งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 แบบจำลองข้อมูลสำหรับคลังข้อมูล Part 3 (Data Modeling for Data Warehouse) 321452 Data Warehouse Design.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 แบบจำลองข้อมูลสำหรับคลังข้อมูล Part 3 (Data Modeling for Data Warehouse) 321452 Data Warehouse Design."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 แบบจำลองข้อมูลสำหรับคลังข้อมูล Part 3 (Data Modeling for Data Warehouse)
Data Warehouse Design

2 หัวข้อภายในบทนี้ Dimensional Data Model แบบจำลองหลายมิติ

3 Dimensional Data Model
การพิจารณา Measure คือ การวัด Dimension คือ มิติ และ การออกแบบ Fact Table คือ ข้อเท็จจริง ซึ่งในการออกแบบ Fact Table สิ่งที่ต้องคํานึงถึงคือ Measure, Dimension

4 Measure ข้อมูลที่ต้องการใช้เพื่อการวัด ทั้งในเชิงปริมาณ (Quantitative) และเชิงคุณภาพ (Qualitative) ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ยอดขายรวม กําไร เป็นการวัดเชิงคุณภาพ ค่าธรรมเนียม เป็นต้น ซึ่งจะมีชนิดของข้อมูลเป็นตัวเลขเสมอ

5 Dimensions ข้อมูลที่เป็นมุมมองให้แก่ Measure
เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น เวลา จังหวัด อําเภอ เป็นต้น

6 Facts ชุดของค่าที่เกิดจากการจับคู่กันของ Dimension และ Measure ที่ทําให้เกิดค่าใดค่า หนึ่งที่มีความหมายสามารถวัดค่าได้ และบอกเล่าข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่ง

7 ตัวอย่าง Measure Dimension Facts and Fact Table

8 ตัวอย่าง Measure Dimension Facts and Fact Table

9 การออกแบบ Dimensional Data Model
สามารถสร้าง E-R Diagram เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Measure Dimension และ Fact Table ได้ โดยอาศัยหลักการเช่นเดียวกับการออกแบบ Logical Data Model

10 Star schema Star schema หมายถึง Dimensional Data Model ที่มี Fact table ขนาดใหญ่เพียง หนึ่งเดียวอยู่ตรงกลาง

11 ตัวอย่าง Star schema รูป E-R Diagram ที่แสดง Fact Table , Measure , Dimension ที่มีความสัมพันธ์กัน แบบ Star Schema

12 ตัวอย่าง Star schema

13 ตัวอย่าง Star schema

14 Snowflakes Schema Snowflakes Schema หมายถึง Dimensional Data Model ที่มี Fact table ขนาดใหญ่ เพียงหนึ่งเดียวอยู่ตรงกลางและมี Dimension table จํานวนหนึ่งอยู่รายรอบเพื่อ กําหนดมุมมองที่จะมีต่อ Measure ใน fact table โดยจํานวนมุมมองที่มองได้จะ เท่ากับจํานวน Dimension

15 ตัวอย่าง Snowflakes Schema
รูปตัวอย่างของ E-R Diagram ที่แสดง Fact Table Measure and Dimension แบบ Snowflakes Schema

16 ตัวอย่าง Snowflakes Schema

17 ตัวอย่าง Snowflakes Schema

18 Dimension Hierarchies

19 Q & A End


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 แบบจำลองข้อมูลสำหรับคลังข้อมูล Part 3 (Data Modeling for Data Warehouse) 321452 Data Warehouse Design.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google