งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล ลดใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล ลดใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล
ลดใช้

2 ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยี ฝ่ายบริหารจัดการเชื้อเพลิง ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
อ.คีรินทร์ ไกรเกตุ อาจารย์ที่ปรึกษา คุณสมศรี พิพัฒน์จรัสสกุล ประธานอนุรักษ์พลังงาน คุณรัชนี บุญสุขวีระวัฒน์ รองประธาน คุณปิยะมาศ เอมอิ่มอนันต์ เลานุการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยี ฝ่ายบริหารจัดการเชื้อเพลิง ฝ่ายสิ่งแวดล้อม นายธงชัย สรรพกิจไพศาล คุณปิยวรรณ์ รังสีพัฒนกรณ์ คุณไพโรจน์ ลออจิรากุล นายพงษ์พะเยา เลาหพันธ์พงศ์ นายธรรมรัตน์ สายสุวรรณ นายเทิดพันธ์ จรัสกุล นายเอกรัตน์ เริ่มรัตน์ คุณสมคิด จิตรดวงวัน นายชัชวาลย์ เอื้อกิจ นายบุญฤทธิ์ ทองตา คุณอมรรัตน์ จันทร์นุ่ม นายมงคล แตงขวา นายจตุรงค์ โชติคุต

3 นโยบายอนุรักษ์พลังงานของ รพ.ลดใช้
1. ลดการใช้พลังงานทุกประเภทและใช้อย่างประหยัดพลังงานปี 2556 ต่ำกว่าปี 2555 ได้อย่างน้อย 10% และเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติ เผยแพร่นโยบายให้ทุกคนรับทราบและมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง โดยให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาล 2. ดำเนินการและพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย 3. กำหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและจัดสรรทรัพยากรอย่างพอเพียง 4. เป็นองค์กรตัวอย่างและเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน 5.

4 พื้นที่รับผิดชอบ Control room

5 Check Up

6 เครื่องรีดลูกกลิ้งใหญ่
4 รีด เครื่องแพคผ้า เครื่องรีดลูกกลิ้งใหญ่ โต๊ะพับผ้า โต๊ะวางผ้า โต๊ะวางผ้า เครื่องรีดผ้าเล็ก 3 เครื่องรีดผ้าเล็ก อบ เครื่องอบ 4 เครื่อง อบ 1 เครื่อง อบ 2 เครื่อง อบ 3 ห้องพับผ้า เครื่อง ซัก 3 5 2 เตารีดไอน้ำ พับ ซัก แผนผังซักรีด จ่าย เครื่องซัก 2 6 เครื่อง ซัก 1น 1 รับผ้า

7 ผลการวิเคราะห์ด้วย EMM

8 ผลการวิเคราะห์ด้วย EMM
4.ระบบข้อมูลข่าวสาร จุดแข็ง People : มีความเข้าใจ มีเป้าหมาย มีแรงจูงใจ และจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน จุดที่พัฒนาได้ สร้างเครือข่าย ให้ความรู้กับชุมชน รอบๆโรงพยาบาล ในการอนุรักษ์พลังงาน

9 ผลการวิเคราะห์ด้วย EMM
6.การลงทุน จุดแข็ง มีงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลาง(ภาครัฐ) จุดที่พัฒนาได้ ระยะสั้น - อุปกรณ์ที่ต้นทุนต่ำหรือเร่งด่วน ระยะยาว - อุปกรณ์ที่มีต้นทุนสูงแบ่งเป็นช่วงเวลา ๓ ปี ๕ ปี ๑๐ ปี

10 ผลการวิเคราะห์ด้วย EMM-จุดแข็ง
1. นโยบายการจัดการพลังงาน ทบทวนนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย การจัดการองค์กร หมุนเวียนบุคลากรร่วมเป็นกรรมการ/คณะทำงานในตำแหน่ง ต่างๆ 2. การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ พัฒนาความรู้/ทักษะ/ศักยภาพของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ สร้างบุคคลต้นแบบ 3. การประชาสัมพันธ์ กำหนดแผนและช่องทางในการเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการ สู่บุคลากรในองค์กรทุกระดับ เพื่อให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง 5.

11 มาตรการและการคำนวณผลประหยัด
ผลสำรวจ : เครื่องชิลเลอร์ พิกัดกำลังไฟฟ้า = 50 Hz เปอร์เซ็นต์การทำงาน = 80 % เวลาทำงาน = 24 ชั่วโมง/วัน วันทำงาน = 365 วัน/ปี ก่อนกำหนดมาตรการ ใช้พลังงาน kwh/ปี มาตรการด้านเทคนิคและการประชาสัมพันธ์ 1. ติดตั้งระบบ VSD ให้กับระบบ เพื่อควบคุมปั๊มน้ำเย็นชิลเลอร์ 2. เผยแพร่ผลของการประหยัดแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ผลประหยัด พลังงานไฟฟ้า = ( 25.6x24x365 = kwh/ปี ( ) = kwh/ปี ค่าไฟฟ้า= 3.45 บาท/หน่วย x3.45= บาท/ปี เงินลงทุน บาท คืนทุน = / = 0.67 ปี

