งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียน ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา อาจารย์สมพงษ์ พันธุรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียน ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา อาจารย์สมพงษ์ พันธุรัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียน ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา อาจารย์สมพงษ์ พันธุรัตน์

2 หลักคิด ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเรื่องที่เราจะทำวิจัยมีความสำคัญจริง
ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าแรงจูงใจในการทำวิจัยเรื่องนี้คืออะไร ทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าเราคือคนที่ใช่ สำหรับการทำวิจัยเรื่องนี้

3 หลักการ สภาพปัญหาที่เลือกมาศึกษา ต้องอ้างอิงหลักฐานจาก ทฤษฎีหรืองานวิจัยอื่นเพื่อสร้างความหนักแน่นให้แก่ เหตุผลที่จะต้องศึกษา มีความเป็นไปได้ มีความน่าสนใจและทันต่อเหตุการณ์ ตรงความสนใจของผู้วิจัย ผู้วิจัยความสามารถที่จะทำการวิจัยให้ลุล่วง (หมายถึง ข้อมูลที่มี / แนวคิดที่มี)

4 หลักปฏิบัติ กล่าวนำเข้าสู่ปัญหาอย่างมีลำดับขั้นตอน ชัดเจน รัดกุมโดยมี การทบทวนวรรณกรรมพอสังเขป โดยเขียนอธิบายในภาพรวม ของปัญหา (Macro) มาสู่ประเด็นปัญหาที่เจาะจงจะศึกษาวิจัย ที่แคบลง (Micro) ระบุว่าปัญหาคืออะไร มีข้อมูล หลักฐานยืนยันว่าเป็นความจริง กล่าวถึงความรุนแรงของปัญหามีมากน้อยเพียงใด ส่งผล กระทบถึงส่วนรวมอย่างไรบ้าง และมีแนวโน้มที่จะรุนแรงต่อไป ในอนาคตอย่างไร ระบุคำถาม/ความจำเป็นที่จะต้องมีการวิจัย ผลที่ได้จากการวิจัยจะช่วยแก้ปัญหาอย่างไร

5 Thank you! Contact Address: Prof. Somchai Doe Tel: Email:


ดาวน์โหลด ppt การเขียน ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา อาจารย์สมพงษ์ พันธุรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google