งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอบทความ เรื่อง .กับคำถามว่าทำไมสังคมไทยถึงเป็นอย่างนี้..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอบทความ เรื่อง .กับคำถามว่าทำไมสังคมไทยถึงเป็นอย่างนี้.."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอบทความ เรื่อง .กับคำถามว่าทำไมสังคมไทยถึงเป็นอย่างนี้..
นำเสนอวันที่ 19 กรกฎาคม 2553

2 ประเภท (Types) ประเภทบทความ (ทำเครื่องหมาย ใน  )  บทความวิชาการ (Academic article)  บทความทั่วไป (General article)

3 ภูมิหลัง (Black ground)
บทความเรื่องนี้มีฐานความรู้จาก (ทำเครื่องหมาย ใน  )  งานวิจัย  งานประจำ  ประสบการณ์ตรง/ความสามารถพิเศษ  ข่าว/บทความ/สารคดี  อื่นๆ (ระบุ)

4 กลุ่มเป้าหมาย (Target)
ลำดับกลุ่มเป้าหมายผู้อ่านบทความ (ทำเครื่องหมาย ใน  )  บุคคลากร  นักศึกษา  นักวิชาการ  ประชาชนทั่วไป  อื่นๆ (ระบุ)..สามารถอ่านได้ทุกกลุ่มยกเว้นคนที่ไม่สามารถอ่านภาษาไทย หรือ พิการทางสายตา

5 วัตถุประสงค์ (Objective)
บทความเรื่องนี้วัตถุประสงค์ (ทำเครื่องหมาย ใน  )  ให้ความรู้ทั่วไป  แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  แสดงข้อเท็จจริง  แสดงแนวทางปฏิบัติ/วิธีการแก้ไขปัญหา  แสดงข้อคิด/แรงบันดาลใจ  อื่นๆ (ระบุ)

6 การตีพิมพ์เผยแพร่ (Publishing)
บทความนี้จะตีพิมพ์เผยแพร่ที่ (ทำเครื่องหมาย ใน  )  วารสารวิชาการในฐานข้อมูล TCI (คะแนน QA = 0.25 – 0.50) คือ  วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ที่ไม่มีในฐานข้อมูล TCI คือ  เว็บไซต์/บล็อก คือ .เว็บไซต์กับ facebook ส่วนตัว.(ยังไม่ได้ลง).  สิ่งพิมพ์แจกจ่าย แก่...กลุ่มบุคคลผู้สนใจ......

7 ชื่อเรื่อง (Title) บทความนี้สามารถตั้งชื่อให้พิจารณา ..4..ชื่อ ดังนี้
..พื้นฐานจิตกับหายนะทางสังคม... ..จิตเห็นธรรม..กรรม(ชั่ว)ไม่เกิด..นรกไม่เปิด..เพราะเกิดกรรมดี. ..ขัดจากใน..ใสออกนอก.. ..กับคำถามว่าทำไมสังคมไทยถึงเป็นอย่างนี้

8 คำนำ (introduction) ส่วนเกริ่นนำหรือคำนำมีความยาว หน้ากระดาษ (1 ใน 4 ของบทความ) มีหัวข้อดังนี้ ..เกิดมาเพื่ออะไร.. ..คิดแตกต่างทำไมต้องแตกแยก.. ..ฝึกจิตวันละนิดกับหลวงพ่อจรัญ..

9 เนื้อเรื่อง (Body) ส่วนเนื้อเรื่องมีความยาว หน้ากระดาษ (2 ใน 4 ของบทความ) แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ปูพื้นฐานความรู้เรื่องที่เขียน มีหัวข้อดังนี้ . การเสื่อมลงของจิตมนุษย์นำสู่ความแตกแยก เห็นดำเป็นขาว เห็นขาวเป็นดำ น้ำใจไม่มีไร้ซึ้งคุณธรรม ทำบ้านเมืองซ้ำเพราะจิตเสื่อมโทรม ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูล โต้แย้งข้อเท็จจริง ใช้เหตุผล มีหัวข้อดังนี้ . วิเคราะห์จากสถานการณ์จริง. . ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้สังคมเสื่อมลงจริงหรือ. ส่วนที่ 3 เสนอความคิดเห็น มีหัวข้อดังนี้ . หนึ่งสมอง สองมือ สร้างแนวคิดที่ไม่ยึดติด

10 สรุป (Summary) จิตโสโครกทำบ้านเมืองนั้นปั่นป่วน
ส่วนสรุปมีความยาว หน้ากระดาษ (1 ใน 4 ของบทความ) มีหัวข้อดังนี้ จิตโสโครกทำบ้านเมืองนั้นปั่นป่วน จิตเรรวนทำบ้านเมืองนั่นฉิบหาย จิตชั่วช้าซ้ำเติมได้แม้คนตาย สื่อความหมายจิตไม่ดีชาติล้มจม

11 บรรณานุกรม (References)
เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) มีดังนี้ ยังไม่ได้เขียนเป็นบทความออกมา.

12 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอบทความ เรื่อง .กับคำถามว่าทำไมสังคมไทยถึงเป็นอย่างนี้..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google