งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 สถิติ สถิติ หมายถึง ตัวเลขที่แสดงข้อเท็จจริง อย่างใดอย่างหนึ่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 สถิติ สถิติ หมายถึง ตัวเลขที่แสดงข้อเท็จจริง อย่างใดอย่างหนึ่ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 สถิติ สถิติ หมายถึง ตัวเลขที่แสดงข้อเท็จจริง อย่างใดอย่างหนึ่ง
ตัวเลขแสดงการเกิดการตาย มูลค่าสินค้าขาออกขาเข้า ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร ยอดขายเฉลี่ยในแต่ละเดือน สถิติ หมายถึง ศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เรียกว่า ระเบียบวิธีการทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความหมายข้อมูล

2 ข้อมูลทางสถิติ และ การเก็บรวบรวม
1.ข้อมูลเชิงปริมาณ เกี่ยวกับตัวเลข เช่น น้ำหนัก อายุ รายได้ คะแนนสอบ ค่าใช้จ่าย จำนวนผลผลิต 2.ข้อมูลเชิงคุณภาพ คุณภาพดี-เลว สถิติประชากรจำแนกตามเพศ สถิติคนไข้จำแนกตามชนิดของโรค

3 จำแนกตามแหล่งที่เกิดของข้อมูล
1.ข้อมูลปฐมภูมิ สำรวจจากแหล่งข้อมูลโดยตรง 2.ข้อมูลทุติยภูมิ สำรวจจากแหล่งข้อมูลที่ได้ทำการรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นไว้แล้ว

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เก็บจากระเบียนประวัติหรือรายงาน 2. เก็บจากการสำรวจ เตรียมแบบสอบถามไว้ล่วงหน้า ก. การสัมภาษณ์ ข. การส่งแบบสอบถาม 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลอง 4. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตุ จดบันทึก

5 - จัดข้อมูลให้เป็นระเบียบ
เพื่อใคร อย่างไร การนำเสนอข้อมูล - จัดข้อมูลให้เป็นระเบียบ - จัดให้เหมาะสมกับเนื้อหา - จัดให้มองเห็นข้อเท็จจริงและเข้าใจง่าย

6 1. การนำเสนอข้อมูลอย่างไม่เป็นแบบแผน
2. การนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นแบบแผน

7 1.การนำเสนอข้อมูลอย่างไม่มีแบบแผน
1.1 การนำเสนอข้อมูลในรูปข้อความ นำเสนอข้อมูลที่เป็นตัวเลขมาเสนอเป็นส่วนหนึ่งของข้อความ จะพบในหนังสือพิมพ์ รายการวิทยุ โทรทัศน์

8 "รายได้ต่อหัวประชากรไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น จาก 12,138 บาทต่อหัวในปี2531
เพิ่มขึ้นเป็น 21,729 บาท/หัวในปี 2535"

9 1.2 การนำเสนอข้อมูลในรูปข้อความกึ่งตาราง
จำนวนแรงงานที่เป็นผู้จบการศึกษาในปี 2541 - ต่ำกว่า ม ,000 คน - จบ ม.6 และอาชีวศึกษา ,000 คน - อนุปริญญาและปริญาตรี ,000 บาท รวม ,000 คน ที่มา:กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

10 2. การนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นแบบแผน
เป็นการนำเสนอข้อมูลที่นิยมใช้กันมาก เหมาะสำหรับข้อมูลที่มีรายละเอียด เป็นจำนวนมาก

11 2.1 การนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง

12 ระดับการศึกษา จำนวนนักศึกษา ปวช.บัญชี+ตลาด 1,320 ปวช.สายช่างไฟ 110
1. ตารางทางเดียว ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาจบของรร.ศรีวัฒนา ระดับการศึกษา จำนวนนักศึกษา ปวช.บัญชี+ตลาด 1,320 ปวช.สายช่างไฟ 110 ปวช.คอมพิวเตอร์ 1,503 ปวส.สายช่างยนต์ 86 รวม 3,019 ที่มา : ฝ่ายทะเบียนรร.ศรีวัฒนา

