งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมายโภชนาการระดับโลก พ.ศ.2568 (WHA Global Nutrition Targets 2025)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมายโภชนาการระดับโลก พ.ศ.2568 (WHA Global Nutrition Targets 2025)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป้าหมายโภชนาการระดับโลก พ.ศ.2568 (WHA Global Nutrition Targets 2025)
ในสตรีและเด็กแรกเกิด-5 ปี Global Nutrition Targets สถานการณ์ (ร้อยละ) เป้าหมาย ประเทศไทย การลดอัตราภาวะโลหิตจาง ลง 50 % - หญิงวัยเจริญพันธุ์ - หญิงตั้งครรภ์ 25.32 30.73 ร้อยละ 13 ร้อยละ 16 การลดอัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยลง 30 % 9.63 ร้อยละ 7 อัตราการกินนมแม่อย่างเดียวใน 6 เดือนแรก เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 50% 12.31 ร้อยละ 50 การลดอัตราภาวะเตี้ยของเด็กอายุ ต่ำกว่า 5 ปี ลง 40 % 16.31 ไม่เกิน ร้อยละ 10 การลดอัตราเด็กผอม ลงเหลือต่ำกว่า 5 % 6.71 ไม่เกินร้อยละ 5 อัตราภาวะน้ำหนักเกินของเด็กไม่เพิ่มขึ้น 10.91 ไม่เกินร้อยละ 10 1 MICS 4 ปี รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ปี 3 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

2 ความชุกของปัญหาทุพโภชนาการในเด็ก 0-5 ปี
ข้อมูล: สำนักงานสถิติแห่งชาติ

3 Exclusive breastfeeding 6 m., anemia in CBA women and LBW
Source : *Thailand Multiple Indicator Cluster Survey (MICS3-2006, MICS4-2012) ** National Health Exam Survey (NHES , NHES )

4 Median Urine Iodine in Pregnant women
IDD Control and prevention Program in Thailand (Under the patronage of Princess Mahachakri Sirindhorn)

5 Median UI in 3-5y children and elderly
and percentage of qualified iodized salt Year MUIC (µg/l) %qualified Iodized salt 3-5 y >60 y >30ppm 20-40ppm >20ppm 2011 229.2 129.0 72.6 - 2012 212.6 108.3 60.3 84.6 2013 226.6 113.8 82.5 91.9 2014 234.6 111.3 83.5 91.5 2015 205.4 108.8 78.9 95.3 Source: Bureau of Nutrition HH coverage of iodized salt in = 78.9%

6 Information on diet related NCD
Vegetable and fruit consumption among Thai population>15 year Year Mean of vegetable and fruit consumption (Portion) Man Woman NHES III, 2004 3.5 3.4 NHES IV, 2009 3.0 3.1

7 Trend of CVD risk factors & Prevalence of NCD
Source : Thai National Health Examination Survey (NHES)

8 ความชุกภาวะโลหิตจางในกลุ่มเด็กปฐมวัยและเด็กวัยนักเรียน
ร้อยละ อายุ (ปี) ที่มา : รายงานการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2546

9 ความชุกภาวะโลหิตจางในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์
ร้อยละ อายุ (ปี) ที่มา : รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ

10 ความชุกภาวะโลหิตจางในกลุ่มผู้สูงอายุ
ร้อยละ อายุ (ปี) ที่มา : รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ

11 ข้อมูลจากระบบรายงาน 43 แฟ้ม สนย.

12 น้ำหนักเด็กแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม
ร้อยละ พ.ศ. ที่มา : ปี ระบบรายงาน 43 แฟ้ม สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 ระบบรายงาน HDC สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13 เด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว
ร้อยละ พ.ศ. ที่มา : ระบบรายงาน HDC สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 23 สค.2559

14 ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์
ร้อยละ พ.ศ. ที่มา : ปี ระบบรายงาน 43 แฟ้ม สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 ระบบรายงาน HDC สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 23 สค.59

15 สถานการณ์ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0-5 ปี
ร้อยละ พ.ศ. ที่มา : ระบบรายงาน 43 แฟ้ม สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

16 เด็กอายุ 0-5 ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน
ร้อยละ ที่มา : ระบบรายงาน HDC สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค. 2559

17 เด็กอายุ 0-5 ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน
ร้อยละ พ.ศ. ที่มา : ระบบรายงาน 43 แฟ้ม สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบบรายงาน HDC สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค. 2559

18 เด็กอายุ 6-14 ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน
ร้อยละ พ.ศ. ที่มา : ปี ระบบรายงาน 43 แฟ้ม สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 ระบบรายงาน HDC สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค. 59

19 เด็กวัยเรียนอายุ 5-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
ร้อยละ พ.ศ. ที่มา : ระบบรายงาน 43 แฟ้ม สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข *ระบบรายงาน HDC ข้อมูลภาคเรียนที่ 2 ตค.-ธค.58 ณ วันที่ 1 ม.ค.59 **ระบบรายงาน HDC ข้อมูลภาคเรียนที่ 1 พค.-กค.59 ณ วันที่ 23 ส.ค.59

20 สถานการณ์ภาวะโภชนาการเด็ก 6-18 ปี
ร้อยละ พ.ศ. ที่มา : ระบบรายงาน 43 แฟ้ม สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

21 ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปมีภาวะอ้วน (BMI>25)
ร้อยละ พ.ศ. ที่มา : ปี ระบบรายงาน 43 แฟ้ม สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี ระบบรายงาน HDC ณ วันที่ 23 ส.ค. 59

22 ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปมีรอบเอวเกิน
ร้อยละ พ.ศ. ที่มา : ปี ระบบรายงาน 43 แฟ้ม สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี ระบบรายงาน HDC ณ วันที่ 23 ส.ค. 59

23 หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็ก และกรดโฟลิก
ร้อยละ พ.ศ. ที่มา : ปี ระบบรายงาน 43 แฟ้ม สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี ระบบรายงาน HDC ณ วันที่ 23 ส.ค. 59


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมายโภชนาการระดับโลก พ.ศ.2568 (WHA Global Nutrition Targets 2025)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google