งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การหักเห เมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่ง ไปอีกตัวกลางหนึ่ง ซึ่งมีอัตราเร็วไม่เท่ากัน โดยมีทิศไม่ตั้งฉากกับรอยต่อระหว่างตัวกลาง แสงจะมีทิศทางเปลี่ยนไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การหักเห เมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่ง ไปอีกตัวกลางหนึ่ง ซึ่งมีอัตราเร็วไม่เท่ากัน โดยมีทิศไม่ตั้งฉากกับรอยต่อระหว่างตัวกลาง แสงจะมีทิศทางเปลี่ยนไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การหักเห เมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่ง ไปอีกตัวกลางหนึ่ง ซึ่งมีอัตราเร็วไม่เท่ากัน โดยมีทิศไม่ตั้งฉากกับรอยต่อระหว่างตัวกลาง แสงจะมีทิศทางเปลี่ยนไป การหักเหแสง แบ่งเป็น 1 การหักเหเข้าหาเส้นปกติ 2 การหักเหออกจากเส้นปกติ

2 การหักเหเข้าหาเส้นปกติ
เกิดเมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางความเร็วมาก ไปยังตัวกลางความเร็วน้อย ( เช่น อากาศไปน้ำ ) ความเร็วมาก ความเร็วน้อย

3 การหักเหออกจากเส้นปกติ
เกิดเมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางความเร็วน้อย ไปยังตัวกลางความเร็วมาก ความเร็วน้อย ความเร็วมาก

4 การหักเหของแสงทุกแบบ เป็นตามกฎของสเนลส์
ดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางหักเห เทียบกับ อากาศ เรียกย่อ ๆ ว่า “ดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางหักเห” การหักเหของแสงทุกแบบ เป็นตามกฎของสเนลส์ ดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางหักเห เทียบกับ ตัวกลางตกกระทบ ดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางตกกระทบ เทียบกับ อากาศ เรียกย่อๆว่า “ดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางตกกระทบ”

5 แสงตกกระทบในอากาศ หักเหเข้าไปใน แก้ว
ตัวอย่าง ถ้าดัชนีหักเหของแก้ว เป็น 4/3 จงหาความเร็วแสงในแก้ว ดัชนีหักเหของแก้ว เทียบ อากาศ=4/3 แสงตกกระทบในอากาศ หักเหเข้าไปใน แก้ว

6 ต่อ อากาศ แก้ว

7 ต่อ อากาศ แก้ว

8 ตัวอย่าง กำหนดดัชนีหักเหของแก้ว เป็น 4/3 ถ้าแสงตกกระทบมีความยาวคลื่น 4 cm ดังรูป จงหามุมหักเหและความยาวคลื่นหักเห อากาศ 30 แก้ว

9 มุมตกกระทบ 60 อากาศ 30 แก้ว มุมหักเห

10 ตัวอย่าง ถ้าดัชนีหักเหของแก้วเท่ากับ 1. 5 และดัชนีหักเหของน้ำเท่ากับ 1
ตัวอย่าง ถ้าดัชนีหักเหของแก้วเท่ากับ และดัชนีหักเหของน้ำเท่ากับ 1.3 ถ้าแสงตกกระทบในแก้วทำมุมตกกระทบ 37 รังสีหักเหจะทำมุมกับรอยต่อตัวกลางเท่าใด แก้ว น้ำ

11 มุมหักเห = 90-43.63=หาเองนะจ๊ะ
แก้ว มุมหักเห = =หาเองนะจ๊ะ น้ำ

12 มุมวิกฤติและการสะท้อนกลับหมด
ความเร็วมาก ความเร็วน้อย

13 มุมวิกฤติในตัวกลางความเร็วน้อยเทียบกับตัวกลางความเร็วมาก

14 มุมวิกฤติในน้ำเทียบกับแก้ว

15 มุมวิกฤติของน้ำเทียบกับอากาศ

16 มุมวิกฤติของแก้วเทียบกับอากาศ

17 อากาศ แก้ว

18 อากาศ แก้ว ลึกปรากฏ ลึกจริง

19 อากาศ แก้ว

20

21

22

23

24

25

26 การรวมกันของคลื่น 1 การรวมกันใน 1 มิติ 2 การรวมกันใน 2 มิติ
1 การรวมกันใน 1 มิติ 2 การรวมกันใน 2 มิติ 3 การรวมกันใน 3 มิติ

27 ดูโปรแกรมคอมพิวเตอร์

28 การแทรกสอด เมื่อคลื่นต่อเนื่องจากแหล่งกำเนิดอย่างน้อย 2 แหล่ง เคลื่อนที่รวมกัน เรียกว่า เกิดปรากฎการณ์แทรกสอด

29 สัน + สัน ท้อง+ท้อง ท้อง+สัน เสริมกัน (Antinode) หักล้าง Anode)

30 ดูโปรแกรมคอมพิวเตอร์

31

32


ดาวน์โหลด ppt การหักเห เมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่ง ไปอีกตัวกลางหนึ่ง ซึ่งมีอัตราเร็วไม่เท่ากัน โดยมีทิศไม่ตั้งฉากกับรอยต่อระหว่างตัวกลาง แสงจะมีทิศทางเปลี่ยนไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google