งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา 204204 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
บทที่ 3 สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล

2 วัตถุประสงค์รายครั้ง
นักศึกษาสามารถ อธิบายโครงสร้างสถาปัตยกรรมสามระดับได้อย่างถูกต้อง บอกประเภทความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

3 หัวข้อการสอน สคีมา และ Instance สถาปัตยกรรมสามระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล

4 สคีมา และ Instance สคีมา (Schema) หมายถึง โครงสร้างข้อมูลหรือนิยามข้อมูล Instance หมายถึง เนื้อข้อมูลที่เก็บอยู่ในโครงสร้างข้อมูล

5 สถาปัตยกรรมสามระดับ กำหนดมาตรฐานโดย ANSI (American National Standards Institute) ในปี 1975 ประกอบด้วย ระดับภายนอก (External level) ระดับความคิด (Concept level) ระดับภายใน (Internal level)

6 ระดับความคิด (Concept level)
วิเคราะห์ความต้องการ ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล แช้วนำมาเขียนสคีมา (Schema) สคีมาระดับเชิงมโนภาพ (Conceptual schemas level) จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างสคีมาระดับภายนอกกับระดับภายใน สคีมาที่ได้จะเป็น logical schema

7 ระดับภายใน (Internal level)
เป็นการจัดเก็บข้อมูลจริง ๆ ในหน่วยความจำ สคีมาระดับภายใน (Internal schemas level) จะอธิบายฐานข้อมูลทางกายภาพจริง ๆ

8 ระดับภายนอก (External Level)
หน้าต่างหรือวิว (view) ที่ผู้ใช้ภายนอกมีสิทธิเข้าไปใช้ได้ โปรแกรมจะมองเห็นโครงสร้างข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้น สคีมาระดับภายนอก (External Schema) เป็นการแสดงข้อมูลที่ถูกดึงมาจากฐานข้อมูลที่อยู่ในระดับแนวคิดเฉพาะส่วนที่ต้องการ

9 ความเป็นอิสระของข้อมูล
ความไม่พึ่งพิงทางตรรกะ (Logical Data Independence) สคีมาระดับภายนอกจะมีรูปแบบที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไป แม้จะมีการเปลี่ยนสคีมาระดับเชิงมโนภาพ ความไม่พึ่งพิงทางกายภาพ (Physical Data Independence) สคีมาระดับเชิงมโนภาพจะมีรูปแบบที่คงที่แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

10 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
แบบ Mandatory ต้องมี (must be) แทนด้วยเส้นทึกหรือเส้นตรง 2 เส้น แบบ Optional อาจจะมี (may be) แทนด้วยเส้นตรงประ หรือเส้นตรง 1 เส้น

11 ชนิดความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
แบบ 1 : 1 (one to one) แบบ 1 : m (one to many) แบบ m : 1 (many to one) แบบ m : n (many to many)


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google