งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Adv. Access.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Adv. Access."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Adv. Access

2 เป็นคอนโทรลสำหรับพิมพ์หรือแสดงข้อความ
Label เป็นคอนโทรลสำหรับพิมพ์หรือแสดงข้อความ

3 Label (properties) Name Alignment AutoSize BorderStyle Caption Left
Top

4 เป็นคอนโทรลที่ใช้รับข้อมูลที่เป็นตัวอักษรจากKeyboard ของผู้ใช้
TextBox เป็นคอนโทรลที่ใช้รับข้อมูลที่เป็นตัวอักษรจากKeyboard ของผู้ใช้

5 Text Box (properties) Name MaxLenght Multiline PasswordChar ScrollBars
TabIndex เริ่มที่ 0 TabStop Text ToolTipText

6 เป็นคอนโทรลที่ทำหน้าที่เป็นปุ่มสำหรับรับคำสั่งจากผู้ใช้
Command Button เป็นคอนโทรลที่ทำหน้าที่เป็นปุ่มสำหรับรับคำสั่งจากผู้ใช้

7 Command Button (properties)
Name Caption Default Picture Style

8 หาผลคูณระหว่าง 2 Text Box
ตัวอย่างงาน หาผลคูณระหว่าง 2 Text Box Sub Command1_Click() a = Text1 b = Text2 Label3.Caption = a & " * " & b & " = " & a * b End Sub

9 หาผลคูณระหว่าง 2 Text Box
ตัวอย่างงาน หาผลคูณระหว่าง 2 Text Box

10 Source Code Sub Command1_Click() a = Text1 b = Text2 Label3.Caption = a & " * " & b & " = " & a * b End Sub

11 Operator ทางคณิตศาสตร์
นิพจน์ ความหมาย บวก ลบ * คูณ / หาร \ หารจำนวนเต็ม Mod หารเอาแต่เศษ ^ ยกกำลัง

12 การทำงานกับ Operator ทางคณิตศาสตร์
ตัวอย่างงาน การทำงานกับ Operator ทางคณิตศาสตร์ Sub Command1_Click() Dim a As Integer Dim b As Integer a = Text1.Text b = Text2.Text Label3.Caption = a & " / " & b & " = " & a / b Label4.Caption = a & " \ " & b & " = " & a \ b Label5.Caption = a & " mod " & b & " = " & a Mod b Label6.Caption = a & " ^ " & b & " = " & a ^ b End Sub

13 การทำงานกับ Operator ทางคณิตศาสตร์
ตัวอย่างงาน การทำงานกับ Operator ทางคณิตศาสตร์

14 Sub Command1_Click() Dim a As Integer Dim b As Integer a = Text1 b = Text2 Label3.Caption = a & " / " & b & " = " & a / b Label4.Caption = a & " \ " & b & " = " & a \ b Label5.Caption = a & " mod " & b & " = " & a Mod b Label6.Caption = a & " ^ " & b & " = " & a ^ b End Sub

15 Operator ทางการเปรียบ
นิพจน์ ความหมาย = เท่ากับ > มากกว่า > = มากกว่าหรือเท่ากับ < น้อยกว่า < = น้อยกว่าหรือเท่ากับ < > ไม่เท่ากับ

16 ตัวอย่างงาน การทำงานกับ Operator ทางการเปรียบเทียบ Sub Command1_Click() Dim a As String Dim b As String a = Text1 b = Text2 Label3.Caption = a & " > " & b & " = " & (a > b) Label4.Caption = a & " < " & b & " = " & (a < b) Label5.Caption = a & " = " & b & " = " & (a = b) Label6.Caption = a & " <> " & b & " = " & (a <> b) End Sub

17 ตัวอย่างงาน การทำงานกับ Operator ทางการเปรียบเทียบ

18 Sub Command1_Click() Dim a As String Dim b As String a = Text1 b = Text2 Label3.Caption = a & " > " & b & " = " & (a > b) Label4.Caption = a & " < " & b & " = " & (a < b) Label5.Caption = a & " = " & b & " = " & (a = b) Label6.Caption = a & " <> " & b & " = " & (a <> b) End Sub

19 Operator ในการเชื่อมต่อข้อมูล
& และ + ใช้ในการเชื่อมข้อมูล

20 If…Then…Else Statement
รูปแบบที่ 1 If เงื่อนไข Then Statement ….……….. End If

21 If…Then…Else Statement
End If

22 If…Then…Else Statement
Elseif เงื่อนไข Then Else Statement สุดท้าย End if

23 การคำนวณแบบมีเงื่อนไข
ตัวอย่างงาน การคำนวณแบบมีเงื่อนไข กรณี 2 เงื่อนไข คำนวณโบนัสเงื่อนไข ดังนี้ ถ้าเงินเดือนน้อยกว่า บาท ได้รับโบนัส 40% ของเงินเดือน ถ้าเงินเดือน10000 บาทขึ้นไป ได้รับโบนัส 50% ของเงินเดือน

24 Else txtbonus= txtsary *0.50 End if
ตัวอย่างงาน IF txtsalary< then txtbonus = txtsalary*0.40 Else txtbonus= txtsary *0.50 End if

25 การคำนวณแบบมีเงื่อนไข
ตัวอย่างงาน การคำนวณแบบมีเงื่อนไข กรณีมากกว่า 2 เงื่อนไข คำนวณโบนัสเงื่อนไข ดังนี้ ถ้าเงินเดือนน้อยกว่า บาท ได้รับโบนัส 40% ของเงินเดือน ถ้าเงินเดือน บาท ได้รับโบนัส 50% ของเงินเดือน ถ้าเงินเดือนมากกว่า บาท ได้รับโบนัส 70% ของเงินเดือน

26 ตัวอย่างงาน If txtsalary< 10000 then Txtbonus = txtsalary*.40
Elseif txtsalary<=30000 then Txtbonus = txtsalary*.50 Else txtbonus = txtsalary*.70 End if

27 End Command Docmd.Close ปิดฟอร์ม Docmd.Quit ออกจากโปรแกรม

28 ใบงานที่ 3 (Blog สื่อการสอน)
Work 3


ดาวน์โหลด ppt Adv. Access.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google