งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Exercise Ribbon Insert. Clip Art [1] ADJUST : Recolor: Accent color 6 Light PICTURE STYLES: Rotated White 5:00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Exercise Ribbon Insert. Clip Art [1] ADJUST : Recolor: Accent color 6 Light PICTURE STYLES: Rotated White 5:00."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Exercise Ribbon Insert

2 Clip Art [1] ADJUST : Recolor: Accent color 6 Light PICTURE STYLES: Rotated White 5:00

3 Word Art [1] WordArt Styles: WordArt Style7 5:00

4 Table [3] เงินบริจาค รายรับ ( บาท ) รายรับ ( ดอลลา ร์ ส. ร. อ.) เปอร์เซ็ น 1. ต่างประเ ทศ 556195788.7115840716.2456.78% 2. ใน ประเทศ 421706554.3812026223.1343.05% 3. รายรับอื่น 1655633.7146902.620.17% รวมรายรับ Table Styles: Medium Grid 2 – Accent 5 Formula: คำนวณหาผลรวมที่ช่อง B5, C5, D5 15:00

5 Chart [1] Chart Type Doughnut Chart Layouts: Layout 4 Chart Styles: Style 10 15:00

6 Smart Art [1] 10:00

7 Equation [3] 20:00


ดาวน์โหลด ppt Exercise Ribbon Insert. Clip Art [1] ADJUST : Recolor: Accent color 6 Light PICTURE STYLES: Rotated White 5:00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google