งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อนุสัญญา CITES การตีความเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติมีผลกระทบอย่างมากต่อ ขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ เกี่ยวพันอย่างสลับซับซ้อนกับมิติทางการพัฒนาเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อนุสัญญา CITES การตีความเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติมีผลกระทบอย่างมากต่อ ขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ เกี่ยวพันอย่างสลับซับซ้อนกับมิติทางการพัฒนาเศรษฐกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อนุสัญญา CITES การตีความเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติมีผลกระทบอย่างมากต่อ ขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ เกี่ยวพันอย่างสลับซับซ้อนกับมิติทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

2 พ.ร.บ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
สัตว์ป่าสงวน -ครอบครองไม่ได้, เพาะพันธุ์ไม่ได้, ค้าไม่ได้ สัตว์ป่าคุ้มครอง -ควบคุมการคุ้มครอง, ควบคุมการนำเคลื่อนที่ -ห้ามค้า, ห้ามเพาะพันธุ์ สัตว์ป่าคุ้มครองที่อนุญาตให้เพาะพันธุ์เพื่อการค้า -กำหนดชนิดที่อนุญาต -ขออนุญาตเพาะพันธุ์ (ที่มาของพ่อ-แม่พันธุ์) -แจ้งเกิด แจ้งตาย ทำเครื่องหมาย -ขออนุญาตค้า -ขออนุญาตนำเคลื่อนที่เพื่อการค้า -คนซื้อต้องขออนุญาตครอบครอง

3 ปรัชญาของกฎหมายการคุ้มครองชีวภาพ
เน้นการคุ้มครอง ขาดทัศนคติเชิงเศรษฐกิจ ขาดการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ มากด้วยระเบียบและข้อกฏหมาย

4 CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
Convention Text - Legal binding (25 articles) Resolutions - non-legal binding (adopted at Cops)

5 CITES App I. ห้ามนำเข้าโดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อการค้า
( Not primarily for commercial purposes) ประเทศผู้นำเข้าต้องให้เหตุผลแสดงว่าไม่ได้นำเข้าเพื่อการค้า แต่มีข้อยกเว้นตาม Article VII. (4)

6 Article III Article III (3-c) Regulation of trade in specimens
of species included in Appendix I. A management Authority of the state of import is satisfied that the specimen is not to be used for primarily commercial purposes Article III (3-c)

7 Article VII Article VII (4)
Exemptions and Other Special Provisions Relating to Trade Specimens of an animal species included in Appendix I bred in captivity for commercial purposes shall be deemed to be specimens of species included in Appendix II Article VII (4)

8 Conf.12.10 Guidelines for a procedure to register and monitor operations that breed Appendix I animal species for commercial purposes

9 แนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาในวิธีการปฏิบัติตามพรบ.สงวนฯ 2535 และ CITES
นำประเด็นปัญหาด้านกฎหมายและข้อบังคับตาม - พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 - อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ


ดาวน์โหลด ppt อนุสัญญา CITES การตีความเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติมีผลกระทบอย่างมากต่อ ขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ เกี่ยวพันอย่างสลับซับซ้อนกับมิติทางการพัฒนาเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google