งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวข้องกับนิสิตอย่างไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวข้องกับนิสิตอย่างไร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวข้องกับนิสิตอย่างไร
เนณุภา สุภเวชย์

2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ก.พ.ร. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU-QA สกอ. คณะอักษร คณะxxx สมศ.

3 ตัวชี้วัด หรือ KPI 2540 2545 2550 จำนวนบัณฑิต = ? คุณภาพบัณฑิต = ?
จำนวนผลงาน = ? คุณภาพผลงาน = ? จำนวนบริการวิชาการ = ? คุณภาพบริการวิชาการ = ? จำนวนกิจกรรม = ? คุณภาพกิจกรรม = ? จำนวนบัณฑิต = ? คุณภาพบัณฑิต = ? จำนวนผลงาน = ? คุณภาพผลงาน = ? จำนวนบริการวิชาการ = ? คุณภาพบริการวิชาการ = ? จำนวนกิจกรรม = ? คุณภาพกิจกรรม = ? จำนวนบัณฑิต = ? คุณภาพบัณฑิต = ? จำนวนผลงาน = ? คุณภาพผลงาน = ? จำนวนบริการวิชาการ = ? คุณภาพบริการวิชาการ = ? จำนวนกิจกรรม = ? คุณภาพกิจกรรม = ?

4 ตัวชี้วัดที่นิสิตร่วมด้วยช่วยกันได้
การประเมินออนไลน์ (ประเมินการเรียนการสอน) การประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการบริการด้านต่างๆ แก่นิสิต นิสิตได้รางวัล กิจกรรมที่เข้าร่วม

5 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับนิสิต
1. มีระบบให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา = งานอักษรชุมนุม และ ติดตาม power point นี้ได้ที่เว็บไซต์คณะฯ 2. มีระบบส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้กับกิจกรรมนักศึกษา = กอ.ศ. 3. มีกลไกให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ประเมินออนไลน์ ประเมินคุณภาพการบริการต่างๆ ข้อเสนอแนะ ร้องทุกข์ ร้องเรียน ที่ตู้รับเรื่องร้องเรียนที่ โถงอาคารบรม โถงอาคารมหาวชิราวุธ ห้องสมุด ศูนย์คอมฯ หรือที่ 4. นักศึกษามีการใช้กระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม หรือโครงการนักศึกษา 5. นักศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่งสถาบัน 6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาดำเนินการ และในส่วนที่นักศึกษามีส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน 7. มีการนำผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการให้ความรู้และกลไกการดำเนินงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

6 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาแล้ว
ศิษย์เก่าได้รางวัล ที่สำเร็จการศึกษาภายใน 5 ปี ที่สำเร็จการศึกษานานกว่า 5 ปี การได้งานทำ/เรียนต่อ/ประกอบอาชีพอิสระ หลังสำเร็จการศึกษา เงินเดือนที่ได้รับ ความพึงพอใจของนายจ้าง

7 กอ.ศ. ช่วยได้อย่างไร

8 วัดผลสำเร็จของกิจกรรม ก.อศ. ด้วย KPI

9 KPI (Key Performance Index)
KPI มิได้นำมาใช้แต่ในระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่จริงแล้ว KPI เป็นระบบบริหารระบบหนึ่ง ใครที่ศึกษาเรื่อง การบริหาร หรือ MBA จะรู้ดีว่าผู้บริหาร CEO Manager จะใช้ KPI หรือ Balance Scorecard อยู่ตลอด KPI เป็นระบบวัดผลงานและผลสำเร็จที่ใช้ในระบบบริหารแทบทุกองค์กร อยากให้นิสิตก.อศ. ลองนำ KPI ไปใช้ดู

10 ใช้ KPI ในกิจกรรมที่จัดอย่างไร
List กิจกรรมที่จะจัด หลังจัดกิจกรรม ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินกิจกรรมโดยเก็บข้อมูล จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คะแนนประเมินโดยเฉลี่ย รวบรวมเก็บเป็นรายปี เพื่อให้เห็นพัฒนาการ แบบประเมิน จะสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดกิจกรรมในปีต่อๆไป 2552 2553 2554 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม A = ? คะแนนประเมิน= ? จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม B = ? คะแนนประเมิน = ? จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม A = ? คะแนนประเมิน= ? จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม B = ? คะแนนประเมิน = ? จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม A = ? คะแนนประเมิน= ? จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม B = ? คะแนนประเมิน = ?

11 หวังว่ามาตรฐานและคุณภาพที่ทุกคนในคณะพยายามพัฒนาและรักษาไว้ จะทำให้นิสิตดำเนินชีวิตในรั้ว “อักษร จุฬาฯ” อย่างมีความสุข และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ คู่คุณธรรม


ดาวน์โหลด ppt ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวข้องกับนิสิตอย่างไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google