งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายพิทยา ไชยมงคล Mr. Pittaya Chaimongkol

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายพิทยา ไชยมงคล Mr. Pittaya Chaimongkol"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายพิทยา ไชยมงคล Mr. Pittaya Chaimongkol
นายพิทยา ไชยมงคล Mr. Pittaya Chaimongkol ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 Tel Fax Mobile : Address :

2 รู้ก่อน ได้เปรียบ The Power Shift
ค.ศ คลื่นลูกที่หนึ่ง “ปฏิวัติเกษตรกรรม” สร้างความมั่งคั่ง ค.ศ คลื่นลูกที่สอง “ปฏิวัติอุตสาหกรรม” สร้างความมั่งคั่ง ค.ศ คลื่นลูกที่สาม “ปฏิวัติสารสนเทศ” องค์ความรู้ สร้างความมั่งคั่ง ค.ศ ยุคที่แปด ตามศาสตร์ “ฮวงจุ้ย” ตะวันออกจะรุ่งเรืองต่อเนื่อง 20 ปี

3 รู้ก่อน ได้เปรียบ The Powershift
ค.ศ คลื่นลูกที่หนึ่ง “ปฏิวัติเกษตรกรรม” สร้างความมั่งคั่ง ค.ศ คลื่นลูกที่สอง “ปฏิวัติอุตสาหกรรม” สร้างความมั่งคั่ง ค.ศ คลื่นลูกที่สาม “ปฏิวัติสารสนเทศ” องค์ความรู้ สร้างความมั่งคั่ง ค.ศ ยุคที่แปด ตามศาสตร์ “ฮวงจุ้ย” ตะวันออกจะรุ่งเรืองต่อเนื่อง 20 ปี

4 การบูรณาการองค์ความรู้สู่โลกอนาคต
Biology Economy Golden Rice 2 Rice 1 K S Bio-technology Knowledge Society Nano Technology Molecular Economy Digital Economy Knowledge Based Economy Information Technology __________________________________________________________________________________ Taiwan colored rice

5 แนวคิดการบริหาร ที่เปลี่ยนไป
การวางแผนกลยุทธ์องค์การจะมองระยะยาว การจัดโครงสร้างองค์การจะเป็นแนวราบ และเป็นเครือข่าย (Flat Organization & Networking) การกระจายอำนาจตัดสินใจสู่ผู้ปฏิบัติจะมากขึ้น (Empowerment) องค์กรช่วยเหลือตัวเองมากขึ้น รัฐจะช่วยน้อยลง (Self-sustainable) ประชาคมจะมีส่วนร่วมมากขึ้น (Participation) การใช้ความรู้เชิงสหวิทยาการมีความจำเป็นมากขึ้น การแก้ปัญหาจะต้องมองภาพที่เป็นลักษณะองค์รวม แนวทางองค์กรจะเปลี่ยนแปลง __________________________________________________________________________________

6 ปัจจัยแวดล้อมบ้านเมืองเรา
การค้าเสรี FTA การรุกคืบทางวัฒนธรรม ความเสียเปรียบ ทางเทคโนโลยี ทุนนิยมตะวันตก

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546 – 2550)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทำงาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทนใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

8 ท่าตอน-พะอัน-กอกะเก็ก-แม่สอด-พิษณุโลก
ปัจจุบันมีเรือผ่านทางตอนใต้ของประเทศไทยประมาณ ปีละ 520,000 ลำหรือ ประ มาณวันละ 1,300 – 1,400 ลำต่อวัน ท่าตอน-พะอัน-กอกะเก็ก-แม่สอด-พิษณุโลก พิษณุโลก-มุกดาหาร-สุวรรณเขต-เว้-ดานัง ทะวาย เส้นทางที่ 1 ผ่านที่ช่องแคบ มะละกา เรือที่ผ่านช่องแคบนี้จะผ่านแวะจอด ที่ท่าเรือประเทศสิงคโปร์ประมาณวันละ 600 ลำ เส้นทางที่ 2 ผ่านที่ช่องแคบ ซุนด้า เส้นทางที่ 3 ผ่านที่ช่องแคบ ลอมบ๊อค 11.32 แหล่งที่มาของข้อมูล :

9 การเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
คุนหมิง การเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ลาว เวียดนาม (ดานัง) อินเดีย - จีน พิษณุโลก ลาว พม่า (ย่างกุ้ง) - พม่า - ลาว กัมพูชา - กัมพูชา - เวียดนาม - มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์

10 นโยบาย และทิศทางในการบริหารประเทศ
มองประเทศ ประเทศไทย ภายใต้การแข่งขัน ในระดับนานาชาติ บนฐานที่ขาดทั้งความรู้ และการวิเคราะห์ข่าวสาร เพื่อรับรู้ __________________________________________________________________________________

11 The Boston Consulting Group’s Growth-Share Matrix
Integration Turnaround Diversification Harvest Liquidation Regressive

12 Database งานการเงินฯ งานบุคลากร คณะกรรมการ/องค์คณะฯ/เครือข่าย
ผู้บริหารการศึกษา งานนิเทศ งานนโยบาย ภาพแสดงลักษณะโครงสร้างและการสื่อสาร ภายในเครือข่าย งานอำนวยการ

13 Database งานการเรียนการสอน งานพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการโรงเรียน
งานการเงิน อื่นๆ ภาพแสดงลักษณะโครงสร้างและการสื่อสาร ภายในเครือข่าย เครือข่าย


ดาวน์โหลด ppt นายพิทยา ไชยมงคล Mr. Pittaya Chaimongkol

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google