งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming)

2 s OOP a c l s การกระทำ คุณสมบัติ METHOD PROPERTY

3 การกระทำ คุณสมบัติ METHOD Txt1.Focus Lbl.Dispose Databind Applystyle
PROPERTY Dim Number as Integer = 10 Dim Faculty as String = “Informatic” Public i as Integer = 1 Public Text as String = “Hello” Txt1.Focus Lbl.Dispose Databind Applystyle การกระทำ METHOD

4 การประกาศและเรียกใช้ Property
Class Today Public Num1 As Integer = 5 Public Num2 As Integer = 10 Public Num3 As Integer = 20 End Class Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load Dim X As New Today Dim Int1 As Integer = X.Num1 Dim Int2 As Integer = X.Num2 Dim Int3 As Integer = X.Num3 lblShow.text = int1 & int2 & int3 ประกาศ Class เรียกใช้ Class

5 ตัวอย่าง - การประกาศและเรียกใช้ Property
จงประกาศตัวแปรต่อไปนี้ใน Class scoreA = 39 -nameA = สิริศักดิ์ เขื่อนแก้ว scoreB = 67 -nameB = ลำเกิง โซ๊ะมณี ScoreC = 77 -nameC = แสดงชื่อและคะแนนทาง labelA, labelB, labelC

6 ตัวอย่าง - การประกาศและเรียกใช้ Method
Method พฤติรรมหรือการกระทำ (Sub Procedure หรือ Function) ที่อยู่ใน Class นั้นๆซึ่งประกอบด้วยสองประเภท แบบไม่มีพารามิเตอร์ แบบมีพารามิเตอร์

7 ตัวอย่าง - การประกาศและเรียกใช้ Method
จงสร้างโปรแกรมสำหรับหาผลบวก ลบ คูณและหารโดยใช้ OOP Concept ในส่วนของเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ และแสดงผลทาง lblShow1,2,3,4 txtNum1 txtNum2 lblShow1 lblShow2 lblShow3 lblShow4

8 MsgBox(“Prompt”, Button,”Title”)
Message Box เป็น dialog ที่แสดงข้อมูลให้ผู้ใช้ได้เห็น เมื่อเรียกใช้จะมีข้อความและปุ่มให้ผู้ใช้คลิก แล้วจะคืนค่าเป็น integer ดังนั้นถ้าต้องการค่ากลับมาใช้จะต้อง ประกาศตัวแปรรองรับเป็นชนิด integer รูปแบบ MsgBox(“Prompt”, Button,”Title”) เช่น dim intButton As integer intButton = MsgBox(“ClickYes “,vbYesNo) response.write(intButton)

9 ค่าที่คืนมาจาก Message Box

10 ตัวอย่าง Message Box


ดาวน์โหลด ppt การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google