งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
มหกรรมพลังงาน 3-Save : Save Energy Save Money Save Tax 1 จัดทำรายงานการจัดการพลังงานอย่างไร จึงจะถูกต้องตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน โสภณ มณีโชติ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

2 กำหนดส่งรายงานการจัดการพลังงาน
มหกรรมพลังงาน 3-Save : Save Energy Save Money Save Tax 2 กำหนดส่งรายงานการจัดการพลังงาน 2553 รอบที่ 1 รอบที่ 2 (มี.ค. 54) (มี.ค. 55) 2554 2555

3 มหกรรมพลังงาน 3-Save : Save Energy Save Money Save Tax 3 การจัดการพลังงาน หมายถึง ระบบการดำเนินงานภายในองค์กร ซึ่งประกอบด้วยบุคลากร ทรัพยากร นโยบายและขั้นตอน การดำเนินการ โดยมีการทำงานประสานกัน อย่างมีระเบียบและแบบแผน เพื่อปฏิบัติงาน ที่กำหนดไว้ หรือเพื่อให้บรรลุ หรือรักษาเป้าหมายที่กำหนดไว้

4 การพัฒนาการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน
4 การพัฒนาการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน 1. การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน 2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 3. การกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 8. การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 5. การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 6. การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์

5 โรงงาน/อาคารควบคุม กฎกระทรวงฯ ประกาศกระทรวงฯ
มหกรรมพลังงาน 3-Save : Save Energy Save Money Save Tax โรงงาน/อาคารควบคุม พัฒนาการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอนได้ครบถ้วนสอดคล้องกับ กฎกระทรวงฯ ประกาศกระทรวงฯ 5 เท่ากับ จัดทำรายงานการจัดการพลังงานได้ถูกต้อง

6 การจัดการพลังงานในรอบที่ 2 (2554)
6 การจัดการพลังงานในรอบที่ 2 (2554) ผลที่ได้รับ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 7 ไม่เปลี่ยนแปลง ใช้ของเดิม เปลี่ยนแปลงต้อง ประกาศเพิ่มเติม(ใหม่) เผยแพร่ใหม่ สิ่งที่ต้องพัฒนา การรับทราบอย่างทั่วถึง ของบุคลากรของโรงงาน หมายเหตุ ขั้นตอนที่ 2 ไม่ต้องดำเนินการ

7 ขั้นตอนที่ 4 7 ข้อมูลการใช้พลังงานและผลผลิตของรอบปี 2553
มหกรรมพลังงาน 3-Save : Save Energy Save Money Save Tax 7 ขั้นตอนที่ 4 ข้อมูลการใช้พลังงานและผลผลิตของรอบปี 2553 (มกราคม-ธันวาคม) สัดส่วนการใช้พลังงาน ค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (SEC) ของรอบปี 2553

8 ขั้นตอนที่ 5 8 เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ร้อยละที่ลดลง
ระดับการใช้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยผลผลิตที่ลดลง แผนอนุรักษ์พลังงาน มาตรการด้านไฟฟ้า มาตรการด้านความร้อน แผนอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อบรมหลักสูตร จัดกิจกรรม อย่าลืม เผยแพร่แผนอบรมและกิจกรรมฯ ให้บุคลากรของโรงงาน ทราบอย่างทั่วถึง 8

9 *ควรตรวจสอบและวิเคราะห์ ผลการดำเนินการตามเป้าหมายและแผน*
มหกรรมพลังงาน 3-Save : Save Energy Save Money Save Tax 9 ขั้นตอนที่ 6 *ควรตรวจสอบและวิเคราะห์ ผลการดำเนินการตามเป้าหมายและแผน* ข้อมูลการใช้พลังงานและผลผลิตของรอบปี 2554 (มกราคม – ธันวาคม) สัดส่วนการใช้พลังงาน ค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (SEC) ของรอบปี 2554 ขั้นตอนที่ 5 จะทำอะไรทำไปตามนั้น โดยต้อง

10 อย่าลืม เผยแพร่ผลการทบทวนฯ ให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง
มหกรรมพลังงาน 3-Save : Save Energy Save Money Save Tax 10 ขั้นตอนที่ 7 ดำเนินการเหมือนเดิม (รอบปี 2553) ผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานภายในองค์กร ขั้นตอนที่ 8 อย่าลืม เผยแพร่ผลการทบทวนฯ ให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง

11 โรงงาน/อาคารควบคุมได้ผลตอบแทนอย่างไรบ้าง ในการดำเนินการจัดการพลังงาน
มหกรรมพลังงาน 3-Save : Save Energy Save Money Save Tax 11 โรงงาน/อาคารควบคุมได้ผลตอบแทนอย่างไรบ้าง ในการดำเนินการจัดการพลังงาน ผลประหยัดที่เป็นรูปธรรม บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม เกิดความยั่งยืนในการอนุรักษ์พลังงาน (ลดต้นทุน) ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

12 ขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จ การจัดการพลังงานรอบที่ 2 (2554)
มหกรรมพลังงาน 3-Save : Save Energy Save Money Save Tax 12 ขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จ ในการพัฒนาระบบ การจัดการพลังงานรอบที่ 2 (2554) ตอบคำถาม


ดาวน์โหลด ppt สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google