งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อินเตอร์เซกชั่น (Intersection) คอมพลีเมนต์ (Complement)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อินเตอร์เซกชั่น (Intersection) คอมพลีเมนต์ (Complement)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อินเตอร์เซกชั่น (Intersection) คอมพลีเมนต์ (Complement)
การดำเนินการของเซต Operation of Set ยูเนียน (Union) อินเตอร์เซกชั่น (Intersection) คอมพลีเมนต์ (Complement) ผลต่าง (Difference)

2 การดำเนินการของเซต 2. อินเตอร์เซกชัน(ซ้ำกัน) ยูเนียน ( รวมกัน ) A B A
2. อินเตอร์เซกชัน(ซ้ำกัน) A B A B U U

3 2. อินเตอร์เซกชัน(ซ้ำกัน)
1. ยูเนียน ( รวมกัน ) 2. อินเตอร์เซกชัน(ซ้ำกัน) A B AB={ 1,2,3,4,5,6,7 } AB={ 4 } 5 1 6 4 2 7 3 8 U

4 จงแรเงาเซตต่อไปนี้

5 ={1,2,3} ={1,2,3,4,5,6}

6 ={1,2,3,4,5,6,7,8} = { }

7 จากรูปภาพจงหาสมาชิกของเซต
1.U={____________} 2. AB={__________} 3. A  C={____________} 4. B  C={_____________} 5. A  B  C={___________} 6. AB={_______} 7. A  C={________} 8. B  C={________} 9. A  B  C={____} 10. A  B  C={_______} รวมกัน ซ้ำกัน

8 การดำเนินการของเซต(ต่อ)
3. คอมพลีเมนต์ ( ข้างนอก A ) 4. ผลต่าง A-B (ยึดตัวตั้งลบตัวที่เหมือนกันออก) A A B B U U

9 A={ 1,2,3,4 } B={ 4,5,6,7 }

10

11

12 จากรูปภาพจงหาสมาชิกของเซต
1.U={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} 2. A- B={5} 3. A - C={3,5} 4. B- C={3,9} 5. A -B - C={5} 6. A={0,1,4,6,7,8,9} 7. C={1,3,5,7,8,9} 8. B={0,1,4,5,7,8} 9. (ABC)={1,7,8} 10. (AB)={0,1,4,7,8}

13 c A B 5 6 2 8 1 3 4 7 U Test10M. 1.AB={………………..} 6.AB={………..}
2.AC={………………..} 3.BC={………………..} 4.ABC={……………} 5.(AB)C={………….} 6.AB={………..} 7.AC={…………..} 8.BC={…………..} 9.ABC={……….} 10.(AB)C={………}

14 รวมกัน ซ้ำกัน c A B 5 6 2 8 1 3 4 7 U Test10M. 1.AB={1,2,3,4,5,6}
2.AC={1,2,3,4,5,7} 3.BC={1,2,3,4,6,7} 4.ABC={1,2,3,4,5,6,7} 5.(AB)C={1,2,3,4,7} 1.AB={1,2} 2.AC={1,3} 3.BC={1,4} 4.ABC={1} 5.(AB)C={1,3,4}

15 - ตัวที่เหมือนกัน Aนอก A
B 5 6 2 8 1 3 4 Test10M. 7 c U 1.A-B={……….} 2.A-C={……….} 3.B-C={……….} 4.A-B-C={………} 5.(A-B)-C={……..} 6.A={…………..} 7.C={…………….} 8.(BC)={……………….} 9.(ABC)={……………} 10.{(AB)C}={……….}

16 - ตัวที่เหมือนกัน Aนอก A
B 5 6 2 8 1 3 4 Test10M. 7 c U 1.A-B={3,5} 2.A-C={2,5} 3.B-C={2,6} 4.A-B-C={5} 5.(A-B)-C={5} 1.A={4,6,7,8} 2.C={2,5,6,8} 3.(BC)={2,3,5,6,7,8} 4.(ABC)={2,3,4,5,6,7,8} 5.{(AB)C}={8}

17 ทดสอบ20ข้อ= 10 คะแนน 1.ข 11.ข 2.ค 12.ข 3.ง 13.ค 4.ข 14.ก 5.ข 15.จ 6.จ
16.ง 7.ข 17.ข 8.จ 18.ค 9.ข 19.ง 10.ข 20.ง

18

19

20


ดาวน์โหลด ppt อินเตอร์เซกชั่น (Intersection) คอมพลีเมนต์ (Complement)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google