งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบระบบและประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบระบบและประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบระบบและประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล
Database Design and Management Application

2 วัฏจักรฐานข้อมูล (The Database Life Cycle : DBLC)
1. การศึกษาเบื้องต้น 2. การออกแบบฐานข้อมูล 3. การติดตั้งระบบ 4. การทดสอบและประเมินผล 5. การดำเนินการ 6. การบำรุงรักษาและการปรับปรุง

3 วัฏจักรฐานข้อมูล (The Database Life Cycle : DBLC)
1. การศึกษาเบื้องต้น การศึกษาเบื้องต้นมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. การวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กร 2. กำหนดปัญหาและข้อจำกัด 3. กำหนดจุดมุ่งหมาย 4. กำหนดขอบเขตของงาน

4 วัฏจักรฐานข้อมูล (The Database Life Cycle : DBLC)
2. การออกแบบฐานข้อมูล 1. การออกแบบเชิงแนวคิด 2. การเลือกโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 3. การออกแบบทางตรรกะ 4. การออกแบบทางกายภาพ

5 วัฏจักรฐานข้อมูล (The Database Life Cycle : DBLC)
3. การติดตั้งระบบ การติดตั้งระบบฐานข้อมูลตามที่ได้ออกแบบมาแล้วขึ้นอยู่กับระบบจัดการ ฐานข้อมูลที่ใช้ด้วย โดยเริ่มต้นจากการสร้างฐานข้อมูล กำหนดผู้จัดการ ฐานข้อมูล กำหนดพื้นที่ที่ต้องการใช้ สร้างตารางต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในระบบ

6 วัฏจักรฐานข้อมูล (The Database Life Cycle : DBLC)
4. การทดสอบและประเมินผล การทดสอบและประเมินผลเป็นกระบวนการในการตรวจสอบดูว่าระบบ ที่พัฒนามาสามารถทำงานได้ตามที่ต้องการหรือไม่ ควรมีการเตรียมข้อมูล ทดสอบไว้ล่วงหน้า

7 วัฏจักรฐานข้อมูล (The Database Life Cycle : DBLC)
5. การดำเนินการ เมื่อฐานข้อมูลผ่านขั้นตอนการประเมินผลต่อไปก็เป็นขั้นการดำเนินการ เป็นระบบที่สมบูรณ์พร้อมให้ผู้ใช้ได้ใช้งาน

8 วัฏจักรฐานข้อมูล (The Database Life Cycle : DBLC)
6. การบำรุงรักษาและการปรับปรุง 1. การป้องกันระบบ โดยการสำรองข้อมูลไว้ 2. การแก้ไขระบบให้ถูกต้อง โดยการกู้คืน 3. การปรับปรุงระบบ โดยเพิ่มเอนทิตีและแอททริบิวต์ และอื่น ๆ


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบระบบและประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google