หรือ Biological Control ที่ใช้แมลงที่เป็นประโยชน์ในการกำจัด เพลี้ยอ่อนในข้าวโพด เช่น แมลงหางหนีบ ซึ่งในปัจจุบันมีการคำนึงถึงพิษตกค้างและ สุขภาพอนามัยมากขึ้น จึงมีการรณรงค์การลดใช้ สารเคมีในการผลิตการเกษตร และหันมาใช้วิธี ป้องกันศัตรูพืชโดยชีววิธี หรือ Biological Control ที่ใช้แมลงที่เป็นประโยชน์ในการกำจัด เพลี้ยอ่อนในข้าวโพด เช่น แมลงหางหนีบ

21 7. Transport ยุคการพัฒนาการขนส่งสินค้า มีการสร้างถนน ขุดคลอง และสร้างทางรถไฟ ทำให้การขนส่ง สินค้าเกษตรในระยะทางไกลและสะดวกขึ้น เริ่ม มีการค้าขายสินค้าการเกษตรระหว่างประเทศ มากขึ้น ยุคการพัฒนาการขนส่งสินค้า มีการสร้างถนน ขุดคลอง และสร้างทางรถไฟ ทำให้การขนส่ง สินค้าเกษตรในระยะทางไกลและสะดวกขึ้น เริ่ม มีการค้าขายสินค้าการเกษตรระหว่างประเทศ มากขึ้น ผลลัพธ์ที่ตามมาคือ การใช้ทรัพยากรน้ำมันเพิ่ม (Fossil fuel) มากขึ้น ผลลัพธ์ที่ตามมาคือ การใช้ทรัพยากรน้ำมันเพิ่ม (Fossil fuel) มากขึ้น ปัจจุบันจึงมีการวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทน น้ำมัน และต้องคำนึงถึงการขนส่งที่ประหยัดและ มีประสิทธิภาพสูงสุด (logistics and supply chain) ปัจจุบันจึงมีการวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทน น้ำมัน และต้องคำนึงถึงการขนส่งที่ประหยัดและ มีประสิทธิภาพสูงสุด (logistics and supply chain)

22 8. Green Revolution ( การปฏิวัติ เขียว ) การเพิ่มผลผลิตการเกษตร เพื่อให้ เพียงพอกับประชากรของโลก การเพิ่มผลผลิตการเกษตร เพื่อให้ เพียงพอกับประชากรของโลก 1. การใช้พันธุ์พืชใหม่ผลผลิตสูง (New crop cultivars) 2. การชลประทาน (Irrigation) เพื่อให้ ปลูกพืชในฤดูแล้ง 2. การชลประทาน (Irrigation) เพื่อให้ ปลูกพืชในฤดูแล้ง 3. การใช้ปุ๋ย (Fertilizer) 3. การใช้ปุ๋ย (Fertilizer) 4. การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช (Pesticide) 4. การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช (Pesticide) 5. การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร (Mechanization) 5. การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร (Mechanization)

23

24 2009

25

26 D r. B o r l a u g D r. M c C o u c h Source: Prof. Dr. Coffman Oct 28, 08


ดาวน์โหลด ppt 4.5 Mil. Years Lava (Gas), ICE Age Life: Single Cell.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google