งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Principles of Programming

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Principles of Programming"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 02739211 Principles of Programming
อาร์เรย์ (Arrays) Principles of Programming

2 02739211 Principles of Programming
หัวข้อ ตัวแปรอาร์เรย์ อาร์เรย์หนึ่งมิติ (One Dimension Arrays) อาร์เรย์สองมิติ (Two Dimension Arrays) Principles of Programming

3 02739211 Principles of Programming
อาร์เรย์ (Arrays) เป็นตัวแปรที่ใช้จัดเก็บค่าตัวแปรประเภทเดียวกันได้หลาย ๆ ค่า เป็นโครงสร้างข้อมูลชนิดหนึ่ง ที่มีการจัดเก็บแบบแถวลำดับ การอ้างอิงชื่ออาร์เรย์ จะรู้ตำแหน่งที่อยู่ที่ใช้จัดเก็บอิลิเมนท์ตัวแรก การอ้างอิงค่าตัวแปรภายในอาร์เรย์จะใช้ Subscript หรืออาจเรียกว่า Index เช่น score[3] เป็นการอ้างถึงตัวแปร score ในตู้หน่วยความจำหมายเลข 3 (ตู้แรกหมายเลข 0) Principles of Programming

4 การประกาศตัวแปรอาร์เรย์หนึ่งมิติ
รูปแบบ ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร[จำนวนอิลิเมนท์]; จำนวนอิลิเมนท์ เป็นจำนวนเต็มบวก อาจเป็นค่าคงที่หรือ นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ เช่น int score[45]; ประกาศตัวแปรอาร์เรย์ชนิดจำนวนเต็มชื่อ score ให้มี 45 อิลิเมนท์ มี subscript จาก 0 ถึง 44 (45-1) ได้แก่ score[0] score[1] … score[44] Principles of Programming

5 ตู้หน่วยความจำของอาร์เรย์ score[45]
score[43] score[44] Principles of Programming

6 ตัวอย่างการประกาศตัวแปรอาร์เรย์หนึ่งมิติ
ตัวแปร/ค่าคงที่ main() { int size = 5; int number[size]; float score[size*2]; } นิพจน์คณิตศาสตร์ Principles of Programming

7 ตัวอย่างการใช้ตัวแปรอาร์เรย์หนึ่งมิติ
เขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าจำนวนเต็มบวก 5 จำนวน โดยประกาศตัวแปรสำหรับรับค่าเพียง ตัวแปรเดียว พิมพ์ค่าที่รับมาทั้งหมดออกหน้าจอตามลำดับ หาผลรวมแล้วพิมพ์ออกหน้าจอ หาค่าเฉลี่ยแล้วพิมพ์ออกหน้าจอเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง Principles of Programming

8 ตัวอย่างการใช้ตัวแปรอาร์เรย์หนึ่งมิติ
กำหนด array c ตัวเดียว สำหรับรับค่า int 5 อิลิเมนท์ แทนที่จะกำหนดตัวแปร int 5 ตัว main() { int sum=0; int c[5]; float average=0.0; printf("\n Enter 5 positive integers: (use a space between each number)\n"); scanf("%d %d %d %d %d",&c[0],&c[1],&c[2],&c[3],&c[4]); printf("\n"); for(int i=0;i <=4 ;i++) { printf("Element %d = %d\n",i,c[i]); sum += c[i]; } average = sum/5; printf("\n\n Sum of the five element is : %d",sum); printf("\n Average of the five number is : %.2f",average); getch(); ผลลัพธ์ Principles of Programming

9 การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรอาร์เรย์หนึ่งมิติ
รูปแบบที่ 1 (กำหนดจำนวนอิลิเมนท์) ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร[จำนวนอิลิเมนท์] = {ค่าที่1,ค่าที่2,ค่าที่3,...,ค่าที่n}; เช่น char vowel [5] = { ‘a’, ‘e’, ‘i’, ‘o’, ‘u’}; เป็นการกำหนดตัวแปร array ของอักขระ (char) ชื่อ vowel ให้มี 5 อิลิเมนท์ พร้อมกับกำหนดค่าเริ่มต้นให้เป็น a, e, i, o, u ตามลำดับ ค่าข้อมูลในแต่ละอิลิเมนท์ vowel[0] vowel[1] vowel[2] vowel[3] vowel[4] a e i o u Principles of Programming

10 การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรอาร์เรย์หนึ่งมิติ
รูปแบบที่ 2 (ไม่กำหนดจำนวนอิลิเมนท์) ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร[] = {ค่าที่1,ค่าที่2,ค่าที่3,...,ค่าที่n}; เช่น char vowel [] = { ‘a’, ‘e’, ‘i’, ‘o’, ‘u’}; เป็นการกำหนดตัวแปร array ของอักขระ (char) ชื่อ vowel ไม่ระบุจำนวนอิลิเมนท์ แต่กำหนดค่าเริ่มต้นให้เป็น a, e, i, o, u ตามลำดับ ค่าข้อมูลในแต่ละอิลิเมนท์ vowel[0] vowel[1] vowel[2] vowel[3] vowel[4] a e i o u Principles of Programming

11 ตัวอย่างการกำหนดค่าเริ่มต้นตัวแปรอาร์เรย์
เขียนโปรแกรมเพื่อนำค่าอักขระ 5 ตัว ที่กำหนดค่าเริ่มต้นให้แก่อาร์เรย์ไว้แล้ว พิมพ์ออกหน้าจอ รอบแรกพิมพ์ตามลำดับจากหน้าไปหลัง รอบที่สองพิมพ์กลับลำดับจากหลังมาหน้า Principles of Programming

12 ตัวอย่างการกำหนดค่าเริ่มต้นให้ตัวแปรอาร์เรย์ 1
ประกาศ array letter[5] พร้อมกำหนดค่าเริ่มต้น main() { char letter[5]={'A','B','C','D','E'}; { printf("***** Value of letter[] in forward order *****\n"); for(int i=0;i<=4;i++) printf("The element number %d is : %c\n",i,letter[i]); printf("\n\n##### Value of letter[] in reverse order #####\n"); for(int j = 4;j>=0;j--) printf("The element number %d is :%c\n",j,letter[j]); getch(); } ผลลัพธ์ Principles of Programming

13 ตัวอย่างการกำหนดค่าเริ่มต้นให้ตัวแปรอาร์เรย์ 2
ประกาศ array letter[] พร้อมกำหนดค่าเริ่มต้น main() { char letter[]={'A','B','C','D','E'}; { printf("***** Value of letter[] in forward order *****\n"); for(int i=0;i<=4;i++) printf("The element number %d is : %c\n",i,letter[i]); printf("\n\n##### Value of letter[] in reverse order #####\n"); for(int j = 4;j>=0;j--) printf("The element number %d is :%c\n",j,letter[j]); getch(); } ผลลัพธ์ Principles of Programming

14 02739211 Principles of Programming
Quiz Principles of Programming


ดาวน์โหลด ppt Principles of Programming

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google