งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-Learning คืออะไร ? อะไรบ้างที่เป็น e-Learning คุณลักษณะของ e-Learning LMS : ระบบบริหารจัดการรายวิชาออนไลน์ การนำระบบ LMS ไปใช้งานในการเรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-Learning คืออะไร ? อะไรบ้างที่เป็น e-Learning คุณลักษณะของ e-Learning LMS : ระบบบริหารจัดการรายวิชาออนไลน์ การนำระบบ LMS ไปใช้งานในการเรียนการสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 e-Learning คืออะไร ? อะไรบ้างที่เป็น e-Learning คุณลักษณะของ e-Learning LMS : ระบบบริหารจัดการรายวิชาออนไลน์ การนำระบบ LMS ไปใช้งานในการเรียนการสอน

3 e-Learning คืออะไร การใช้ทรัพยากรต่างๆ ในระบบอินเทอร์เน็ต มาออกแบบและจัดระบบ เพื่อสร้างระบบการเรียนการสอน โดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ตรงกับความต้องการของผู้สอนและผู้เรียน เชื่อมโยงระบบเป็นเครือข่ายที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกคน (

4 อะไรบ้างที่เป็น E-Learning
CAI (Computer-Assisted Instruction) WBI (Web-Based Instruction) CD-ROM LMS ***

5 Classroom Activities ฟังบรรยายในห้องเรียน อ่านเอกสารประกอบ
อภิปรายกลุ่ม ทำแบบฝึกหัด ทำแบบทดสอบ ปฏิบัติการ นำเสนองาน สืบค้น สั่งการบ้าน ตรวจการบ้าน เช็คเวลาเรียน บรรยาย ออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ รวมคะแนน ประเมินผล

6 Online Activities สื่อ เอกสารบรรยาย สั่งการบ้านในเว็บไซต์รายวิชา
ส่งงานผ่าน ถามตอบผ่านเว็บบอร์ด หรือ chat สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม แบบทดสอบออนไลน์

7 LMS : Learning Management System
ระบบบริหารจัดการรายวิชา คือ ระบบที่รวบรวมเครื่องมือหลากหลายประเภทที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์เข้าไว้ด้วยกันเพื่อใช้ในการจัดการกับการเรียนการสอน

8 ส่วนประกอบของ LMS 1. ช่องทางใส่เนื้อหาการบรรยายของผู้สอน
เนื้อหาที่อยู่ในลักษณะไฟล์ เช่น word PowerPoint flash Movie เนื้อหาในลักษณะเว็บเพจ โดยไม่ต้องมีความรู้ในการสร้างเว็บ

9

10

11

12

13

14 ส่วนประกอบของ LMS 2. ช่องทางปฏิสัมพันธ์
กระดานอภิปราย ที่ครูอาจตั้งไว้ หรือให้นักเรียนตั้งเอง มีการให้คะแนนการตอบคำถาม ห้องสนทนา (chat) ครูสามารถตรวจสอบได้

15 ส่วนประกอบของ LMS 3. การทำแบบทดสอบออนไลน์
มีเครื่องมือในการสร้างแบบทดสอบสำเร็จรูป ตั้งค่าคะแนน วันเวลาในการทำแบบทดสอบ เลือกชนิดข้อสอบ (ตัวเลือก เติมคำ ถูกผิด)

16

17 ส่วนประกอบของ LMS 4. จัดการข้อมูลผู้เรียน
การลงทะเบียนเรียนของนักเรียน การอนุญาตให้เข้าเรียน การเรียกดูคะแนน บันทึกการเข้าเรียนของนักเรียน

18

19

20

21 คอนโดมิเนียม LMS ความปลอดภัย (ยาม, วงจรปิด) ระบบลอกอิน (log in) ตรวจสอบพฤติกรรมผู้ใช้ ความสะอาด ระบบจัดการแฟ้มข้อมูล ประกาศ ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือให้คำแนะนำการเรียน ประกาศจากผู้สอน สั่งงานต่างๆ โทรศัพท์และระบบสื่อสาร / web board พักผ่อน Game / chat เครื่องมือและบริการในการตกแต่งห้อง เครื่องมือสร้างเนื้อหา

22 LMS : Brand Atutor Blackboard WebCT TCU Intralearn Sakai Moodle

23 is all you need

24 Why กว่า 200 ในประเทศไทย Open source กว่า 138 ประเทศ
ผู้ใช้ทั่วโลกกว่า 70000

25 Any Question?


ดาวน์โหลด ppt E-Learning คืออะไร ? อะไรบ้างที่เป็น e-Learning คุณลักษณะของ e-Learning LMS : ระบบบริหารจัดการรายวิชาออนไลน์ การนำระบบ LMS ไปใช้งานในการเรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google