งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Advanced VB (VB ขั้นสูง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Advanced VB (VB ขั้นสูง)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Advanced VB (VB ขั้นสูง)
บทที่ 7

2 การใช้งานฟังก์ชั่น เราสามารถสร้าง “ฟังก์ชั่น” เพื่อการเรียกใช้ได้หลายๆครั้ง สามารถส่งค่าไปให้กับฟังก์ชั่นได้ สามารถรับค่าจากฟังก์ชั่นได้ (10,5) 15 Sum(a,b)

3 ประเภทของฟังก์ชั่น 1. Sub 2. Function ไม่คืนค่ากลับ เช่นทำการวาดรูป
เช่นคำนวณแล้วส่งผลลัพธ์กลับ

4 ทดลอง Function สร้างฟอร์มขึ้นมาดังรูป Text1 Text2 Command1

5 เขียนโค๊ด ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม แล้วเขียนโค๊ด

6 อธิบายโค๊ด เรียกฟังก์ชั่น ประกาศฟังก์ชั่น คืนค่ากลับ ทดลอง Run

7 ทดลองด้วยตนเอง ลองเพิ่มปุ่มมาอีก 3 ปุ่ม เพื่อทำการ -, * , /
โดยใช้การทำงานของฟังก์ชั่น

8 ทดลอง Sub สร้างฟอร์มขึ้นมาดังรูป

9 เขียนโค๊ด ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม แล้วเขียนโค๊ด เรียก Sub ประกาศ Sub
ทดลอง Run

10 ทดลองด้วยตนเอง ลองสร้างปุ่มขึ้นมาดังนี้ ให้ทำงานด้วย Sub
เมื่อกดให้ MsgBox ว่า Hi เมื่อกดให้ MsgBox ว่า Hello ให้หาเลขยกกำลัง ให้แสดงว่า “คุณเลือก....”

11 การใช้งาน Array อาเรย์เป็นวิธีการในการเขียนโปรแกรมที่เป็นประโยชน์อย่างมาก เราสามารถอ้างถึงข้อมูลได้จากตัวแปรตัวเดียว โดยใช้ “ดัชนี” (Index) รูปแบบ Dim ชี่อตัวแปร(ขนาด) as ประเภทข้อมูล ตัวอย่าง Dim CusName(10) as String Dim Count(100 to 500) as Integer String จำนวน 10 ช่อง Integer จำนวน 100 ถึง 500 (400 ช่อง)

12 ภาพอธิบาย Array เราสามารถมอง Array เป็นลักษณะของ “ช่องข้อมูล” ได้
แต่ละช่องสามารถเก็บข้อมูลได้ 1 ค่า แต่ละช่องจะมี “ดัชนี” ในการอ้างถึง .... n

13 การนำค่าไปเก็บในอาเรย์
จะใช้ดัชนีอ้างถึง 200 a .... n Dim a(100) as Integer a(2) = 200 การอ่านค่าจากอาเรย์ a .... n 200 Z = a(2)

14 ทดลอง สร้างฟอร์มดังรูป Text1

15 เขียนโค๊ด ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม แล้วเขียนโค๊ด ประกาศตัวแปรแบบ Global
Array ขนาด 10 ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม แล้วเขียนโค๊ด ดัชนีของ Array เรียก Sub ขยับ Index มีต่อ

16 ต่อ ส่วนของ Sub วนรอบ 10 รอบ เพื่อรวมค่าทั้งหมด โดยดึงจาก Array

17 การสร้างอาเรย์ของคอมโพเนนท์
เราสามารถสร้างคอมโพเนนท์ให้เป็นอาเรย์ได้ เช่น อาเรย์ของ TextBox สามารถใช้อาเรย์ในการอ่าน / เขียนข้อมูลต่างๆได้ เช่น Text1(0) = “Hello” MsgBox(“Hello “ & Text1(2))

18 ทดลอง ให้สร้างคอมโพเนนท์ TextBox ขึ้นมาดังรูป
ทำการเลือกโดยใช้เมาส์ลากครอบทั้งหมด ดังรูป Text1

19 ต่อ กด CTRL+C และ CTRL+V ตามลำดับ จะเกิด Message Box ขึ้นมาให้กด Yes
Message Box จะถามว่า ต้องการสร้างอาเรย์ของคอมโพเนนท์หรือไม่ หากตอบ No จะสร้าง Text2 และ Label2 แต่หากตอบ Yes จะเกิด Text1(0) และ Text1(1) และ Label1(0) และ Label1(1)

20 สร้างฟอร์ม ให้สร้างฟอร์มดังรูป (โดยใช้อาเรย์) command1(2) command1(0)

21 เขียนโค๊ด ดับเบิ้ลคลิ้กที่ปุ่ม command2 แล้วเขียนโค๊ดลงไป
ทดลอง Run

22 ลองเอง ให้สร้างฟอร์มขึ้นมาดังรูป โดยใช้อาเรย์ของคอมโพเนนท์
ให้สร้างฟอร์มขึ้นมาดังรูป โดยใช้อาเรย์ของคอมโพเนนท์ เมื่อกดปุ่มให้เอาคำมาต่อกัน


ดาวน์โหลด ppt Advanced VB (VB ขั้นสูง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google