งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

2

3 ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

4 แจ้งรายงานลูกเกิดขอสัตว์โครงการ ธคก.
ให้ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอแจ้งรายงานลูกเกิดก่อนวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน เพื่อที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจะได้รวบรวมและรายงานให้ ปศุสัตว์เขต ๔ ทราบต่อไป กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษได้แจ้งแผนโครงการ ธคก.เร่งด่วน กรณีสัตว์มีปัญหาต่างๆ ขอให้แจ้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน เดือนธันวาคม ๒๕๕๖

5 การดำเนินงานโครงการ ธคก. ในปี ๒๕๕๗
การดำเนินงานโครงการ ธคก. ในปี ๒๕๕๗ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ได้นำระบบบริหารธนาคาร โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ มาใช้ และการทำเอกสารก็ยังทำเหมือนเดิม เริ่มตั้งแต่ การขอรับบริการสนับสนุนโค-กระบือ การทำสัญญา ทะเบียนเกษตรกร ทะเบียนโค-กระบือ ทะเบียนลูกโค-กระบือ การขออนุมัติจำหน่ายทะเบียน การเงิน การรับบริจาค และรายงาน

6 ในปีนี้เป็นปีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ ฯ
ในปีนี้เป็นปีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ ฯ โครงการ ธคก.ได้มีแผนในการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๗ ๑.โครงการ ธคก. จะมอบกรรมสิทธิ์ ๗,๒๐๐ ราย ๒.พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือทุกจังหวัด จังหวัดละ ๖๐ ตัว ๓.ขยายลูกตัวที่ ๑ อายุ ๑๘ เดือน และมอบแม่ได้เลย โดยไม่ต้องรอถึง ๕ ปี (เริ่มตั้งแต่ ๕ ธ.ค. ๕๖ – ๕ พ.ค. ๕๘)

7 กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
ได้แจ้งแผนโครงการ ธคก.เร่งด่วน กรณีสัตว์มีปัญหาต่างๆ สัญญา ๓ ปีไม่มีลูกเกิด สัญญาครบ ๕ ปีแล้วยังไม่มอบกรรมสิทธ์ ขอให้แจ้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ รายงานลูกเกิด ก่อนวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน เพื่อที่จะรายงานให้เขต๔ และกรมปศุสัตว์

8 กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
มาตรการการป้องกันและชดเชยค่าเสียหายกรณีเกษตรกรขาย โค-กระบือ ของโครงการ ธคก. ๑.การกำหนดมูลค่าของสัตว์ในสัญญายืมเพื่อการผลิต โคเพศเมีย ราคาตัวละ ๒๕,๐๐๐ บาท กระบือเพศเมีย ราคาตัวละ ๒๗,๐๐๐ บาท (ครอบคลุมถึงสัญญายืม โค-กระบือพ่อพันธุ์) ๒.กำหนดค่าเสียหายกรณีเกษตรกรขายโค-กระบือ ธคก.ก่อนครบสัญญา เป็น ๒ เท่า ของราคาสัตว์ที่ระบุไว้ในสัญญายืม

9 การขออนุมัติจำหน่าย (ซาก)
ราคาในการจำหน่ายไม่จำเป็นต้องเท่ากัน (ตัวอย่าง) ๓๐๐ ๓๕๐ บาท ๔๐๐ ๔๓๐ บาท ๕๕๐ บาท แล้วแต่ขนาดของสัตว์ ตัวเล็กตัวใหญ่

10 การประกวดอำเภอ ธคก. ดีเด่น
การประกวดอำเภอ ธคก. ดีเด่น มี ๓ ประเภท ๑. ประเภท S มี ธคก. ๑๐๐ – ๓๐๐ ตัว ๒. ประเภท M มี ธคก. ๓๐๑ – ๖๐๐ ตัว ๓. ประเภท L มี ธคก. ๖๐๑ ตัวขึ้นไป ทุกประเภทมี ๑ รางวัล คือ รถยนต์ ๑ คัน

11 Smart farmer และ Smart officer
เป้าหมายในปี ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม Smart farmer ๔๔๐ คน Smart officer ๑๑ คน

12


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google