งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการกำกับดูแลโรงงานสุรา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการกำกับดูแลโรงงานสุรา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการกำกับดูแลโรงงานสุรา

2 ระบบการควบคุมโรงงานสุรา แบ่งออกเป็น. - การอนุญาตให้ตั้งโรงงานสุรา
ระบบการควบคุมโรงงานสุรา แบ่งออกเป็น - การอนุญาตให้ตั้งโรงงานสุรา - การควบคุมโรงงานสุรา - การลงบัญชี การจัดทำรายงาน และงบเดือน

3 การควบคุมโรงงานสุรา วัตถุประสงค์ มีดังนี้
การควบคุมโรงงานสุรา วัตถุประสงค์ มีดังนี้ - ควบคุมการทำสุราตามสิทธิที่ได้รับอนุญาต - ควบคุมการเสียภาษีให้ถูกต้องตามชนิดและอัตรา - ควบคุมการเสียภาษีให้ครบถ้วนก่อนขนออกจากโรงงาน

4 หน้าที่ในการกำกับดูแลโรงงานสุรา มีดังนี้
1.กำกับดูแลสภาพแวดล้อมของโรงงาน - อาคารสิ่งปลูกสร้าง - การตรวจสอบปริมาตรภาชนะที่ใช้เก็บวัตถุดิบหรือน้ำสุรา และการตรวจวัดปริมาณ วัตถุดิบหรือน้ำสุรา 2. กำกับดูแลคุณภาพวัตถุดิบและสุรา 3. กำกับดูแลการดำเนินการผลิตสุรา 4. กำกับดูแลทางเอกสารและบัญชี 5. กำกับดูแลวัตถุดิบ น้ำสุรา และสุราสำเร็จรูปคงเหลือ 6. กำกับดูแลการปฏิบัติการให้เป็นไปตามสัญญา ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำและขายสุรา 7. กำกับดูแลการใช้ฉลาก การปิดและขีดฆ่าแสตมป์สุรา

5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมโรงงานสุรา
1. พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 2. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ.2527 3. พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 4. พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 5. กฎหมายอื่น ๆ - พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 (กระทรวงอุตสาหกรรม) - พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ (กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) - พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 - พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 (กระทรวงสาธารณสุข) - พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 (กระทรวงพาณิชย์)

6 ระเบียบที่ใช้ในการควบคุมโรงงานสุรา ประกอบด้วย
- ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงงานสุรากลั่น พ.ศ.2533 - ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการทำสุราแช่ ลงวันที่ 6 มกราคม 2507 - ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงงานทำสุราแช่ชนิดเบียร์ที่ทำใน ราชอาณาจักร พ.ศ.2526 - ระเบียบว่าด้วยการควบคุมโรงงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล)

7 วิธีเรียกใช้งานระบบบัญชีควบคุมโรงงานสุราแช่
เมื่อเปิดโปรแกรม Internet Explore ผู้ควบคุมโรงงานเบียร์ ระบุ URL ดังนี้ กรณีที่เป็น UAT /uatcontroller

8 ระบบบัญชีควบคุมโรงงานสุราแช่
หน้าจอ LOG IN ระบบบัญชีควบคุมโรงงานสุราแช่ ระบุรหัสผู้ใช้ ระบุรหัสผ่าน

9 หน้าจอเมนู ส่วนผู้ควบคุมโรงงาน
กรณีที่ Log In ด้วย user ของผู้ควบคุมโรงงานจะพบเมนูดังรูป

10 ตัวอย่างหน้าจอ บันทึกยืนยันการยื่นแบบ

11 ตัวอย่างรายงานการบรรจุน้ำสุราในภาชนะบรรจุ

12 วิธีเรียกใช้งานระบบบัญชีควบคุมโรงงานเอทานอล
เมื่อเปิดโปรแกรม Internet Explore ผู้ควบคุมโรงงานเอทานอล ระบุ URL ดังนี้ ระบบงานจริง กรณีที่เป็น UAT ระบบทดสอบ

13 ระบบบัญชีควบคุมโรงงานเอทานอล
หน้าจอ LOG IN ระบบบัญชีควบคุมโรงงานเอทานอล ระบุรหัสผู้ใช้ ระบุรหัสผ่าน

14 ตัวอย่างหน้าจอ รายการงานรอดำเนินการ


ดาวน์โหลด ppt โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการกำกับดูแลโรงงานสุรา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google