งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CRYSTAL BALL โดย บัณฑิต มูลเพีย และ วิศรุต พรศรีเมตต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CRYSTAL BALL โดย บัณฑิต มูลเพีย และ วิศรุต พรศรีเมตต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CRYSTAL BALL โดย บัณฑิต มูลเพีย และ วิศรุต พรศรีเมตต์ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วสุ เชาว์พานนท์

2 AGENDA วัตถุประสงค์ การทำงานของระบบ Demo การทดสอบการทำงาน สรุป
การเคลื่อนที่ การคลิก Demo การทดสอบการทำงาน สรุป ปัญหาและข้อเสนอแนะ

3 วัตถุประสงค์ ประยุกต์ใช้ Crystal Ball ในการพัฒนาเมาส์

4 การทำงานของระบบ Camshift ตรวจจับสีผิวของมนุษย์
ระบุตำแหน่งและขนาดของนิ้วมือ

5 การทำงานของระบบ(ต่อ)
การเคลื่อนที่ คำนวณทิศทางจากจุดยอดของพื้นที่นิ้วมือ เรียกใช้ library ของ windows เพื่อควบคุม pointer

6 การทำงานของระบบ(ต่อ)
การคลิก คำนวณจากการเปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่ของนิ้ว ส่งค่ารูปแบบการคลิกและพิกัด

7 การคลิก 1 2 3 1 count check move 2 wait 3 1 1 2 3 1 Wait,click,
double click

8 การติดตั้งโปรแกรม ติดตั้ง OpenCV ติดตั้งโปรแกรม Crystal Ball
ต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ รันโปรแกรม CrystalBall.exe ปรับความเร็วการเคลื่อนที่

9 การทดสอบการทำงาน รูปแบบการทดสอบ ทำการทดสอบเทียบกับ Optical mouse
ทำการคลิกปุ่มในตำแหน่งต่างๆทั้งหมด 5 ปุ่ม

10 Demo

11 การทดสอบการทำงาน(ต่อ)
ผลการทดสอบ ทำการทดสอบจำนวน 20 คน

12 การทดสอบการทำงาน(ต่อ)
ผลการทดสอบ ผลเฉลี่ยทั้งหมด

13 การทดสอบการทำงาน(ต่อ)
ความพึงพอใจหลังใช้งาน ประเด็นประเมิน ผลความพึงพอใจ 1. ความง่ายในการเคลื่อนที่ 42% 2. ความง่ายในการคลิก 41% 3. สามารถใช้งานตามความต้องการ 4. ความเมื่อยล้าหลังใช้งาน 72% 5. รูปลักษณ์ของอุปกรณ์ 76% 6. ความเหมาะสมของขนาดอุปกรณ์ 67% 7. การเข้ากันของอุปกรณ์และการใช้งาน 55% 8.การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ 54%

14 สรุป ระบบสามารถควบคุมเคอร์เซอร์ในการเคลื่อนที่และคลิก และ ดับเบิ้ลคลิกได้ การทำการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานจากผู้ใช้งานจริงโดยเทียบกับเมาส์ปกติ

15 ปัญหาและข้อเสนอแนะ ยังใช้งานยาก ควรมีพัฒนาเพิ่มเติม ทั้งการเคลื่อนที่ และการคลิก มีการคำนวณสูงเหมาะสำหรับใช้งานกับเครื่องที่มีประสิทธิภาพในการคำนวณมาก มีขนาดค่อนข้างใหญ่ เคลื่อนย้ายลำบาก มีปัญหาด้านแสงรบกวนจากภายนอก ทำให้การตรวจจับนิ้วผิดพลาดและไม่คงที่

16 QUESTION?


ดาวน์โหลด ppt CRYSTAL BALL โดย บัณฑิต มูลเพีย และ วิศรุต พรศรีเมตต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google