งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Braille OCR Mobile Application

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Braille OCR Mobile Application"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Braille OCR Mobile Application
No. COE Braille OCR Mobile Application By Mr. Chowwanat Wikkanesrungsun I.D Mr. Pitipong Srikasem I.D Advisor Pattarawit Plopinit Co-Advisors Assoc. Prof. Wiroj Taweepworadej Assist. Prof. Kanda Runapongsa Saikaew

2 Agenda Motivation Objective Literature review Conceptual Design
Development Conclusions

3 Motivation In the communication between people and
the blind need to use braille to communicate We will take advantage of smartphone camera to take convert braille to text for normal people can understand quickly and easily. Using OCR to convert images and development of the Android operating system because it is cheap and has not yet developed.

4 Objective Can build applications on the smartphone in android operating system that can be convert braille to Thai text

5 Literature review Software about of project Braille
Digital image processing Optical character recognition

6 Software about of project
Thai-English Braille Recognition System Example of Thai-English Braille Recognition System (site : ณัฐพล ลิ้มวรรณดี และสุรัตน์ สุทธิ์ประเสริฐพร. ระบบการรู้จำภาพอักษรเบรลล์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

7 Software about of project (cont.)
Thai Braille OCR Example of Thai Braille OCR (site : นัฐพร เคนาราช และปิยเนตร อินทยารักษ์. โปรแกรมแปลงอักษรเบรลล์ เป็นข้อความภาษาไทย โดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพและการรู้จำตัวอักษร

8 เอกสารอักษรเบรลล์ขั้นพื้นฐาน )
Braille (cont.) Thai Braille Thai braille alphabet (site : อาทิตยา บุญมาก และวันเพ็ญ สุทธิคำ. คู่มือการอ่าน การเขียน และการผลิต เอกสารอักษรเบรลล์ขั้นพื้นฐาน )

9 Digital image processing
Gray scale image Binary image

10 Optical character recognition
Half Character Detection Result of Half Character Detection (site : ณัฐพล ลิ้มวรรณดี และสุรัตน์ สุทธิ์ประเสริฐพร. ระบบการรู้จำภาพอักษรเบรลล์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) before after

11 Optical character recognition (cont.)
Half Character Recognition (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Pattern of Half Character Recognition (site : ณัฐพล ลิ้มวรรณดี และสุรัตน์ สุทธิ์ประเสริฐพร. ระบบการรู้จำภาพอักษรเบรลล์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

12 Conceptual Design Overview of application Language & Tool

13 Overview of application
Digital Image Processing Optical Character Recognition Thai Text Translation

14 Language & Tools Language Tools

15 Development Digital Image Processing OCR Translation User Interface

16 Digital Image Processing

17 OCR Make Bitmap Distance Half Cell Get Pixel White Initialize Count++;
Check Count Count > 0 : dot Count = 0 : space - Set Pattern

18 Translation Output Of Digital Image Processing ASCII Braille
Half-Character Code ASCII Braille Thai Character

19 User Interface

20 Conclusion Results Discussion Suggestion

21 Results Can get a Braille file extension . Jpg , .Png from user
Can select image from gallery or camera Can convert Braille image to Thai text An image from smart phone could have an error , depend on quality of camera

22 Results (cont.) Performance Braille Image Test ASCII Braille True Text
Text converted

23 Discussion light and shadow of dot distance between half character
bitmap detect some error size of Braille image mix word incomplete high resolution image

24 Suggestion Develop an application can mix words correctly
Develop application for operating system iOS. Update an application for converting Braille English.

25


ดาวน์โหลด ppt Braille OCR Mobile Application

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google