งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LAB # 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LAB # 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LAB # 5

2 1. จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลจำนวนเต็มไว้ใน array 2 ชุดขนาด 5 ช่องโดยใส่จากน้อยไปมาก จากนั้นทำการรวม array 2 ชุดนี้จากมากไปน้อย 1 3 7 8 10 Lab5-1.cpp array1 2 3 4 5 9 array2 10 9 8 7 5 4 3 2 1 arrayผลลัพธ์

3 จากข้อ 1.เขียนโปรแกรมที่มีการทำงานดังนี้
รับข้อมูลจำนวนเต็มไว้ใน array 2 ชุดขนาด 5 ช่อง เมื่อรับข้อมูลเก็บในอารเรย์เรียบร้อยแล้ว ให้โปรแกรมนำข้อมูลในแต่ละช่องของอาร์เรย์ index ที่ i มาเปรียบเทียบกัน แล้วเลือกค่าที่มากมาเก็บในอาร์เรย์ที่สาม index ที่ i พิมพ์อาร์เรย์ตัวที่สามแสดงทางหน้าจอ การวนค่าใน array ให้ใช้ loop while ทั้งหมด Hint: ข้อนี้ทดสอบการใช้งาน loop while และ if

4 2. จงเขียนโปรแกรมภาษา C++ รับข้อมูลอุณหภูมิในช่วง n เดือนผ่านทางแป้นพิมพ์ โดยจำนวนเดือนมีค่าไม่เกิน 12 จากนั้นหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิ เพื่อคำนวณว่าค่าอุณหภูมิในแต่ละเดือนต่างจากค่าอุณหภูมิเฉลี่ยเป็นจำนวนกี่องศา แสดงผลทางจอภาพดังตัวอย่าง ตัวอย่างผลรันเมื่อป้อนค่า n เป็น 5 และอุณหภูมิเป็น ตามลำดับ How many months ? 5 Enter Month 1 : 26 Enter Month 2 : 28 Enter Month 3 : 30 Enter Month 4 : 32 Enter Month 5 : 34 Average temperature is 30. Differences from average temperature are as follow: Lab5-2.cpp


ดาวน์โหลด ppt LAB # 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google