งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการผลการดำเนินงานองค์กร ประธาน นางกัญญา กีรติพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการผลการดำเนินงานองค์กร ประธาน นางกัญญา กีรติพงษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการผลการดำเนินงานองค์กร ประธาน นางกัญญา กีรติพงษ์
กลุ่มที่ 3 สโลแกน KUSA ประธาน นางกัญญา กีรติพงษ์ เลขา น.ส.เกษเกล้า อินทะมูล

2 สมาชิกกลุ่ม 1 นางกัญญา กีรติพงษ์ ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 2 ปทุมธานี
1 นางกัญญา กีรติพงษ์ ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 2 ปทุมธานี 2 น.ส.เกษเกล้า อินทะมูล ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 3 ชลบุรี 3 น.ส.บุญเรือง สนมะเริง ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 5 นครราชสีมา 4 น.ส.มะยุรี คำภาศรี ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 7 ขอนแก่น 5 น.ส.อภิรดี อภิธนัง ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 9 เชียงใหม่ 6 น.ส.ณานภัทร ประทุมศิริ ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 11 พิษณุโลก 7 น.ส.ทฤฒมน อินยอด ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 13 ชัยนาท 8 นายนิรุตต์ กลิ่นสว่าง ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 15 เพชรบุรี 9 นายประภาศ มากทอง ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 17 สงขลา 10 นายสมจิต เลาลาศ ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 19 สุราษฎณ์ธานี 11 นายพิษณุ พินรอด สทส.

3 Vision พัฒนาคน พัฒนางาน ให้มีผลิตภาพและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
สู่ทศวรรษที่ 5 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

4 เป้าหมาย บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์มีคุณลักษณะตาม KUSA (Knowledge/Understand/Skill/Attitude) - บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างสมบูรณ์ - บุคลากรสามารถถ่ายทอดความรู้และเทคนิกการถ่ายทอดที่เป็นเลิศ - ส่งเสริมให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นทั้งใจยอมรับในเป้าหมายเดียวกัน

5 กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 2 1
จุดแข็งข้อที่ โอกาสข้อที่ กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 2 1 สร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เสริมสร้างความศรัทธาในอาชีพ บุคคลยอมรับในวิชาชีพเพิ่มขึ้น 80% 2,3 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในขบวนการสหกรณ์ การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ สมาชิกทำธุรกิจกับสหกรณ์เพิ่มขึ้น 10% ปลูกจิตสำนึกด้านการสหกรณ์ 8 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ การบริหารจัดการสหกรณ์อย่างมืออาชีพ สามารถสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างน้อย 1 กิจกรรม

6 กลยุทธ์เชิงรับ กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 8 10,9
โอกาสข้อที่ จุดอ่อนข้อที่ กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 8 10,9 จัดหาเวทีเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เพิ่มทักษะและประสบการณ์ สร้างคนเก่งจากประสบการณ์จริง จำวนวครั้งการเป็นวิทยากร /บูรณากร 5 4,5 มีการจัดทำคู่มือและ Best Practice พี่สอนน้อง มีความรู้เพิ่มขึ้นจากคู่มือ/VCD/DVD 2 2,3 สนับสนุนเพื่อปรับทัศนคติของบุคลากร และวัฒนธรรมองค์กร เสริมสร้างทัศนคติของบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร 90% เข้าร่วมคิดกิจกรรม 60% อุทิศเวลาให้หน่วยงาน

7 กลยุทธ์เชิงป้องกัน กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 2 3
อุปสรรคข้อที่ จุดแข็งข้อที่ กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 2 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในขบวนการสหกรณ์ ปลูกจิตสำนึกด้านการสหกรณ์ สมาชิกทำธุรกิจกับสหกรณ์เพิ่มขึ้น 10% 6 5 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร มีการสื่อสารระหว่างองค์กรมากกว่า 2 ช่องทาง


ดาวน์โหลด ppt การจัดการผลการดำเนินงานองค์กร ประธาน นางกัญญา กีรติพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google