งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กาจัดการข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กาจัดการข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กาจัดการข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 4

2 4.1 แฟ้มข้อมูล แฟ้มข้อมูลหรือไฟล์ เกิดจากการนำเอาเรคอร์ดของข้อมูลหลายๆเรคอร์ดมารวมกัน เช่น แฟ้มข้อมูลของนักศึกษา โดยนำข้อมูลของนักศึกษาหลายๆคนมารวมกัน เป็นต้น แฟ้มข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 1. แฟ้มข้อมูลแบบลำดับ 2. แฟ้มข้อมูลแบสุ่ม 3. แฟ้มข้อมูลแบบลำดับดรรชนี

3 แฟ้มข้อมูลแบบลำดับ เป็นแฟ้มข้อมูลสำหรับข้อมูลที่ไม่มีการแก้ไขข้อมูลบ่อย โดยการเก็บจะเรียงกันไปตั้งแต่เรคอร์ดแรกจนถึงเรคอร์ดสุดท้าย การอ่านข้อมูลใดๆจะต้องอ่านจากเรคอร์ดแรกก่อนจนไปถึงเรคอร์ดที่ต้องการ

4 แฟ้มข้อมูลแบบสุ่ม เป็นแฟ้มข้อมูลที่สามารถเข้าถึงเรคอร์ดของข้อมูลได้โดยตรง โดยไม่ต้องเป็นไปตามลำดับที่เรคอร์ดเรียงกันอยู่ ซึ่งมีความรวดเร็วกว่าแฟ้มข้อมูลแบบเรียงลำดับ

5 แฟ้มข้อมูลแบบลำดับดรรชนี
เป็นการนำเอาสองความสามารถของแฟ้มข้อมูลก่อนหน้าที่มารวมกัน โดยเรคอร์ดของข้อมูลจะถูกเก็บแบบเรียงลำดับไว้ในหน่วยความจำที่เก็บข้อมูล และมีแฟ้มอีก 1 แฟ้มไว้สำหรับเก็บตำแหน่งของข้อมูล หาต้องการค้นหาข้อมูลก็จะหาได้จากแฟ้มข้อมูลนั้นทำให้ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว

6 4.2 ความรู้เบื้องต้นด้านฐานข้อมูล
เอนทิตี้ (Entity) เป็นคำที่ใช้อ้างอิงถึงสถานที่ สิ่งของ เช่น นักเรียน ลูกค้า ใบสั่งซื้อสินค้า (ชื่อตารางเก็บข้อมูล) แอทริบิวต์ (Attribute) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของเอนทิตี้ เข่น แอทริบิวต์ของเอนทิตี้นักศึกษาประกอบไปด้วย รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ความสัมพันธ์ (Relationship) คือความสัมพันธ์ของเอนทิตี้ต่างๆในระบบเช่นในระบบการลงทะเบียนจะประกอบด้วยเอนทิตี้นักเรียนและเอนทิตี้ใบลงทะเบียน

7 4.3 การประมวลผล การประมวลผลแบบกลุ่ม (Batch Processing) เป็นการประมวลผลโดยรวมทุกรายการแล้วประมวลผลครั้งเดียว โดยจะเก็บสะสมเอาไว้แล้วค่อยประมวลผลพร้อมกัน การประมวลผลแบบทันที (Real-time Processing) เป็นการทำงานที่ทำทันทีไม่รีรอเมื่อมีข้อมูลเข้าสู่ระบบ ทำงานทีละรายการที่เกิดขึ้นกับระบบเช่น การจองตั๋วเครื่องบิน ระบบฝากเงิน ตู้ ATM

8 4.4 ระบบฐานข้อมูล ในองค์การที่มีหลายฝ่ายงาน ก็จะต้องมีข้อมูลหลายๆอย่างรวมกันอยู่ดังนั้นจึงต้องมีการเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันมารวมกัน เป็นฐานข้อมูลกลาง เรียกว่าระบบฐานข้อมูล นอกจากนั้นยังมีการรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆหลายๆแหล่งเข้าด้วยกัน โดยนำข้อมูลต่างๆมาปรับเป็นมาตรฐานเดียวกันเรียกว่า คลังข้อมูล Data Warehouse การนำข้อมูลต่างๆมาค้นหาข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันนำไปใช้ประโยนช์ได้อย่างสมบูรณ์จะต้องใช้เทคนิคที่เรียกว่า Data mining

9 4.5 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
E-Commerce เป็นการทำการค้าผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากแบ่งตามลักษณะการดำเนินงานระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายจะแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้ แบบธุรกิจกับผู้บริโภค B2C (ร้านค้ากับลูกค้า) แบบผู้บริโภคกับผู้บริโภค C2C (ลูกค้ากับลูกค้า) แบบธุรกิจกับธุรกิจ B2B (ร้านค้ากับร้านค้า)


ดาวน์โหลด ppt กาจัดการข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google