งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สหวิทยาการของนาโนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นาเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สหวิทยาการของนาโนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นาเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สหวิทยาการของนาโนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นาเทคโนโลยี
ครูทวีศักดิ์ ภู่ชัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี สหวิทยาการของนาโนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นาเทคโนโลยี

2 จะผลิตของขึ้นมาชนิดหนึ่งจะต้องใช้ความรู้ด้านใดบ้าง ?

3 สหวิทยาการของนาโนเทคโนโลยี (Interdisciplinary of Nanotechnology)
สห (วิเศษณ์) หมายถึง ด้วยกัน พร้อม ร่วม ร่วมกัน (มักใช้ประกอบหน้าคำอื่น เช่น สหประชาชาติ) วิทยาการ (นาม) หมายถึง ความรู้แขนงต่างๆ (เช่น ศิลปะวิทยาการ) สหวิทยาการจึงเป็นการเชื่อมโยงความรู้ วิธีการ มุมมอง และเทคโนโลยีทางด้านต่างๆ เพื่อแสวงหาทางออกร่วมกัน

4 สหวิทยาการของนาโนเทคโนโลยี

5

6 นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน นาโน นาโน เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ ชีวภาพ 1 2
นาโน อิเล็กทรอนิกส์ 1 2 วัสดุนาโน 3

7 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ (การวิจัย)
การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องสำอางโดยการพัฒนาระบบนำส่ง เช่น ไลโปโซม (liposome) การพัฒนาระบบนำส่งยา (drug delivery systems) ในการรักษาโรคมะเร็ง การค้นหายาหรือสารออกฤทธิ์ชนิดใหม่ๆ เช่น ยายับยั้งโรคเอดส์ การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคแบบใหม่ เช่น DNA chip หรือ Lab-on-a-chip การพัฒนา Nanobiosensor เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร อาหาร และ สาธารณสุข การสร้างอวัยวะหรือเนื้อเยื่อเทียมโดยใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมเนื้อเยื่อ 1 2 3

8 นาโนอิเล็กทรอนิกส์ (การวิจัย)
การพัฒนานาโนเซ็นเซอร์ (Nanosensors) เทคโนโลยีจอภาพแบบใหม๋ เช่น organic light emitting diodes, OLEDs การพัฒนาฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (HDD) และหน่วยเก็บความจำความจุสูง เช่น MRAM เทคโนโลยีนาโนโฟโตนิกส์ (Nano-photonics) เพื่อการโทรคมนาคม และเซลล์สุริยะ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงโมเลกุล (molecular electronics) นาโนคอมพิวเตอร์ เช่น ควอนตัมคอมพิวเตอร์ 1 2 3

9 วัสดุนาโน (การวิจัย) การพัฒนาวิธีการสังเคราะห์และการใช้ประโยชน์จากวัสดุนาโนชนิดต่างๆ เช่น อนุภาคนาโน, นาโนคอมพอสิท, ท่อนาโนคาร์บอน, เส้นใยนาโน, ตัวเร่งปฏิกิริยา, รู พรุนนาโน หมุดควอนตัม บัคมินสเตอร์ฟูลเลอรีน เดนไดรเมอร์ ฯลฯ เทคโนโลยีฟิล์มบางสำหรับอุตสาหกรรมสี ยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์ บรรจุภัณฑ์อาหาร และการเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ พื้นผิวทำความสะอาดตัวเอง (self-cleaning surface) วัสดุกันน้ำ (water-repellent) วัสดุซ่อมแซมตัวเอง (self-healing materials), วัสดุกำจัดเชื้อโรค (antimicrobial) เซลล์เชื้อเพลิง (fuel cell) และอุปกรณ์เก็บพลังงาน วัสดุนาโนสำหรับการแพทย์ 1 2 3 Fe3O4

10 วัสดุนาโนและผลิตภัณฑ์นาโน
วัสดุนาโน (Nanomaterial) หมายถึง วัสดุที่มีขนาดอย่างน้อย 1 มิติ เป็นขนาด นาโน หรือมีโครงสร้างของพื้นผิวหรือ โพรงภายในอยู่ในระดับนาโน ผลิตภัณฑ์นาโน (Nanoproduct) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้นาโนเทคโนโลยี ในการผลิต หรือมีวัสดุนาโนเป็น องค์ประกอบอยู่ด้วย

11 การประยุกต์ใช้อนุภาคขนาดนาโนในผลิตภัณฑ์

12

13

14

15 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้นาโน

16 ผลิตภัณฑ์ต่างๆ (วิดีทัศน์)
Nano4Shoes นวัตกรรมนาโน (นักเรียน) Repellent glass sealer Nivea for men นาโนเทคโนโลยีเพื่อน้ำสะอาด สื่อวิทยาศาสตร์ : ferrofluids OLED

17

18

19

20

21

22 ข้อสังเกตการใช้ผลิตภัณฑ์นาโน

23

24 NanoQ หรือ Nano Quality คือ ฉลากที่ใช้ในการรับรอง ผลิตภัณฑ์ที่มี วัสดุนาโนเป็นส่วนผสม หรือเป็นองค์ประกอบของ ผลิตภัณฑ์ และทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปจาก ผลิตภัณฑ์อื่นทั่วไป เช่น เสื้อนาโน (เคลือบด้วยอนุภาคนาโน Silver หรือ TiO2 เพื่อให้มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อแบคทีเรีย) สีนาโน (ผสมด้วย อนุภาคนาโนที่ทำให้เกิดคุณสมบัติ anti-UV, anti-bacteria, หรือ dirt repellent) ตลอดจนไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม

25 Nokia morph

26 นาโนเทคโนโลยี


ดาวน์โหลด ppt สหวิทยาการของนาโนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นาเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google