งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือประเมินจุดเน้น การคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือประเมินจุดเน้น การคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือประเมินจุดเน้น การคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง

2 เครื่องมือประเมินคิดเลขเป็น ชั้น ป.1-3
เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ใช้เวลาในการทำแบบทดสอบ 30 นาที คะแนนเต็ม 20 คะแนน (ข้อละ 1 คะแนน)

3 เกณฑ์การประเมินคิดเลขเป็น ชั้น ป.1-3
ระดับ 1 60 ระดับ 2 70 ระดับ 3 80 ระดับ 4 90 ระดับ 5 100

4 เครื่องมือประเมินคิดเลขเป็น ชั้น ป.4-6
แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ เวลาในการทำแบบทดสอบ 30 นาที คะแนนเต็ม 20 คะแนน (ข้อละ 1 คะแนน) ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบแสดงวิธีทำ จำนวน 2 ข้อ เวลาในทำแบบทดสอบ 30 นาที คะแนนเต็ม 20 คะแนน (ข้อละ 10 คะแนน)

5 เกณฑ์การประเมินคิดเลขคล่อง ชั้น ป.4
ระดับ 1 75 ระดับ 2 80 ระดับ 3 85 ระดับ 4 90 ระดับ 5 100

6 เกณฑ์การประเมินคิดเลขคล่อง ชั้น ป.5
ระดับ 1 80 ระดับ 2 85 ระดับ 3 90 ระดับ 4 95 ระดับ 5 100

7 เกณฑ์การประเมินคิดเลขคล่อง ชั้น ป.6
ระดับ 1 60 ระดับ 2 70 ระดับ 3 80 ระดับ 4 90 ระดับ 5 100

8 การรายงานผลการประเมินจุดเน้น
แบบรายงานผลการประเมินจุดเน้น ดาวน์โหลดได้ที่ เว็ปกลุ่มงานวัดผล สพป.นครสวรรค์ เขต 2 กำหนดส่ง ประเมินครั้งที่ 1 ส่งภายใน 19 สิงหาคม 2554 ประเมินครั้งที่ 2 ส่งภายใน 31 สิงหาคม 2554 งานที่ต้องส่ง ส่งเป็นไฟล์เอกสาร ทาง e-office และเอกสารรายงานผลการประเมิน จำนวน 1 ชุด

9 รายละเอียดแบบรายงานการประเมินตามจุดเน้น
แบบรายงานการประเมินผลจุดเน้น

10 การประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
การประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้น ป.3, ป.6 และ ม.3 กลุ่มสาระที่ประเมิน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

11 ตารางสอบ วัน เดือน ปี ชั้น ป.3 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป..6 ม.3
น. น. 11.00 – น. 15 ก.ย. 54 ป.3 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 16 ก.ย. 54 ป..6 ม.3

12 กรอบเนื้อหา/ตัวชี้วัด ที่ประเมิน
ตัวชี้วัด/สาระที่ประเมิน เอกสารการกำกับ ติดตาม ป.3 เอกสารการกำกับ ติดตาม ป.6 เอกสารการกำกับ ติดตาม ม.3

13 รูปแบบการดำเนินการจัดสอบ
จัดสอบเป็นสนามสอบ กลุ่มโรงเรียนละไม่เกิน 3 สนามสอบ ห้องสอบละ 35 คน กรรมการคุมสอบห้องสอบละ 2 คน

14 การเตรียมการจัดสอบ โรงเรียนรายงานการเตรียมการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 แบบรายงาน

15 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือประเมินจุดเน้น การคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google