งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมนาสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน จ.ระยอง. ม า ถึ ง ที่ พั ก แ ล้ ว ค รั บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมนาสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน จ.ระยอง. ม า ถึ ง ที่ พั ก แ ล้ ว ค รั บ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมนาสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน จ.ระยอง

2 ม า ถึ ง ที่ พั ก แ ล้ ว ค รั บ

3 กิ จ ก ร ร ม ใ น ห้ อ ง สั ม ม น า ค รั บ

4 สกอ. สู้ สู้ กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3กลุ่ม 4 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

5 การแสดงท่าประจำกลุ่ม ใครเจ๋งสุด ??? กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

6 โลกใบเล็ก ๆ ไม่รู้ว่าใคร? เล็กกว่ากันครับ ?

7 พาดหัวข่าว โดย สกอ. ?

8 เกมส์สร้างหอ คอย ไข่ (ไข่ใครแตกเสีย 2 เท่านะครับ)

9 รางวัลที่ 1รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3รางวัลที่ 4 ถ่ายรูปกับผลงาน หอ คอย ไข่

10 รับรางวัล หอ คอย ไข่ ส ก อ. ส นุ ก ส น า น กั น ทั่ ว ห น้ า ค รั บ


ดาวน์โหลด ppt สัมมนาสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน จ.ระยอง. ม า ถึ ง ที่ พั ก แ ล้ ว ค รั บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google