งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะของเลขาบริหารที่เหมาะสม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะของเลขาบริหารที่เหมาะสม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะของเลขาบริหารที่เหมาะสม

2 มีความรู้ความเข้าใจและความรักในวิชาชีพ

3 มีมนุษย์สัมพันธ์และอัชฌาสัยดี

4 มีความริเริ่ม สังสรรค์ และกล้าในการเสี่ยง อย่างถูกต้องต้องและมีเหตุผล

5 มีความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ยึดมั่นในเจตนาของตนเอง

6 เป็นคนที่มีเหตุผล และมีความรับผิดชอบ

7 มีจิตสาธารณะ

8 มีภาวะผู้นำ (Leadership)
 1. ผู้นำเป็นกระบวนการ  2. มีระดับความถูกต้องของการใช้อิทธิพล 3.มีความสำเร็จของจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้

9 มีความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

10 มีความสามารถในการบริหารจัดการ
เช่น เรื่องของเวลา ความเสี่ยง องค์ประกอบความรู้

11 ใช้หลักคุณธรรมในการทำงาน
เช่น ไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส

12 มีการวางกลยุทธ์ที่ดี (Good Strategic Planning)
1.องค์กรกำลังจะก้าวไปทางไหน (Where are you going ?) 2. สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร (What is the environment?) 3. องค์กรจะไปถึงจุดหมายได้อย่างไร (How do you get there ?)

13 นามธรรม วิสัยทัศน์ (Vision) ต้องการเป็นอะไร
พันธกิจ(Mission) ต้องทำอะไร จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ทำเพื่ออะไร ยุทธศาสตร์ ทำอย่างไร แนวทางการพัฒนา ทำโดยวิธีการใด รูปธรรม เป้าหมาย ทำแค่ไหน/เท่าใด/กับใคร/เมื่อใด

14 มีความสามารในการคาดการณ์และวิเคราะห์ปัญหาที่จะเกิดขึ้น

15 มีทักษะในการปัญหาเฉพาะหน้า ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

16 รู้จักสำรวจข้อผิดพลาดของตัวเอง แล้วนำมาปรับแก้และพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ

17 รู้จักคนให้เหมาะสมกับงาน

18 ประพฤติตนให้เหมาะสมแก่การเป็นแบบอย่างให้บุคลากร

19 มีทักษะในการจูงใจบุคลากร
เช่น ให้โอกาสในการแสดงฝีมือ ,ช่วยผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพ,มีการให้สวัสดิการและค่าตอบแทนตามความเหมาะสม

20 สนใจในรายละเอียดต่างๆ เช่น วันคล้ายวันเกิด
ใส่ใจเพื่อนร่วมงาน สนใจในรายละเอียดต่างๆ เช่น วันคล้ายวันเกิด คอยประคับประคองเมื่อเกิดปัญหา รู้จักใช้หลักมุทิตาจิต

21 ใช้ศิลปะในการวิพากษ์ วิจารณ์และการรับฟัง

22 รู้จักมองหาบุคคลที่สามารถเข้ามาร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มองคนที่นิสัยใจคอ มากว่ามองที่ความสามารถเพียงอย่างเดียว เพราะความรู้ความชำนาญ เป็นสิ่งที่เรียนรู้กันได้

23 รู้จักคืนกำไรให้แก่สังคมและลูกค้า

24 อยากรู้ไหมนิสัยเสียประจำวันเกิดคุณคืออะไร?

25 Monday = Avarice ความโลภ Tuesday = Gluttony ตะกละ

26 Wednesday = Envy ขี้อิจฉา
Thursday = Wrath โกรธ

27 Friday = Sloth เฉื่อยชา Saturday = Vanity หยิ่งยโส

28 Sunday = Lust ตัณหา

29 Thank you

30 วันนี้พวกคุณมีความสุขจากการได้รับ แต่วันหลังอยากให้คุณได้มีความสุขจาก
คำขอบคุณ ขอบคุณสำหรับแหล่งอ้างอิงที่มีค่า วันนี้พวกคุณมีความสุขจากการได้รับ แต่วันหลังอยากให้คุณได้มีความสุขจาก การให้บ้าง


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะของเลขาบริหารที่เหมาะสม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google