งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการประชุมสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการประชุมสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการประชุมสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
โดย อาจารย์ วรเทพ ไวทยาวิโรจน์

2 คำจำกัดความของการประชุม
การที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมีการ นัดหมายมาพบปะกันในสถานที่ เวลาและประเด็น ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อระดมความคิดในการหา ทางออกของปัญหาหรือเพื่อให้ได้ข้อยุติในการตัด สินใจปฏิบัติงานหรือเพื่อกำหนดวิธีการ แนวทาง ในการดำเนินงานอันจะนำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

3 องค์ประกอบของการประชุม
1. มีบุคคล 2 คนขึ้นไป 2. นัดหมายกัน 3. สถานที่ 4. วันเวลา 5. ประเด็น (วาระการประชุม) ระดมความคิด

4 วัตถุประสงค์ของการประชุม
1. หาแนวร่วม 2. แนวความคิดที่หลากหลาย 3. ความรับผิดชอบร่วมกัน 4. องค์รวม หรือความมีเอกภาพ 5. วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน

5 วัตถุประสงค์ของการประชุม
6. มติการประชุมอ้างอิงเป็นบรรทัดฐาน 7. มีน้ำหนัก ความหนักแน่น น่าเชื่อถือว่ามีการ พิจารณา กลั่นกรองแล้วอย่างรอบคอบ 8. ภาระกิจสำคัญของส่วนงานหนึ่งใดที่ ต้องการข้อวินิจฉัย 9. ระดมผู้มีความรู้ ประสบการณ์มาร่วมให้ ทัศนะหรือโลกทรรศน์

6 การจัดโต๊ะประชุม การจัดโต๊ะประชุมมีความหมายและความสำคัญต่อเป้าหมายของการประชุม เพราะการจัดโต๊ะแต่ละแบบย่อมเป็นกลยุทธ์ในการนำไปสู่ความคาดหวังของผู้จัดการประชุม ขณะเดียวกันโต๊ะประชุมที่จัดขึ้นก็เป็นเชิงจิตวิทยา และกุศโลบายของผลสำเร็จแห่งการประชุม

7 การจัดโต๊ะประชุม 1. แบบโต๊ะกลม การประชุมแบบนี้ใช้ในโอกาสที่จะไม่ให้ผู้
ประชุมเกิดความขัดแย้ง หรือเพื่อลดความรู้สึก ของผู้เข้าประชุมว่าใคร “ใหญ่” กว่าใคร หรือใคร มี“ศักดิ์” มากกว่าใคร ซึ่งเป็นการขจัดวามหมาย ของตำแหน่ง และยศ ฐาน์ บรรดาศักดิ์

8 การจัดโต๊ะประชุม 2. แบบรูปตัว I
ใช้กับการประชุม 2ฝ่าย ที่จะหาทางออกในปัญหาร่วมกัน จัดเฉพาะในหน่วยงานที่แยกกัน เรียกว่า “การประชุมแบบทวิภาคี” ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรจะจัดโต๊ะแบบ นี้ เพราะเป็นการทำลายบรรยากาศ แห่งมิตรสัมพันธ์

9 การจัดโต๊ะประชุม แบบสามเหลี่ยม แบบสี่เหลี่ยม แบบ 3 ฝ่าย เรียกว่า
“การประชุมแบบไตรภาคี” แบบ 4 ฝ่าย


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการประชุมสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google