งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 4 Numerical Differentiation and Integration

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 4 Numerical Differentiation and Integration"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 4 Numerical Differentiation and Integration
Numerical Analysis

2 Overview of Numerical Integration

3 Midpoint Rule

4 Midpoint Rule

5 Midpoint Rule

6 Midpoint Rule

7 Midpoint Rule

8 Trapezoidal Rule

9 Trapezoidal Rule

10 Trapezoidal Rule

11 Simpson Rule

12 Simpson Rule

13 Simpson Rule

14 Numerical Integration: Example

15 Numerical Integration: Example

16 Composite Rule ผลที่ได้ค่อนข้างแม่นยำเมื่อช่วงของการอินทิเกรตเป็นช่วงเล็ก กฎจุดกึ่งกลางและกฎ สี่เหลี่ยมคางหมูให้ค่าประมาณแย่ลงเมื่อช่วงกว้างขึ้น สำหรับกฎ Simpson แม้ว่าจะ ให้จะให้ค่าประมาณที่ดีกว่าในช่วงการประมาณที่กว้าง แต่เมื่อช่วงนั้นกว้างมากขึ้น ความแม่นยำก็ลดลง แนวคิดหนึ่งที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาการอินทิกรัลในช่วงกว้าง ก็คือ การแบ่ง ช่วงของการอินทิกรัลเป็นช่วงย่อย ด้วยสมบัติขิงการอินทิกรัล คือ

17 Composite Rule

18 Composite Rule

19 Composite Rule

20 Composite Rule

21 Composite Simpson Rule

22 Composite Simpson Rule

23 Composite Simpson Rule

24 Composite Simpson Rule

25 Composite Simpson Rule

26 Composite Trapezoidal Rule

27 Composite Midpoint Rule

28 Composite Midpoint Rule

29 Composite Rules: Example

30 Composite Rules: Example

31 Composite Rules: Example

32 Composite Rules: Round-off Error

33 Composite Rules: Round-off Error

34 Gaussian Quadrature

35 Gaussian Quadrature

36 Gaussian Quadrature

37 Gaussian Quadrature

38 Gaussian Quadrature

39 Gaussian Quadrature

40 Gaussian Quadrature: Example

41 Gaussian Quadrature: Example

42 Gaussian Quadrature: Example

43 Gaussian Quadrature: Example

44 Numerical Differentiation

45 Two Points Formula

46 Two Points Formula

47 Two Points Formula: Example

48 Generalize Numerical Differentiation Formula

49 Generalize Numerical Differentiation Formula

50 Three Points Formula

51 Three Points Formula

52 Three Points Formula

53 Three Points Formula

54 Other Numerical Differentiation Formula

55 Numerical Differentiation: Example

56 Numerical Differentiation: Example

57 Round-Off Error Analysis

58 Round-Off Error Analysis

59 Effect of Round-Off Error

60 Effect of Round-Off Error

61 Effect of Round-Off Error

62 Richardson’s Extrapolation

63 Richardson’s Extrapolation

64 Richardson’s Extrapolation

65 Richardson’s Extrapolation

66 Richardson’s Extrapolation

67 Richardson’s Extrapolation

68 Richardson’s Extrapolation: Example

69 Richardson’s Extrapolation: Example

70 Richardson’s Extrapolation: Example

71 Five Points Formula by Extrapolation

72 Five Points Formula by Extrapolation

73 Five Points Formula by Extrapolation

74 Five Points Formula by Extrapolation

75 Romberg Integral

76 Romberg Integral

77 Romberg Integral

78 Romberg Integral: Example

79 Romberg Integral

80 Romberg Integral

81 Romberg Integral

82 Romberg Integral: Example


ดาวน์โหลด ppt Chapter 4 Numerical Differentiation and Integration

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google