12 มาตรการเปลี่ยนหลอด T8ที่ Ward ทำงาน 24 Hr
มาตรการเปลี่ยนหลอด T8ที่ Ward ทำงาน 24 Hr.เป็นหลอด T8ประสิทธิภาพสูง+บัลลาสอิเลคทรอนิค+หรี่แสง -หลอด T8 จำนวน 50 หลอด หลอดละ 36w+บัลลาส12w = 48w -ใช้งาน 24Hr. ((48X50)/1000)X24 = 57.6 หน่วย/วัน = 21,024 หน่วย/ปี คิดเป็นเงิน 2,1024X = 72,532.8 บาท/ปี หลังเปลี่ยนเป็นหลอดขั้วเขียว+บัลลาสอิเลคทรอนิค ให้แสงสว่างเท่าเดิมใช้กำลังไฟ 30w คิดเป็น ((30X50)/1000)X = 36 หน่วย/วัน = 13,140 หน่วย/ปี คิดเป็นเงิน13,140X =45,333 บาท/ปี - ผลประหยัด 72, ,333 = 27,199.8 บาท/ปี เงินลงทุน ประกอบด้วย หลอดขั้วเขียว50 หลอดX65บาท=3,250บาท บัลลาสอิเลคทรอนิค 50ตัวX150บาท=7,500บาท ดริมเมอร์ 1 ตัว =1,200บาท รวม =11,950บาท จุดคืนทุน 11,950/27,199.8 = 0.44 ปี = 5 เดือน

13 มาตรการเปลี่ยนหลอดเดิมT8 ที่ Ward ทำงาน 24 Hr.เป็นหลอด T5+บัลลาส 3w
-หลอด T8 จำนวน 50 หลอด หลอดละ 36w+บัลลาส12w = 48w -ใช้งาน 24Hr. ((48X50)/1000)X24 = 57.6 หน่วย/วัน = 21,024 หน่วย/ปี คิดเป็นเงิน 2,1024X = 72,532.8 บาท/ปี หลังเปลี่ยนเป็นหลอด T5 28w+บัลลาส 3w ใช้กำลังไฟ 31w คิดเป็น ((31X50)/1000)X24=37.2 หน่วย/วัน = 13,578 หน่วย/ปี คิดเป็นเงิน13,578X =46,844.1 บาท/ปี - ผลประหยัด 72, ,844.1= 25,688.7 บาท/ปี เงินลงทุน ประกอบด้วย หลอดT5 50 หลอดX290บาท= 14,500 บาท จุดคืนทุน 14,550/25,688.7 = 0.56 ปี = 6.72 เดือน

14 มาตรการเปลี่ยนหลอด Halogen ที่ Ward ทำงาน 24 Hr.เป็นหลอด LED
-หลอด Halogen จำนวน 100 หลอด หลอดละ 50w = 5,000 w -ใช้งาน 24Hr.= 5หน่วยX24Hr = 120 หน่วย/วัน = 43,800 หน่วย/ปี คิดเป็นเงิน 43,800X = 151,110 บาท/ปี หลังเปลี่ยนเป็นหลอด LED 3w 100หลอดใช้กำลังไฟ 300w 24hr. คิดเป็น 0.3X24 =7.2 Kw/วัน = 2,628 หน่วย/ปี คิดเป็นเงิน 2,628X = 9,066.6 บาท/ปี - ผลประหยัด 151,110-9, = 142,043.4 บาท/ปี เงินลงทุน LED 100 หลอดX450บาท = 450,00 บาท จุดคืนทุน 45,000/142, = 3.72 เดือน

15 มาตรการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ Splittype ประสิทธิภาพสูง100ชุด
เงินลงทุน = 2,800,000 บาท จากรัฐบาล20%=576,000บาท คงเหลือเงินลงทุน 2,224,000 บาท คืนทุน = 2,224,000/967,104 = 2.3 ปี

16 มาตรการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ Splittype ประสิทธิภาพสูง100ชุด
ประสิทธิภาพแอร์เดิม 1.5 Kw/Ton ประสิทธิภาพแอร์ใหม่ 1.1 Kw/Ton เปลี่ยนแอร์ขนาด 24,000 btu 100 ชุดใช้งาน12ชม./วัน = 2,400,000btu =2,400,000/12,000 = 200 Ton แอร์เก่าใช้พลังงาน = 1.5 kwX200X0.8 = 240 kw = 240X12X365 = 1,051,200 หน่วย/ปี แอร์ใหม่ใช้พลังงาน = 1.1X200X = 176 kw = 176X12X365 = 770,880 หน่วย/ปี ผลประหยัด = 1,051, ,880 = 280,320 หน่วย/ปีX3.45 = 967,104 บาท/ปี

17 แผนการดำเนินงาน

18 สิ่งที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้และนำกลับไปใช้ได้ทันที
1. HK (Housekeeping) 2. PI (Process improvement) 3. MC (Machine change)

19 ความในใจ....ที่ลดใช้.....อยากบอกต่อ

20 สิ่งที่ได้รับจากการอบรม
การเลือกซื้ออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน 1 การควบคุมระยะเวลาในการใช้ไฟฟ้าเพื่อการประหยัดพลังงาน 2 นำเทคนิคการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ในการประหยัดพลังงาน 3 รู้ถึงการกำกับติดตามการดำเนินการเพื่อให้การ ลดใช้พลังงานประสบผลสำเร็จ 4 นำความรู้เรื่อง EMM ไปประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานในองค์กร เพื่อนำไปพัฒนา 5

21 เท่าเราเปลี่ยนตัวเราเอง
เปลี่ยนอะไรไม่สำคัญ เท่าเราเปลี่ยนตัวเราเอง


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล ลดใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google