งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางเพื่อการปรับแบบ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางเพื่อการปรับแบบ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางเพื่อการปรับแบบ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การเสวนาคุยกันสบายๆ หลากสไตล์ การมาตรฐาน ครั้งที่ 69 วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 โดย นางศิรกัญจน์ คงคานนท์ สบก.

2 แนวทางเพื่อการปรับแบบประเมินผลฯ
สืบเนื่องจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การประเมินผลปฏิบัติราชการ ระหว่าง ผก. / หฝ. ในการอบรม เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะหลัก เมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 ประเด็นสำคัญที่ยกมาพิจารณาได้แก่ การแจ้งผลประเมินการปฏิบัติราชการให้ผู้รับการประเมินทราบ การประเมินสมรรถนะ การปรับแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ดูง่ายขึ้น

3 แนวทางเพื่อการปรับแบบประเมินผลฯ
การแจ้งผลประเมินการปฏิบัติราชการให้ผู้รับการประเมินทราบ กรณีไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินของ ผก./หฝ. ควรลงชื่อรับทราบหรือไม่ การโต้แย้งผลประเมินควรทำอย่างไร กรณีรับทราบผลประเมินของ ผก./หฝ.แล้ว ต่อมา ผอ.สำนัก หรือ รมอ. หรือ ลมอ. เปลี่ยนแปลงผลการประเมิน ควรแจ้งให้ผู้ประเมินชั้นต้น/ผู้รับการประเมินทราบหรือไม่

4 แนวทางเพื่อการปรับแบบประเมินผลฯ
การประเมินสมรรถนะ การให้ระดับสมรรถนะที่แสดงสูงกว่าระดับที่คาดหวังได้หรือไม่ การให้ค่าคะแนนตามมาตรวัดที่กำหนด เมื่อเปรียบเทียบ ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง กับ ระดับสมรรถนะที่แสดง การปรับแบบประเมินผลฯ ให้ดูง่ายขึ้น ช่องคะแนนรวม ของแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ และแบบประเมินสมรรถนะ

5 แนวทางเพื่อการปรับแบบประเมินผลฯ
รับฟังความเห็น/ข้อเสนอเพื่อการปรับแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ จากการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำผลสรุปเสนอผู้บริหารพิจารณา ความเห็น/ข้อเสนอเพื่อปรับแบบประเมินผล ความเห็น/ข้อเสนอเพื่อปรับวิธีการประเมินผล ความเห็น/ข้อเสนออื่นๆ

6 แนวทางเพื่อการปรับแบบประเมินผลฯ
ขอขอบคุณ ผู้เข้าร่วมการเสวนาทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt แนวทางเพื่อการปรับแบบ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google