งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แผนงานและภารกิจ อนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 1

2 แนวทางการจัดทำแผนอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
กรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์หลัก กิจกรรม/โครงการ - วัตถุประสงค์ - ขอบเขต/แนวทาง - ผลที่ผ่านมา - เป้าหมาย - แผนปฏิบัติปี 53 เป้าประสงค์ที่สำคัญ กลยุทธ์ขับเคลื่อน 2

3 อนุรักษ์พลังงาน (EE) การใช้พลังงาน (KTOE) เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน (ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ) BAU (กรณีไม่มีนโยบายอนุรักษ์) เป้าหมาย ลด Energy Intensity 8% ในปี 2558 (ปีฐาน 2548) Actual:ใช้จริง การสนับสนุนจากภาคเอกชน 3

4 เป้าหมายลด Energy Intensity ลง 25% ในปี 2573 (ปีฐาน 2548) (ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ)
การแถลงของรัฐมนตรีภูมิภาค APEC เป้าหมายภูมิภาคอาเซียน ปีฐาน 2548 (EI = 9.03) EI ลดลง 15% ในปี 2563 (EI = 7.76) EI ลดลง 25% 2573 (EI= 6.77) EI ลดลง 8% ในปี 2558 (EI = 8.31) Actual Target 4

5 กรอบแนวคิด กรอบการดำเนินงาน High Tech. Process Improvement
ศึกษา สาธิตและเผยแพร่เทคโนโลยีขั้นสูง High Tech. Process Improvement Energy Management มาตรการภาษี กรอบการดำเนินงาน ESCO Fund เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ฝึกอบรม /ให้ความรู้ กฏหมาย ข้อมูล/ข่าวสาร การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 5

6 ส่งเสริมให้มีการจัดการพลังงานที่ดีในโรงงาน/อาคาร
ยุทธศาสตร์หลัก 1 ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิต 2 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารภาครัฐ 3 ส่งเสริมให้อาคารสร้างใหม่เป็นอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูง 4 ส่งเสริมการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน 5 ส่งเสริมให้มีการใช้และผลิตวัสดุอุปกรณ์/เครื่องจักรประสิทธิภาพสูง 6 พัฒนาบุคคลากรและรณรงค์ปลูกจิตสำนึก 7 6

7 เป้าหมายการประหยัดพลังงานในปี 53
ยุทธศาสตร์หลัก โครงการ เป้าหมายปี 53 ktoe Mt-CO2-e 1. ส่งเสริมให้มีการจัดการพลังงาน ที่ดีในโรงงาน/อาคาร 1.1 โครงการ ISO พลังงาน 261.00 0.800 1.2 โครงการ VE sme 2.18 0.007 1.3 โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษา 3.00 0.009 2. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน ในกระบวนการผลิต 2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน กระบวนการผลิต (ผลิตภัณฑ์โลหะ) 2.40 2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน กระบวนการผลิต (โลหะมูลฐาน) 2.3 โครงการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงาน - 3. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานใน อาคารภาครัฐ 3.1 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน 3.07 0.002 4. ส่งเสริมให้อาคารสร้างใหม่เป็น อาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูง 4.1 โครงการ Building Code 14.00 0.043 5. ส่งเสริมการลงทุนด้านการอนุรักษ์ พลังงาน 5.1 โครงการ ESCO Fund 10.00 0.031 5.2 โครงการบริหารจัดการเงินหมุนเวียนและสินเชื่อ 666.00 2.043 5.3 โครงการเงินหมุนเวียน ระยะที่ 5 23.00 0.071 5.4 โครงการส่งเสริมและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์ 3.44 0.011 6. ส่งเสริมให้มีการใช้และผลิตวัสดุ อุปกรณ์/เครื่องจักรประสิทธิภาพสูง 6.1 โครงการ MEPsHEPs 29.60 0.091 6.2 โครงการ ติดฉลาก (อุปกรณ์) 66.00 0.202 รวม 1,086.09 3.33 หมายเหตุ : 3, ตันคาร์บอน ต่อ ktoe 7

8 1. ส่งเสริมให้มีการจัดการพลังงานที่ดีในโรงงาน/อาคาร
เป้าประสงค์ที่สำคัญ กลยุทธ์การขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ 1.1.1 ออกกฎหมายและกำกับดูแล - โครงการ ISO พลังงาน 1.1.2 อบรมให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบ 1.1 โรงงานอาคารควบคุมมีระบบการจัดการพลังงานที่ดี 1.1.3 สัมมนาสร้างความเข้าใจข้อกฎหมาย 1.1.4 ควบคุมมาตรฐานของผู้ตรวจสอบ 1.1.5 อบรมให้ความรู้แก่ผู้ตรวจสอบ โครงการ VE sme - โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน 1.2.1 อนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม 1.2 โรงงานอาคารขนาดกลางขนาดเล็ก มีการจัดการพลังงานที่ดี 1.2.2 สร้างทีมเทคนิคอาชีวศึกษา 8

