งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
โจทย์ WORK SHOP การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน “ Work Manual” มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2 สัมมนา วันที่ 1

3 Workshop 1 เวลา 13.00-14.00 น. แบ่งกลุ่มระดมความคิดโดยแยกตามหน่วยงาน
สำรวจชื่อกระบวนงาน วิเคราะห์และจัดกลุ่มงาน กำหนดรหัสคู่มือปฏิบัติงานแต่ละกระบวนงาน หมายเหตุ : กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มสำรวจกระบวนงาน

4 Workshop 2 เวลา 14.00-16.00 น. แบ่งกลุ่มระดมความคิดตามกระบวนงานดังนี้
กระบวนงานการจัดซื้อ-จัดจ้างงบลงทุน กระบวนงานการขอใช้บริการยานพาหนะ กระบวนงานการใช้บริการห้องสมุด กระบวนงานการรับส่งหนังสือราชการ กระบวนงานการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ กระบวนงานการรายงานตัวบัณฑิต กระบวนงานการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ  และเชี่ยวชาญ หมายเหตุ : การเลือกลงกลุ่มต้องมีผู้ปฏิบัติงานจริงตามหัวข้อกระบวนงานที่ระบุข้างต้น

5 Workshop 2 (ต่อ)เวลา น. เลือกประธาน เลขานุการ และผู้มีอำนาจตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนงาน กำหนดตัวแทนกลุ่มเพื่ออบรมโปรแกรม VISIO จัดทำร่างคู่มือปฏิบัติงาน ตรวจสอบความถูกต้อง นำร่างคู่มือปฏิบัติงานลงโปรแกรม

6 สัมมนา วันที่ 2

7 Workshop 3 จัดทำคู่มือปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์ (เวลา 9.00-12.00 น.)
นำเสนอภาพรวมของกระบวนงาน (เวลา น.)

8 ตัวอย่าง แฟ้มคู่มือปฏิบัติงาน มจธ.
ตัวอย่าง แฟ้มคู่มือปฏิบัติงาน มจธ.


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google