งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Welcome To Math 167 Presence by Chat Pankhao 39057260.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Welcome To Math 167 Presence by Chat Pankhao 39057260."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Welcome To Math 167 Presence by Chat Pankhao

2 ๑.จงหาค่าของ ๒. จงหาค่า interal ของ ๓.จงหาค่าของ ๔.จาหาค่าของ ๕.จงพิสูจน์ว่า = โดยวิธีการแทนค่าทางตรีโกณมิติ

3 ๖.จงพิสูจน์ว่า ๗.จงหาค่าของ ๘.จงหาค่าของ ๙.จงหาค่าของ ๑๐. จงหาค่าของ

4 ข้อ 1 คำแนะนำ ให้ v = 2x ดังนั้น dv = d (2x) จาก = และสมมติให้ v = 2x = 3 tan z และได้ dv = d (2x) = 3 sec 2 z dz = =

5 = = = = จากตัวอย่างนี้เราจะได้สูตรใหม่ สำหรับการอินทิเกรท

6 2. วิธีทำ โดยการแยกแฟคเตอร์ = สมมุติ = เมื่อส่วนเท่ากันแล้ว เทียบเศษต่อเศษ จะได้ 1 = (Ax + B)(x + 2) + C(x2 - 2x + 4) 1 = (A + C) x2 + (2A + B - 2C)x + 2B +4C ดังนั้นจะได้ว่า A = และ แทนค่าต่าง ๆ ลงไป

7 จากนั้นจะได้ = พิจารณา X2-2x+4 = (x - 1) = u2 + 3 ทั้งนี้โดยให้ x = u ดังนั้น x = u + 1 และได้ dx = du และเราได้

8 = = แทนค่ากลับคืนโดย u = x - 1 ในผลลัพธ์ที่ได้ครั้งก่อน นั้นคือ = = = = Ans

9 3. = เทียบกับฟอร์ม Binomial differential = ในที่นี้ได้ : m = -1 , n = 2 , s = 2 ; a = 9 , b = 4 ตรวจสอบ โดยการแทนค่าเพื่อว่า มีค่าเป็นจำนวนเต็ม หรือเป็น ศูนย์ หรือไม่ แทนค่าได้ ดังนั้นเราจึงสมมติให้ฟังก์อยู่ในแบบของ กรณีที่ 1 คือ 4x = z2

10 เราได้ จาก ได้ แทนค่าต่าง ๆ ลงใน integra ที่กำหนดให้ = = =

11 จาก 1 พิจารณา = = = = = จากผลลัพธ์ที่ได้ แทนค่าลงในสมการ 1 Ans นั้นคือ

12 4 สมมติให้ ดังนั้นเราได้ และ = = = = = = ans =

13 5. โดยให้ = โดย u = 2x , a = 3 เมื่อ u = 2x แทนค่าในโจทย์ = = ให้ = = = = =

14 = = จาก จะได้ และ = = = แต่เราสมมุติให้ u = 2x , a = 3 มาแต่ต้นเมื่อแทนค่ากลับ เราก็จะได้คำตอบ ซ.ต.พ.

15 6. จงพิสูจน์ว่า วิธีทำ สมมติ ดังนั้น = =

16 = = = = แต่ Ans

17 7. สมมติให้ และ จาก integration by part พิจารณา ถ้าให้ u = x และ v = exdx และ

18 แทนค่า สมการ 2 ใน 1 นั้นคือ
Ans

19 8. ให้ แทนค่าใน integral ที่กำหนดให้ = = = = = Ans

20 9. ให้ u = lnx ; du = = และให้ จะได้ = โดยที่สมมติให้ = = = = = Ans

21 10 สมมติให้ แทนค่าใน integral จะได้ = = = = =

22 = = Ans

23 The end


ดาวน์โหลด ppt Welcome To Math 167 Presence by Chat Pankhao 39057260.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google