งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Interaction Icon Properties

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Interaction Icon Properties"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Interaction Icon Properties
เป็นส่วนที่ใช้สำหรับกำหนกรูปแบบในการโต้ตอบกับผู้ใช้โปรแกรม และยังสามารถกำหนดการแสดง การลบต่างๆ ที่เลือกได้ ตามต้องการ รูปแบบการโต้ตอบ 1.Button แบบกดปุ่ม 2.Hot Spot แบบคลิกเมาส์ในพื้นที่ที่ กำหนด Authorware 7 1

2 3.Hot Object แบบคลิกเมาส์ที่วัตถุที่กำหนด
4.Target Area แบบการโต้ตอบโดยการลากวัตถุ ไปยังพื้นที่เป้าหมาย 5.Pull down menu แบบการโต้ตอบโดยมีเมนูให้เลือก 6.Conditional แบบการโต้ตอบโดยการกำหนดเงื่อนไข 7.Text Entry แบบการโต้ตอบโดยการพิมพ์ข้อความ 8.Keypress แบบการโต้ตอบโดยการกดคีย์ใดๆตาม ที่กำหนด Authorware 7 2

3 9.Tries Limit แบบการโต้ตอบโดยการกำหนด จำนวนครั้ง ของการโต้ตอบ
10.Time Limit แบบการโต้ตอบโดยการกำหนดเวลา การโต้ตอบ 11.Event แบบการโต้ตอบโดยใช้คำสั่งพิเศษ Xtras Authorware 7 3

4 การโต้ตอบแบบปุ่มกดButton
การโต้ตอบที่สร้างในรูปของปุ่ม เพื่อให้ผู้ใช้คลิกเมาส์ที่ปุ่มตัวเลือกต่าง ๆ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนการการโต้ตอบแบบนนี้ จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมมน Authorware 7 4

5 Type แสดงชนิดของการโต้ตอบซึ่งมีถึง 11 ชนิด
Button Tab Type แสดงชนิดของการโต้ตอบซึ่งมีถึง 11 ชนิด Size แสดงขนาดของปุ่มโดย X แสดงความยาว ของปุ่ม Y แสดงความกว้างของปุ่ม Authorware 7 5

6 Location ระบุตำแหน่งของปุ่มว่าอยู่ตรงไหนของจอภาพบอกเป็นพิกัด X และ Y
Label กำหนดชื่อปุ่ม ถ้าไม่กำหนดAuthorware จะตั้งชื่อให้เป็น Untitled Key (S) กำหนดเป็นแป้นลัดหรือ HotKey เราสามารถกำหนด HotKey ได้หลาย ๆ ตัวโดยใช้เครื่องหมาย “ | “ เช่น A|aปุ่มฟังก์ชั่นต่าง ๆ ให้เรากำหนดเป็นชื่อเช่น Enter, Tab, Backspace เป็นต้น Authorware 7 6

7 Make Default กำหนดให้ไว้ปุ่มมาตราฐานของระบบ
เราสามารถใช้ปุ่มร่วมกัน2 ปุ่มได้ เช่น Alt+Enter Ctrl+A โดยกำหนดเช่นนี้ทำให้เราสามารถใช้ HotKey <Alt+Enter> หรือ <Ctrl+A> ได้ Option Make Default กำหนดให้ไว้ปุ่มมาตราฐานของระบบ Hide When Inactive เมื่อปุ่มถูกกำหนดให้ เป็น Disable (ปุ่ม Disable คือปุ่มสีเทาที่เรา Authorware 7 7

8 ไม่สามารถ Click mouse ปุ่มได้) ให้ทำให้ปุ่ม หายไป
- Cursor กำหนดรูปแบบ Cursor Response Tab Scope : Perpetual เลือกเพื่อให้ปุ่มนี้สามารถใช้งานได้ตลอด ถึงแม้จะหลุดออก Authorware 7 8

9 จาก Interaction Icon แล้ว
Active If ใช้กำหนดชื่อตัวแปรที่จะควบคุมปุ่มให้ใช้งานได้หรือไม่ได้ ถ้าตัวแปรเป็น True ปุ่มก็จะสามารถ Click ปุ่มได้ แต่ถ้าเป็น False ปุ่มก็จะไม่สามารถ Click mouse ปุ่มได้ หรือเราจะกำหนดค่า True/False โดยตรงก็ได้ Erase กำหนดการลบ 4 แบบ After Next Entry ลบการแสดงผลของกิ่งนี้ทั้งหมด เมื่อมีการกระโดดเข้าสู่กิ่งใหม่ แต่ Authorware 7 9

10 ถ้ายังไม่กระโดดไปกิ่งอื่นก็จะแสดงผลค้างไว้อย่างนั้น
Before Next Entry ลบการแสดงผลของกิ่งนั้นทั้งหมด เมื่อกิ่งนี้แสดงผลจบ เช่น เมื่อ Move Icon ภายในกิ่งเล่นหนังจบก็จะถูกลบทันที แตกต่างจากแบบแรก คือแบบแรกจะ แสดงผลค้างไว้เมื่อมีการโต้ตอบไปกิ่งใหม่จึงทำการลบ แต่แบบที่ 2 จะไม่แสดงผลค้างไว้คือเมื่อแสดงจบก็ลบทิ้งเลย Authorware 7 10

