งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล ปลดหลอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล ปลดหลอด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล
ปลดหลอด

2 โรงพยาบาล “ปลดหลอด”

3 ฝ่ายธุรการและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ประธานคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน อาจารย์ที่ปรึกษา นายธรรมรัตน์ รัตนนาวินกุล เลขานุการ รองประธาน อ.อภิรักษ์ สกุลพงษ์ นายเอกวิทย์ ตันเกิด นส.ภาวะดี ณ นคร นายเสรี ปังหลีเส้น คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ฝ่ายธุรการและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิศวกรรมและเทคโนโลยี ฝ่ายอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม นายพนมยงค์ ศรีพงศ์ นายวิชิต รัญดร นายสิริชัย สมชัยชนะ นายอลงกรณ์ บุญรักษ์ นายอาภรณ์ บุญช่วย

4 นโยบายอนุรักษ์พลังงานของ รพ.ปลดหลอด
1. ลดการใช้พลังงานทุกประเภทและใช้อย่างประหยัดพลังงานปี 2555 ต่ำกว่าปี 2554 ได้อย่างน้อย 5% และเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติ เผยแพร่นโยบายให้ทุกคนรับทราบและมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง โดยให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาล 2. ดำเนินการและพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. กำหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 4. กำหนดแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างพอเพียง โดยไม่กระทบต่อคุณภาพการบริการ 5.

5 ผังพื้นที่รับผิดชอบ NSO.

6 ผังพื้นที่รับผิดชอบ ORTHO.

7 ผลการวิเคราะห์ด้วย EMM

8 ผลการวิเคราะห์ด้วย EMM
4.ระบบข้อมูลข่าวสาร จุดแข็ง มีการเก็บข้อมูลและปริมาณผลประหยัดและแจ้งให้ทราบโดยทั่วถึง จุดที่พัฒนาได้ ถ้าเป็นไปได้การเก็บข้อมูลและปริมาณผลประหยัดถ้าสามารถแยกออกเป็นหน่วยงานหรือตามอาคารได้ ก็จะเห็นจุดที่จะพัฒนาเพิ่มเติมได้อีก

9 ผลการวิเคราะห์ด้วย EMM-จุดแข็ง
1. นโยบายการจัดการพลังงาน ทบทวนนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวจ้อง การจัดการองค์กร มีการหมุนเวียนบุคลากรร่วมเป็น สส. พลังงาน โดยถูกกำหนดเป็นรุ่นต่างๆ ซึ่งทำให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม 2. การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ มีการประชุมเป็นรายเดือน/ สัปดาห์ และนำเอาปัญหาหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เข้าหารือและแก้ไขร่วมกัน 3. ระบบข้อมูลข่าวสาร มีการรายงานผลการดำเนินงานและแจ้งให้ทราบหลายช่องทางและโดยทั่วถึง 4.

10 ผลการวิเคราะห์ด้วย EMM-จุดแข็ง
5. การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทั่วถึงแทบทุกจุด และเนื้อหาก็เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ในบ้านเรือนได้ด้วย การลงทุน มีการสนับสนุนการลงทุนค่อนข้างสูง โดยมีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 6.

11 มาตรการและการคำนวณผลประหยัด
ผลสำรวจ : หม้อต้มน้ำปรับอุณหภูมิที่ 110 องศาฯ พิกัดกำลังไฟฟ้า = watt. เปอร์เซ็นต์การทำงาน = 50 % เวลาทำงาน = 6 ชั่วโมง/วัน วันทำงาน = 365 วัน/ปี ก่อนกำหนดมาตรการ ใช้พลังงาน 2628 หน่วย/ปี มาตรการด้านเทคนิคและการประชาสัมพันธ์ 1. ปรับอุณหภูมิที่ 100 องศา ซ. (เปอร์เซ็นต์การทำงาน = 30 %) 2. กำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติให้ทุกหน่วย ผลประหยัด พลังงานไฟฟ้า = ( 2400 x 6 x 0.3 x 365 ) / 1000 = หน่วย/ปี อัตราค่าไฟฟ้า = บาท/หน่วย ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ = 2628 – = x 3.4 = บาท/ปี

12 มาตรการและการคำนวณผลประหยัด
ผลสำรวจ : ปรับอุณหภูมิ เครื่องปรับอากาศที่ 20 องศา ซ. พิกัดกำลังไฟฟ้า = watt. เปอร์เซ็นต์การทำงาน = 100 % เวลาทำงาน = 8 ชั่วโมง/วัน วันทำงาน = 365 วัน/ปี ก่อนกำหนดมาตรการ ใช้พลังงาน 3504 หน่วย/ปี มาตรการด้านเทคนิคและการประชาสัมพันธ์ 1. ปรับอุณหภูมิที่ 25 องศา ซ. (เปอร์เซ็นต์การทำงาน 80 %) 2. มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ 3. เผยแพร่ความสูญเสียในการตั้งอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม ผลประหยัด พลังงานไฟฟ้า = ( 1200 x 8 x 0.8 x 365 ) / 1000 = หน่วย/ปี อัตราค่าไฟฟ้า = บาท/หน่วย ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ = 3504 – = x 3.4 = 2, บาท/ปี

