งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรม
บทที่ 9 สื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรม

2 ประสบการณ์จำลอง หุ่นจำลอง
ประสบการณ์ตรง สถานการณ์จริงของจริง ประสบการณ์จำลอง หุ่นจำลอง ประสบการณ์นาฏการ การแสดงละคร การสาธิต การศึกษานอกสถานที่ นิทรรศการ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ เทป วิทยุ ภาพนิ่ง แผนภูมิ ภาพ คำพูด อักษร นามธรรม รูปธรรม รูปที่ 1 สื่อตามลำดับประสบการณ์จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม

3 สื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรม
การฝึกอบรมจะต้องเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับเทคนิควิธี ปละประสบการณ์ที่จะให้แก่ผู้เข้าอบรม โดยพิจารณาจากสื่อที่เป็นจริง หรือสิ่งที่เป็นรูปธรรมก่อน หากไม่สามารถปฏิบัติได้ก็ต้องพิจารณาสื่อลำดับถัดไป เกียร์สเลย์ (Kearsley) แบ่งสื่อตามลักษณะของสื่อ 3 ประเภท คือ 1.สื่อคงที่ (Static Media) 2.สื่อที่มีการเคลื่อนไหว (Dynamic Media) 3.สื่อฝึกอบรมที่ให้ปฏิกิริยาตอบโต้ต่อผู้อบรม (Interactive Training Media)

4 แนวทางในการเลือกใช้สื่อเพื่อการฝึกอบรม
1.เนื้อหาสาระที่ใช้ในการฝึกอบรม พิจารณาจากลักษณะของเรื่องและเนื้อหาต่างๆ ถ้าเป็นเรื่องที่ต้องนำเสนอเป็นขั้นเป็นตอน แสดงให้เห็นกรรมวิธีจะต้องมีอุปกรณ์ที่เป็นของจริงประกอบการแสดงกรรมวิธีหรือการสาธิต ถ้าเป็นเนื้อหาสาระที่ต้องเสนอเป็นข้อมูลสถิติตัวเลขจะต้องมีแผนภูมิประกอบ เนื้อหาสาระที่ต้องใช้ภาพเหตุการณ์ประกอบเพื่อความเข้าใจก็อาจพิจารณาใช้สไลด์ วีดีทัศน์ ภาพยนตร์ เป็นต้น เนื้อหาที่ต้องให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติจะต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือประกอบ เนื้อหาบางเรื่องอาจมีความต้องการสื่อที่ต้องลงทุนสูง แต่คุ้มค่ากับสิ่งท่าสูญเสียและประสบการณ์ที่ได้

5 แนวทางในการเลือกใช้สื่อเพื่อการฝึกอบรม
2.วิทยากร ไม่ถนัดในการใช้แผ่นใสประปอบการบรรยายแต่ชอบใช้การเขียนกระดานดำ บางคนใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ไม่เป็นอาจเนื่องมาจากสื่อที่มีในแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน วิทยากรผลิตสื่อไม่เป็น 3.ผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ใหญ่ อาจใช้วิธีบรรยายด้วยวิธียกตัวอย่างให้เข้าใจโดยไม่ต้องใช้สื่อ ถ้าผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มใหญ่ ควรใช้แผ่นใสแทนการเขียนบนกระดานดำ และใช้สไลด์แทนภาพ ถ้าผู้เข้าอบรมเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ควรใช้สื่อที่เป็นของจริงหรือใกล้เคียงกับสิ่งที่ผู้ปฏิบัติการต้องกลับไปปฏิบัติงานตามที่ได้รับการอบรม

6 แนวทางในการเลือกใช้สื่อเพื่อการฝึกอบรม
4.สถานที่และสภาพแวดล้อม การอบรมที่จัดในห้องประชุมเฉพาะ การบรรยายสามารถใช้แผ่นใสประกอบ ถ้าต้องบรรยายในที่ที่ไม่มีเครื่องมือ หรือไม่มีไฟฟ้าก็ไม่สามารถใช้ได้ ถ้าห้องประชุมมีลักษณะเป็นห้องยาว ผู้เข้ารับการอบรมเป็นกลุ่มใหญ่ การใช้แผ่นใส คนนั่งข้างหลังจะมองไม่เห็น อาจต้องใช้โทรทัศน์วงจรปิดติดตั้งเป็นระยะ หรือใช้เอกสารประกอบ ถ้าเป็นห้องฝึกอบรมของศูนย์ฝึกอบรม สามารถจัดอุปกรณ์ เครื่องมือ และสื่อได้หลายแบบที่สามารถตอบสนองตามลักษณะของเนื้อหาสาระที่ใช้ในการฝึกอบรม

7 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรม
1. สถานที่ฝึกอบรม 2. ห้องประชุม 3. เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ 3.1 เครื่องเสียง 3.2 เครื่องฉาย 3.3 ไวท์บอร์ดที่ติดแผนภูมิ

8 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรม
4. การจัดที่นั่งประชุม 4.1 แบบโรงภาพยนตร์ 4.2 แบบที่นั่งในห้องเรียน 4.3 แบบอำนวยการ 4.4 แบบโต๊ะกลม 4.5 แบบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 4.6 แบบรูปตัวทีหรือตัวยู 5. งบประมาณ 5.1 งบประมาณสำหรับเตรียมการดำเนินการฝึกอบรม 5.2 งบประมาณในการดำเนินการฝึกอบรม 5.3 งบประมาณเพื่อการติดตามผลการฝึกอบรม


ดาวน์โหลด ppt สื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google