งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PROCEDURE <<โปรแกรมย่อย>>

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PROCEDURE <<โปรแกรมย่อย>>"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PROCEDURE <<โปรแกรมย่อย>>
SCC : Suthida Chaichomchuen

2 PROCEDURE หมายถึง โปรแกรมย่อย ซึ่งส่วนอื่น ๆ ของโปรแกรมสามารถเรียกใช้งานได้

3 ประโยชน์ ใช้แทนคำสั่งที่ใช้ซ้ำกันหลายครั้งในโปรแกรม
ช่วยให้โปรแกรมมีขนาดกะทัดรัด และอ่านเข้าใจง่าย ช่วยในการค้นหาส่วนที่ผิดพลาดได้ง่าย สามารถนำไปใช้ในโปรแกรมอื่น ๆ ได้ ทำให้ประหยัดเลาในการเขียนโปรแกรม

4 ตำแหน่งของ PROCEDURE วางไว้ในส่วนของการประกาศใช้ข้อมูล (ส่วนที่ 2) ของโปรแกรม

5 ตำแหน่งในโปรแกรม PROCEDURE PROGRAM ชื่อโปรแกรม; USES LABEL CONST TYPE
VAR PROCEDURE BEGIN ชุดคำสั่ง END.

6 โครงสร้างของ PROCEDURE
PROCDURE ชี่อโปรแกรมย่อย; LABEL CONST TYPE VAR BEGIN ชุดคำสั่ง; END;

7 สิ่งที่แตกต่างจากโปรแกรม
ไม่มี USES ต้องกำหนดชื่อ โปรแกรมย่อย ทุกครั้ง จบ PROCEDURE ด้วยคำสั่ง END;

8 ตัวอย่างการประกาศ PROCEDURE
PROCEDURE Line; BEGIN writeln(‘ ’); END; สร้างโปรแกรมย่อยชื่อ Line ซึ่งใช้แสดงเส้น ออกทางจอภาพ

9 การเรียกใช้ PROCEDURE
PROGRAM DispLine; USES WinCrt; PROCEDURE Line; BEGIN writeln(‘ ’); END; Line; END.

10 ส่วนหัวของ PROCEDURE มี 2 แบบคือ PROCEDURE ชื่อ;
พารามิเตอร์ คือ ชื่อของตัวแปรชนิดต่าง ๆ เรียกว่า Formal parameter

11 Formal Parameter มี 4 ประเภทคือ Value parameter Variable parameter
Procedure parameter Function parameter

12 Value Parameter เป็นพารามิเตอร์ซึ่งมีหน้าที่รับค่าเข้ามาใน procedure มีการประกาศดังนี้ ชื่อพารามิเตอร์ : ชนิดของข้อมูล; เช่น total:integer; price,number:real;

13 Variable Parameter เป็นพารามิเตอร์ซึ่งมีหน้าที่รับค่าเข้ามาใน procedure และสามารถส่งค่าออกจาก procedure ไปยังโปรแกรมหลักได้ด้วย มีการประกาศใช้ดังนี้ VAR ชื่อพารามิเตอร์ : ชนิดของข้อมูล; เช่น VAR total:integer; VAR price,number:real;

14 การใช้งาน Value parameter
PROGRAM DispLine; USES WinCrt; PROCEDURE Line(n:integer); VAR i:integer; BEGIN FOR i:=0 TO n DO writeln(‘ ’); END; Line(10); END.

15 การใช้งาน Variable parameter
PROGRAM ChangeValue; USES WinCrt; VAR n:integer; PROCEDURE Double(VAR n:integer); BEGIN n:=2*n; END; n:=10; writeln(‘N1=‘,n); Double(n); writeln(‘N2=‘,n); END.

16 ประเภทของชื่อพารามิเตอร์
มี 2 แบบคือ Global Identifier ชื่อที่ถูกกำหนดในส่วนของโปรแกรมหลัก สามารถเรียกใช้ได้ทุกส่วนของโปรแกรม Local Identifier ชื่อที่ถูกกำหนดในส่วนของโปรแกรมย่อย สามารถเรียกใช้ได้เฉพาะโปรแกรมย่อยนั้น ๆ

17 ชื่อพารามิเตอร์ ชื่อของพารามิเตอร์ที่กำหนดอยู่ใน procedure (Local identifier) และชื่อของพารามิเตอร์ที่กำหนดอยู่ในโปรแกรมหลัก (Global identifier) สามารถใช้ชื่อเดียวกัน และชนิดเดียวกันได้ การเปลี่ยนแปลงของค่าพารามิเตอร์จะไม่มีผลต่อกัน

18 ชื่อพารามิเตอร์ ชื่อของพารามิเตอร์ที่กำหนดอยู่ในโปรแกรมหลัก (Global identifier) สามารถเปลี่ยนแปลงของค่าได้ หากถูกเรียกใช้ในโปรแกรมย่อย


ดาวน์โหลด ppt PROCEDURE <<โปรแกรมย่อย>>

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google