งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนาเพื่อชี้แจงโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนาเพื่อชี้แจงโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนาเพื่อชี้แจงโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ปีงบประมาณ 2556 จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 29 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)

2 ที่ผ่านมาทำอะไรบ้าง ได้ผลเป็นอย่างไร ? มอบหมายงานเวทีที่ 2
1 สรุปผลการจัดเวทีฯที่ 1 ตามประเด็นการสนทนาทั้ง 4 ข้อ ได้ผลเป็นอย่างไร ? 2 นำสู่กรอบบทบาทหน้าที่ เพื่อแปลงเป็นกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ อยากเห็นการประกอบอาชีพการเกษตรในท้องถิ่นของตนเองเป็นอย่างไร 3 ข้อตกลงร่วมกันของ อกม. =งานที่จะทำร่วมกันในปี – 2 อย่าง สิ่งที่จะต้องทำในปี 2556 4 มอบหมายงานเวทีที่ 2

3 นำสู่กรอบบทบาทหน้าที่ อกม. -จัดเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
-ร่วมจักทำแผนพัฒนาการเกษตรของหมู่บ้าน -ประสานงานในการถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาการเกษตร -ติดตามสถานการณ์การเกษตรและรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อแปลงเป็นกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ นำข้อ 4 มาพิจารณาร่วมกันภายใต้กรอบบทบาทหน้าที่ ข้อตกลงร่วมกันของ อกม. งานที่จะทำร่วมกันในปี 56 1-2 อย่าง กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน/หน่วยงานที่ต้องบูรณาการ/งบประมาณดำเนินการ/กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน

4 ส่วนที่ 1 ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
แบบสรุปผล ส่วนที่ 1 ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 1.ที่ผ่านมา อกม. ทำอะไรบ้าง 2.ได้ผลเป็นอย่างไร 3. อยากเห็นการประกอบอาชีพการเกษตรในท้องถิ่นของตนเองเป็นอย่างไร 4.สิ่งที่ อกม. จะต้องทำในปี 2556 ส่วนที่ 2 ข้อตกลงร่วมกันของ อกม. ที่จะทำงานร่วมกันในปี อย่าง (นำข้อ 4 มาพิจารณา) ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินการ หน่วยงานที่ต้องประสานความร่วมมือ งบประมาณดำเนินการ แนบภาพถ่าย 4-5ใบ

5 โครงการสนับสนุนสินเชื่อในการจัดหาปุ๋ยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2544
หนี้สินเกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อในการจัดหาปุ๋ยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2544 กลุ่มเกษตรกรค้างชำระหนี้ จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มเกษตรกรทำนาเมืองยาง อ. เมืองยาง 2.กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก 3.กลุ่มเกษตรกรทำนาลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก 4.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไหมโนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง ส่งฟ้องดำเนินคดีและศาลได้มีคำพิพากษาตามยอมให้ชำระหนี้ โดยผ่อนชำระเป็นงวดรายปี จำนวน 3 งวด ทั้งนี้ต้องชำระให้หมดภายใน 3 ปี โครงการเก็บข้าวเปลือกกลุ่มเกษตรกร ปี 39/40 มีกลุ่มเกษตรกรค้างชำระ จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มเกษตรกรทำนาสารภี อ.หนองบุญมาก 2.กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าลาด อ.ชุมพวง ศาลออกหมายบังคับคดีแล้วทั้ง 2 กลุ่ม อยู่ในระหว่างดำเนินการสืบหาทรัพย์และขอแนวทางการดำเนินการบังคับคดีจากกรมส่งเสริมการเกษตร โครงการเก็บข้าวเปลือกกลุ่มเกษตรกร ปี 40/41 กลุ่มเกษตรกรทำนาเสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ ชำระหนี้เป็นงวดรายปี จำนวน 10 ทุกเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ปัจจุบัน อยู่ในรอบชำระงวดที่ 4

6 ผลการบันทึก 10- 20 % พระทองคำ เมืองยาง ผลการบันทึก 0 %
การบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงาน อกม. (เล่มสีส้ม) อกม. ส่งรายงานทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน ตัดยอดบันทึก วันที่ 5 ของเดือนถัดไป ผลการบันทึก 0 % เดือนตุลาคม 55 = ด่านขุนทด บัวใหญ่ บัวลาย สีดา เดือนพฤศจิกายน 55 = ด่านขุนทด บัวใหญ่ บัวลาย สีดา เดือนธันวาคม 55 = ด่านขุนทด บัวใหญ่ บัวลาย สีดา พิมาย ผลการบันทึก % พระทองคำ เมืองยาง


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนาเพื่อชี้แจงโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google