13 มาตรการและการคำนวณผลประหยัด
ผลสำรวจ : ตู้เย็นแช่ของมากเกินความจำเป็น 1 ตู้ พิกัดกำลังไฟฟ้า = watt. เปอร์เซ็นต์การทำงาน = 50 % เวลาทำงาน = 24 ชั่วโมง/วัน วันทำงาน = 365 วัน/ปี ก่อนกำหนดมาตรการ ใช้พลังงาน 876 หน่วย/ปี มาตรการด้านเทคนิคและการประชาสัมพันธ์ 1. กำหนดรายการและชนิดสิ่งของที่ใช้แช่สูงสุดไว้ 2. ตั้งค่าความเย็นที่เหมาะสมกับสิ่งของที่แช่ในตู้เย็น (เปอร์เซ็นต์การทำงาน = 30 %) 3. เผยแพร่ผลเสีย(อย่างสร้างสรรค์)ที่เกิดขึ้นผ่านสื่อต่างๆใน รพ. ผลประหยัด พลังงานไฟฟ้า = ( 200 x 24 x 0.3 x 365 ) / 1000 = หน่วย/ปี อัตราค่าไฟฟ้า = บาท/หน่วย ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ = = x 3.4 = 1, บาท/ปี

14 มาตรการและการคำนวณผลประหยัด
ผลสำรวจ : เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเปิดประตูทิ้งไว้ พิกัดกำลังไฟฟ้า = watt. เปอร์เซ็นต์การทำงาน = 90 % เวลาทำงาน = 8 ชั่วโมง/วัน วันทำงาน = 365 วัน/ปี ก่อนกำหนดมาตรการ ใช้พลังงาน หน่วย/ปี มาตรการด้านเทคนิคและการประชาสัมพันธ์ 1. ติดตั้งโช๊คประตู (เปอร์เซ็นต์การทำงาน = 80 %) 2. รณรงค์เมื่อเปิดแอร์ต้องปิดประตูทุกครั้ง ผลประหยัด พลังงานไฟฟ้า = ( 1200 x 8 x 0.8 x 365 ) / 1000 = หน่วย/ปี อัตราค่าไฟฟ้า = บาท/หน่วย ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ = – = x 3.4 = 1, บาท/ปี

15 มาตรการและการคำนวณผลประหยัด
ผลสำรวจ : หลอดไฟฮาโลเจน ขนาด 50 watt พิกัดกำลังไฟฟ้า = 50 watt. เปอร์เซ็นต์การทำงาน = 100 % เวลาทำงาน = 8 ชั่วโมง/วัน วันทำงาน = 365 วัน/ปี ก่อนกำหนดมาตรการ ใช้พลังงาน 146 หน่วย/ปี มาตรการด้านเทคนิคและการประชาสัมพันธ์ 1. เปลี่ยนเป็นหลอดLED 5 watt (เปอร์เซ็นต์การทำงาน = 100 %) 2. เผยแพร่ข้อมูลของหลอดไฟฟ้า LED เทียบกับประเภทอื่น ผลประหยัด พลังงานไฟฟ้า = ( 5 x 8 x 1 x 365 ) / 1000 = หน่วย/ปี อัตราค่าไฟฟ้า = บาท/หน่วย ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ = 146 – 14.6 = x 3.4 = บาท/ปี

16 นำผลสำเร็จในการประหยัดพลังงานไปสู่การปฏิบัติในครอบครัวและชุมชน
มาตรการอื่นๆ สำรวจความต้องการอุปกรณ์ทั้งองค์กรเพื่อนำเสนอพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในคราวเดียวกัน 1 นำผลสำเร็จในการประหยัดพลังงานไปสู่การปฏิบัติในครอบครัวและชุมชน 2

17 แผนการดำเนินงาน

18 สิ่งที่ได้รับจากการอบรม
การเลือกซื้ออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน 1 การควบคุมระยะเวลาในการใช้ไฟฟ้าเพื่อการประหยัดพลังงาน 2 นำเทคนิคการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ในการประหยัดพลังงาน 3 รู้ถึงการกำกับติดตามการดำเนินการเพื่อให้การ ลดใช้พลังงานประสบผลสำเร็จ 4 นำความรู้เรื่อง EMM ไปประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานในองค์กร เพื่อนำไปพัฒนา 5

19 สมาชิกกลุ่มที่ 4 “โรงพยาบาลปลดหลอด”
ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล ปลดหลอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google