13 ประเทศ พ.ศ.2536 พ.ศ.2537 สหรัฐอเมริกา อาเซียน ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป
2. ตารางสองทาง ตาราง แสดงมูลค่าส่งออกของไทยปี ประเทศ พ.ศ.2536 พ.ศ.2537 สหรัฐอเมริกา 202,228 237,000 อาเซียน 150,210 200,000 ญี่ปุ่น 159,480 195,000 สหภาพยุโรป 155,981 64,000 ตลาดอื่น ๆ 272,964 319,000 ที่มา : ศูนย์สถิติการพาณิชย์

14 ตาราง แสดงจำนวนนักศึกษาของวิทยาเขตบพิตรพิมุข
3. ตารางหลายทาง ตาราง แสดงจำนวนนักศึกษาของวิทยาเขตบพิตรพิมุข ปีการ ศึกษา จำนวนนักศึกษา(คน) ปวส. ปริญญาตรี ภาคเช้า ภาคบ่าย ภาคปกติ ภาคสมทบ 2539 721 614 318 - 2540 650 518 156 49 2541 692 426 180 98 ที่มา : ผ่ายวิชาการวิทยาเขตบพิตรพิมุข

15 2.2 การนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิและแผนภาพ
ดูง่ายกว่าการนำเสนอเป็นเชิงตัวเลข เช่น แผนภูมิแท่ง

16 1. แผนภูมิแท่ง แผนภูมิแท่งเชิงเดียว (Simple bar chart)
แสดงการการเปรียบเทียบยอดเงินฝากเงินออมทรัพย์ตั้งแต่ปี แผนภูมิแท่งเชิงเดียว (Simple bar chart) ใช้แสดงการเปรียบลักษณะของข้อมูลของข้อมูลที่น่าสนใจเพียงข้อมูลเดียว ที่มา : รายงานกิจการปี2537สหกรณ์ออมทรัพย์

17 แผนภูมิแท่งเชิงซ้อน (Muliple bar chart)
แสดงเปรียบเทียบความต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก (มี.ค.-เม.ย.47) ที่มา : ฝ่ายวิเคราะห์ตลาด กองบริหารตลาดแรงงานรวบรวมจากนสพ. 5 ฉบับ

18 แผนภูมิแท่ง แสดงการเปรียบเทียบเงินฝากของน้อย
ที่มา : จากบัญชีเงินฝากข้องน้อย

19 2.3 แผนภูมิกง(Pic-chart)
แผนภูมิกงแสดงจำนวนบุคลากรปฏิบัติงานจำเเนกตามประเภทบุคลากรปี 2544 6.13% 14.28% 30.26% 49.33% ที่มา : ฝ่ายบุลากรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปี 2544

20 2.4 แผนภูมิรูปภาพ(Pictogram)
แสดง การผลิตโทรศัพฑ์ 1 รูป แทนโทรศัพฑ์ 100 ตัว ค.ศ  ค.ศ  ค.ศ  ค.ศ  ค.ศ  ที่มา : ฝ่ายผลิตของบริษัทเจเจ จำกัด

21 2.5 แผนที่สถิติ (Statistical map)
แผนที่สถิติ แสดงเปรียบเทียบจำนวน สส. ในภาคต่าง ๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คน ภาคกลาง คน ภาคเหนือ คน ภาคใต้ คน รวมทั้งหมด คน ที่มา : มติชนสุดสัปดาห์(เลือกตั้ง2 ก.ย. 38)

22 2.6 การนำเสนอข้อมูลโดยใช้กราฟเส้น
กราฟเส้นเชิงเดียว(Simple line graph)

23 กราฟเส้นเชิงซ้อน(multiple line graph)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 สถิติ สถิติ หมายถึง ตัวเลขที่แสดงข้อเท็จจริง อย่างใดอย่างหนึ่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google