งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 ทัศนมิติของการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (Perspectives of HCRD) ผศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

2 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 ทฤษฎี/แนวคิดการพัฒนา กระแสหลัก ทฤษฎีความทันสมัย (Modernization Theory) กระแสรอง/กระแสวิพากษ์ ทฤษฎีการพึ่งพา (Dependency Theory) ทฤษฎีมาร์กซิสต์ (Marxist Theory) กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

3 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 ทฤษฎี/แนวคิดการพัฒนา กระแสทางเลือก เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ เศรษฐศาสตร์สีเขียว เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

4 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 ทฤษฎี/แนวคิดการพัฒนา กระแสทางเลือก Learning Society/LO/KM Local Empowerment Civil Society Self-Reliance Localism Marginalism Feminism กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

5 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 ทฤษฎีการพึ่งพา (Dependency Theory) เกิดขึ้นในราวปี ค.ศ.1960 มีกำเนิดมาจากปัญหาความด้อยพัฒนา ในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

6 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 Dependency Theory นักวิชาการ : Gunnar Frank Seer Cardoso Santos Nyerere Wallerstein Gandhi กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

7 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 Dependency Theory Fernando Henrique Cardoso President of Brazil Gunnar Frank กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

8 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 Dependency Theory Julius Kambarage Nyerere President of Tanzania Mohandas Karamchand Gandhi กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

9 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 Dependency Theory อุดมคติ : การหลุดพ้นจากการพึ่งพา จุดมุ่งหมาย : ลดความไม่เท่าเทียมกัน การว่างงาน ความยากจน การพึ่งตนเอง กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

10 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 Dependency Theory แนวคิดหลัก : สภาพด้อยพัฒนาเป็นผลมาจากการที่ ทรัพยากรและส่วนเกินทางเศรษฐกิจ ไหล (Drained) ไปสู่โลกเหนือ เนื่องจากลัทธิล่าอาณานิคม กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

11 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 Dependency Theory แนวคิดหลัก : การพึ่งพาระบบทุนนิยมทำให้กลายเป็น ประเทศบริวารทั้งการเมืองและเศรษฐกิจ เป็นแหล่งวัตถุดิบ ตลาดสินค้าอุตสาหกรรม เป็นแหล่งขยายตัวการลงทุน กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

12 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 Dependency Theory แนวคิดหลัก : ความสัมพันธ์เป็นไปในลักษณะเอารัดเอาเปรียบ เช่น การขายวัตถุดิบราคาถูก แต่กลับต้องซื้อสินค้า อุตสาหกรรมในราคาแพง โดยการถ่ายโอนบรรษัทข้ามชาติ กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

13 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 Dependency Theory แนวคิดหลัก : การพัฒนาและความด้อยพัฒนาไม่แยกจากกัน เกิดในประเทศเดียวกันและระหว่างประเทศ สภาพด้อยพัฒนาเป็นกระบวนการเชื่อมโยงไปสู่ ภูมิภาคอื่นๆ กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

14 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 Dependency Theory ลักษณะสังคมที่พัฒนา : การหลุดพ้น/ปลดเปลื้องภาวะการพึ่งพา พึ่งตนเอง การจัดระเบียบทางสังคม ไม่ใช่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

15 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 Dependency Theory ลักษณะคนที่พัฒนา : ต้องพึ่งตนเอง (Self-Reliant) มีจิตใจเพื่อสังคม (Socialist-Mine) กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

16 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 Dependency Theory แนวทางการพัฒนา : การปฏิวัติแบบสังคมนิยม การตัดความสัมพันธ์กับประเทศศูนย์กลาง การพึ่งตนเองเป็นหลัก กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

17 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 Dependency Theory แนวทางการพัฒนา : Seers ลดการพึ่งพาจากการนำเข้าทั้งอาหารและน้ำมัน เปลี่ยนแปลงรูปแบบและรสนิยมในการบริโภค กระจายรายได้และใช้นโยบายภาษี รัฐอาจต้องเป็นเจ้าของกิจการทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินนโยบายทางวัฒนธรรมเพื่อลดการพึ่งพา กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

18 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 Dependency Theory บทบาทการศึกษา : การศึกษาในระบบโรงเรียนทำให้เกิดการพึ่งพา ต้องแบมือขอ เป็นบ่อเกิดความด้อยพัฒนา การศึกษาต้องทำให้คนช่วยตัวเองได้ การศึกษาควรแยกตามกลุ่มความสนใจ การศึกษาไม่ใช่แค่ในระบบโรงเรียน กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

19 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 Dependency Theory การพัฒนา (Development) หมายถึง... ไม่ใช่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การปฏิรูประเบียบสังคมให้มีความยุติธรรม เอกราชของชาติ อิสระจากการแทรกแซง/ครอบงำ กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

20 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 ทฤษฎีมาร์กซิสต์ (Marxist Theory) วัยหนุ่มเขียนหนังสือ Economic & Philosophic Manuscripts of 1844 วัยสูงอายุเขียนหนังสือ Capital ค.ศ.1970 การปฏิวัติในจีน... กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

21 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 Marxist Theory Karl Marx : การผลิตแบบทุนนิยมเป็นที่มาของ ความทุกข์ยากของกรรมกร ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สำคัญน้อยกว่า เครื่องจักร เจ้าของปัจจัยการผลิตยิ่งผลิตได้มาก ยิ่งสร้างความร่ำรวย แต่กรรมกรยิ่งจนลง กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

22 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 Marxist Theory นักวิชาการ : คาร์ล มาร์ก (Karl Marx) สตาลิน (Stalin) เลนิน (Lenin) ฮิตเลอร์ (Hitler) เหมาเจ๋อตุง (Mao Jer Tung) คัสโตร (Castro) กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

23 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 Marxist Theory Stalin Lenin กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

24 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 Marxist Theory Hitler กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

25 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

26 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 Marxist Theory Mao Jer Tung Fidel Castro กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

27 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 Marxist Theory อุดมคติ : การทำให้ทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่มีชนชั้น เน้นเรื่องพลังมวลชนที่สามารถสร้าง ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

28 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 Marxist Theory แนวคิดหลัก :  พยายามจัดสรรอำนาจ  ทำให้ทุกคนเท่าเทียมกัน  ทำสงครามประชาชน  แย่งชิงอำนาจรัฐ ปลุกระดมมวลชนขับไล่ จักรวรรดินิยม กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

29 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 Marxist Theory สังคมที่พัฒนา : ทุกอย่างเป็นของรัฐ ไม่มีชนชั้น โดยสังคมจะเปลี่ยนผ่านจาก.. ประเพณี ขุนนาง เป็น ทุนนิยม สังคมนิยม และคอมมิวนิสต์ กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

30 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 Marxist Theory ลักษณะคนที่พัฒนา : มีจิตสำนึก (Minded Man) ถูกปลดปล่อย (Liberated Man) กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

31 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 Marxist Theory บทบาทการศึกษา : ต้องทำให้อ่านออกเขียนได้ ยกระดับจิตสำนึกเพื่อความยุติธรรม กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

32 คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.
22 เมษายน 2549 Marxist Theory การพัฒนา (Development) ความก้าวหน้าขั้นสูงสุด ต้องทำลายล้างการจัดระเบียบทางสังคมแบบทุนนิยม กลุ่มสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน


ดาวน์โหลด ppt คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google