งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Law on Natural Resource Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Law on Natural Resource Management"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Law on Natural Resource Management
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และ กฎหมายสิ่งแวดล้อม 5 Law on Natural Resource Management

2 World Database on Protected Areas (WDPA)
International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) Nigel Dudley, ed., Guidelines for Applying Protected Area Management Categories (Gland, Switzerland: International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, 2008) 5 Law on Natural Resource Management

3 5 Law on Natural Resource Management
I) strict protection (including I(a) – strict nature reserve and I(b) – wilderness area) II) ecosystem conservation and protection (i.e. national parks) III) conservation of natural features (i.e. natural monuments) IV) conservation through active management (i.e. habitat/species management areas) V) landscape/seascape conservation and recreation VI) sustainable use of natural resources (i.e. managed resource protected areas) 5 Law on Natural Resource Management

4 5 Law on Natural Resource Management
ตามการจำแนกประเภทของพื้นที่คุ้มครองจากรายงานของประเทศที่ที่กรมอุทยานจัดทำขึ้นเพื่อรายงานต่อ International Centre for Environmental Management (ICEM) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า = I) strict protection เขตอุทยานแห่งชาติ = II) ecosystem conservation and protection พื้นที่สวนป่า = V) landscape/seascape conservation and recreation พื้นที่ลุ่มน้ำ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า = VI) sustainable use of natural resources ข้อสังเกต – เราอาจจัดให้การจัดการป่าชุมชนอยู่ในประเภทการจัดการพื้นที่คุ้มครองแบบที่ 6 ได้ 5 Law on Natural Resource Management

5 ข้อแนะนำในการจัดการ พื้นที่คุ้มครอง
ขยายพื้นที่ ปรับปรุงการเชื่อมต่อ/เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่คุ้มครอง พัฒนา ปรับปรุงการจัดการพื้นที่คุ้มครอง พัฒนา ปรับปรุงประโยชน์ของพื้นที่คุ้มครองต่อชุมชนท้องถิ่น จัดการผู้ใช้/ผู้เข้าชมพื้นที่คุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนา ปรับปรุงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานรัฐ นักวิชาการ นักพัฒนาเอกชน ข้อสังเกตในการเสนอข้อแนะนำนี้ มีความเป็นไปได้ในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับพื้นที่คุ้มครองได้มากน้อยเพียงใด? 5 Law on Natural Resource Management

6 5 Law on Natural Resource Management
โครงสร้างของกฎหมาย โดยทั่วไปกฎหมายระดับพระราชบัญญัติจะประกอบด้วยโครงสร้างดังนี้ บททั่วไป – ชื่อกฎหมาย เวลาในการประกาศใช้ บทนิยาม และผู้รักษาการตามกฎหมาย (เพื่อออกกฎหมายลำดับรองลงไป – ข้อสังเกต ปกติจะเป็นรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆ แต่หากผู้รักษาการตามกฎหมายเป็น นายกรัฐมนตรี แสดงว่ากฎหมายนั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆกระทรวง) ส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ – ส่วนใหญ่จะเป็นการกำหนดว่ากฎหมายนั้นต้องการจะทำอะไร เช่น การกำหนดว่ามีคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการบางอย่าง – ที่มาของคณะกรรมการ อำนาจหน้าที่ของกรรมการนั้น รวมถึงการกำหนดว่าห้ามทำ/ให้ทำอะไร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้น ส่วนที่เป็นสภาพบังคับ – การกำหนดโทษทางอาญา/แพ่ง/มาตรการทางปกครอง เพื่อให้การละเมิดกฎหมายนั้นมีผลทางกฎหมาย บทเฉพาะกาล – เป็นการกำหนดระยะเปลี่ยนผ่านของกฎหมายว่าจำเป็นต้องสร้างอำนาจเฉพาะกิจ เช่นให้องค์กรเดิมยังมีหน้าที่อยู่ การกำหนดให้มีการออกกฎหมายลำดับรองในการกำหนดขั้นตอนรายละเอียดต่างๆ หรือการกำหนดให้มีบัญชีแนบท้ายกฎหมาย ในการกำหนดชนิดประเภทสิ่งต่างๆที่กฎหมายคุ้มครอง/ควบคุม 5 Law on Natural Resource Management

7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
ป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน การจัดการมลพิษ การจัดการขยะ และของเสียอันตราย 5 Law on Natural Resource Management

8 ป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ
พรบ.ป่าไม้ 2484 พรบ.อุทยานแห่งชาติ 2504 พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2535 พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช 2418 แก้ไข 2535 พรบ.สวนป่า 2535 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2535 5 Law on Natural Resource Management

9 การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน
พรบ.ผังเมือง 2518 พรบ.ควบคุมอาคาร 2522 พรบ.การสาธารณสุข 2535 พรบ.โรงงาน 2535 พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2535 พรบ.สถานบริการ 2509 พรบ.โรงแรม 2547 พรบ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 2504 5 Law on Natural Resource Management

10 5 Law on Natural Resource Management
การจัดการมลพิษ พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 พรบ. โรงงานอุตสาหกรรม 2535 พรบ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2522 5 Law on Natural Resource Management

11 การจัดการขยะ และของเสียอันตราย
การจัดการขยะ และของเสียอันตราย พรบ.การสาธารณสุข 2535 พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2535 5 Law on Natural Resource Management

12 ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบ
สอบกลางภาค วันอังคารที่ 17 ธันวาคม เวลา – open book exam; however, all electronic devices are prohibited! ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบ 5 Law on Natural Resource Management


ดาวน์โหลด ppt Law on Natural Resource Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google