9 2. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิต
เป้าประสงค์ที่สำคัญ กลยุทธ์การขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต (ผลิตภัณฑ์โลหะ) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต (โลหะมูลฐาน) โครงการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงาน 2.1 โรงงานอาคารดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิตสำหรับสาขาอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสูง 2.1.1 กระตุ้นและจัดทีมที่ปรึกษาช่วยด้านวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมาย 2.1.2 อบรมให้ความรู้/พัฒนาบุคคลากร 2.1.3 จัดทำคู่มือการอนุรักษ์พลังงาน 9

10 3. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารภาครัฐ
เป้าประสงค์ที่สำคัญ กลยุทธ์การขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ 3.1.1 สร้างความร่วมมือและความตระหนักในทุกระดับ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารภาครัฐ 3.1 อาคารภาครัฐดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน อย่างกว่งขวางและเป็นรูปธรรม 3.1.2 เสริมสร้าง/ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้สามารถบริหารจัดการพลังงานที่ดี และสามารถปฏิบัติตาม พรบ. ได้ 3.1.3 จัดหา/ติดตั้งอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง/อนุรักษ์พลังงานให้แก่อาคารภาครัฐ 10

11 4. อาคารสร้างใหม่เป็นอาคารที่มีประสิทธิภาพสูง
เป้าประสงค์ที่สำคัญ กลยุทธ์การขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ 4.1.1 ขอความร่วมมือสำนักโยธาในการใช้บังคับกฎหมาย โครงการ Building Code 4.1 อาคารใหม่ขนาดใหญ่ (2,000 ตรม.ขึ้นไป) ออกแบบและก่อสร้างมีประสิทธิภาพด้านพลังงานเป็นไปตามกฎหมาย 4.1.2 สร้างความรู้ ความเข้าใจและเครื่องมือที่ช่วยกลุ่มสถาปนิกและวิศวกรในการออกแบบและก่อสร้าง 4.1.3 สร้างความรู้และเครื่องมือช่วยในการกำกับดูแลตรวจสอบ 11

12 5. ส่งเสริมการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน
เป้าประสงค์ที่สำคัญ กลยุทธ์การขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ โครงการ ESCO Fund โครงการบริหารจัดการเงินหมุนเวียนและสินเชื่อพลังงาน 5.1.1 สร้างเครือข่ายและผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์ให้สินเชื่อด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 5.1 ให้มีการปล่อยสินเชื่อหรือการลงทุนด้าน EE และ RE อย่างกว้างขวาง 5.1.2 จัดตั้งและดำเนินการกองทุนร่วมลงทุน (ESCO Fund) 5.2.1 จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ โครงการเงินหมุนเวียน -โครงการส่งเสริมและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 5.2.2 ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี(สรรพากร) 5.2 ทำให้การลงทุนมีผลตอบแทนดี 5.2.3 ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (BOI) 5.2.4 ให้เงินสนับสนุนให้เปล่า 12

13 6. ส่งเสริมให้มีการใช้และผลิตวัสดุอุปกรณ์/เครื่องจักรประสิทธิภาพสูง
เป้าประสงค์ที่สำคัญ กลยุทธ์การขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ 6.1.1 จัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพสูง ศึกษาอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานสูงเพื่อกำหนดมาตรฐาน โครงการ ติดฉลาก โครงการเครือข่ายห้องทดสอบ 6.1 ให้มีการผลิตและใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรประสิทธิภาพสูงมากกว่า 50% (HEPS) 6.1.2 ติดฉลาก 6.1.3 รณรงค์เผยแพร่ ชักจูงกลุ่มเป้าหมาย 6.1.4 สนับสนุนผู้ผลิตและผู้ใช้ 6.2.1 จัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพขั้นต่ำ 6.2 ให้มีการออกกฎหมายมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ 6.2.2 ดำเนินการร่วมกับ สมอ. ในการผลักดันกฎหมายให้มีผลใช้บังคับ 6.3.3 เตรียมการ/สนับสนุนด้านห้องปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพ 13

14 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ในปี 53 14

15 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553
โครงการ ISO พลังงาน แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 15

16 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553
โครงการ VE sme แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 16

17 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553
โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 17

18 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต (ผลิตภัณฑ์โลหะ) แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 18

19 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต (โลหะมูลฐาน) แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 19

20 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553
โครงการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงาน แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพ และสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงาน 20

21 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารภาครัฐ
แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 21

22 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553
โครงการ Building Code แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 22

23 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553
โครงการ ESCO Fund แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 23

24 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553
โครงการบริหารจัดการเงินหมุนเวียนและสินเชื่อพลังงาน แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 24

25 โครงการเงินหมุนเวียน ระยะที่ 5 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553

26 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553
โครงการส่งเสริมและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 26

27 แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553
โครงการ MEP-HEPs แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553 27

28 โครงการ ติดฉลาก (อุปกรณ์) แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553
28

29 โครงการ ติดฉลาก (อาคาร) แผนงานการปฏิบัติงาน ปี 2553
29

30 ขอขอบคุณ 30 30


ดาวน์โหลด ppt กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google