งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน เรื่องมารยาทไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน เรื่องมารยาทไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน เรื่องมารยาทไทย

2 ชื่อผู้จัดทำโครงงาน ด. ญ. ดาวเรือง แก้วแกมเกษ ด. ญ
ชื่อผู้จัดทำโครงงาน ด.ญ.ดาวเรือง แก้วแกมเกษ ด.ญ.ชนากานต์ ชำนาญดี เสนอ คุณครูสุดารัตน์ นันทพานิจ

3 ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
มาจากอินเตอร์เน็ตได้คิดและหาในทางอินเตอร์เพิ่ม

4 แผนการปฎิบัติ อยากให้คนไทยรู้จักมารยาทไทยเข้าไวอย่าได้ลืมมารยาทไทย

5 ผลของการศึกษาโครงงาน
หาในทางอินเตอร์เน็ต

6 ประโชน์และคุณค่าของผลงาน
คุณค่าของการมีมารยาทต่อผู้ประพฤติปฏิบัติและต่อสังคม   ผะอบโปษะกฤษณะกล่าวถึงคุณค่าของมารยาทว่าคนไทยได้รับการ ยกย่องจากต่างชาติมาช้านานว่าเป็นผู้มีมารยาทอ่อนโยนนุ่มนวลน่ารักบางคนในสมัยนี้คิดว่ามารยาทไทยนั้นล้าสมัยแต่ถ้าคิดให้ดีแล้วจะเห็นว่าผู้ที่มีมารยาทที่ดีนั้นก็คือผู้ที่ปรับปรุง ตนให้เหมาะกับเวลาและสถานที่หรือกาลเทศะเป็นสำคัญฉะนั้นผู้มีมารยาทก็คือผู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอประโยชน์ของผู้มีมารยาทมีอยู่เพื่อประโยชน์ของผู้ปฏิบัติคือเป็นการเสริมบุคลิกลักษณะของตนเองให้เป็นผู้มีเสน่ห์เป็นที่ชื่นชมนิยมหรือนับถือแก่ผู้ได้พบเห็นได้ติดต่อด้วย ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติมีสุขภาพดีเพราะท่วงท่าที่เป็นมารยาทอันดีงามนั้นทำให้ร่างกายมีความสมดุลไม่เป็นสาเหตุของโรคภัยในภายหลัง เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมสังคมมีความสงบสุขทำให้ผู้ที่อยู่ในสังคมเดียวกันไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือเพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทบกระทั่งกันขึ้นมารยาทไทยเป็นเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยผู้ที่ได้รับการฝึกฝนอบรมจิตใจมาเป็นอย่างดีก็จะแสดงออกให้เห็นถึงกิริยาอาการท่าทางต่างๆที่มีความงดงามอ่อนช้อยนุ่มนวลละมุนละไมและสามารถแสดงออกได้ถูกกาลเทศะและเหมาะแก่กาลสมัยจนเป็นที่ปรากฏแก่สังคม

7 ข้อเสนอแนะ อยากให้น้องๆคิดดูนะว่ามารยาทไทยเราต้องอนุรักษ์ไว

8 เอกสารอ้างอิง

9

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน เรื่องมารยาทไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google