11 Don’t Erase ไม่ลบเมื่อออกจาก
On Exit ลบการแสดงผลของกิ่งนั้นทั้งหมด เมื่อออกจาก Interaction Icon ดังนั้นกิ่งใดที่เลือกตัวเลือกนี้ก็จะแสดงผลตลอดเวลา ถึงแม้ว่าจะมีการกระโดดไปกิ่งอื่นก็ตาม แต่จะถูกลบเมื่อออกจาก Interaction Icon Don’t Erase ไม่ลบเมื่อออกจาก Interaction Icon แต่จะลบในภายหลังโดยใช้ Erase Icon Authorware 7 11

12 Not Judged ไม่เป็นทั้งผิดและถูก
Status มีให้กำหนด 3 แบบ Not Judged ไม่เป็นทั้งผิดและถูก Correct Response กำหนดกิ่งนั้นให้เป็นข้อถูก Wrong Response กำหนดกิ่งนั้นให้เป็นข้อผิด โดยเมื่อมีการClick mouse ปุ่มที่กำหนด Status ค่า Status นั้นจะถูกรวมในตัวแปร Judged Interaction, TolalWrong ตามลำดับ ทำให้เราทราบว่าผู้ที่เลือกคำตอบ เลือกข้อถูก ไปกี่ครั้ง ข้อผิดกี่ครั้ง Authorware 7 12

13 Try Again จะกระโดดไปที่ Interaction Icon เพื่อรับการโต้ตอบใหม่
Branch มีให้กำหนด 3 แบบ Try Again จะกระโดดไปที่ Interaction Icon เพื่อรับการโต้ตอบใหม่ Continue เมื่อจบการแสดงของกิ่งนั้น ก็จะกระโดดกิ่งต่อไป ใช้กรณีที่การโต้ตอบมีรูปแบบที่เข้าได้หลายกิ่ง เช่น การโต้ตอบแบบปุ่มกด (KeyPress) ซึ่งแต่ละกิ่งสามารถกำหนดปุ่มเดียวกันได้ ทำให้การตอบสนองโดยการกดปุ่มสามารถเข้าสู่กิ่งได้หลายกิ่ง Authorware 7 13

14 Exit Interaction จะกระโดดออกจาก Interaction Icon
Return ใช้คู่กับการกำหนดแบบ Scope:Perpetual คือกิ่งที่ตัวเลือก Perpetual จะคงอยู่เพื่อการรับการโต้ตอบถึงแม้ว่าจะหลุดออกจาก Interaction Icon แล้วก็ตาม ซึ่งเมื่อเรา Click mouse ปุ่มที่กำหนด Perpetual ก็จะกระโดดไปที่ Interaction Icon ที่กิ่งนี้อาศัยอยู่ และเมื่อจบการแสดงผลของกิ่งนี้โดยทั่ว

15 ไปก็จะวนภายใน Interaction Icon นั้น แต่ถ้าเราเลือกที่ Return ก็จะไม่วนใน Interaction Icon แต่จะดำเนินเรื่องต่อจากที่กระโดดมา Score กำหนดคะแนนให้กับกิ่งนั้น ๆ ถ้ากิ่งนั้นถูกก็จะกำหนดค่าเป็นบวก ถ้ากิ่งนั้นเป็นลบก็จะกำหนดค่าเป็นลบ โดยคะแนนรวมจะเก็บไว้ในตัวแปร TotalScore Authorware 7 15

16 การสร้างคำถามด้วยปุ่ม Button
1. นำ Icon Interaction วางที่เส้นFlowline ตั้งชื่อคำถามที่1 Authorware 7 16

17 2. ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปใน Icon Interaction ตั้งคำถาม และคำตอบตามต้องการ
3. นำ Display มาวางขวามือของ IconInteraction และตั้งชื่อ ก ข ค ง ตามลำดับ Authorware 7 17

18 4. ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปใน Icon Display พิมพ์คำโต้ตอบ และกำหนดให้ปรากฏข้อความให้เห็นอย่าง
ช้า ๆ Authorware 7 18

19 5. กำหนด Properties Response ตามแบบต้องการดังภาพด้านล่าง
Authorware 7 19

20 6. ทดลอง Restart จะพบปุ่มอยู่ที่หน้าจอ Presentation Window ดังภาพด้านล่าง
Authorware 7 20

21 7. เมื่อคลิกปุ่ม ก จะแสดงข้อความโต้ตอบ อยู่ที่หน้าจอ Presentation Window ดังภาพด้านล่าง และออกไปสู่ข้อต่อไปตามลำดับ Authorware 7 21


ดาวน์โหลด ppt Interaction Icon Properties

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google