งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการรายงานข้อมูลให้มีความ ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย ปีงบประมาณ 2559 - กองแผนงาน -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการรายงานข้อมูลให้มีความ ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย ปีงบประมาณ 2559 - กองแผนงาน -"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการรายงานข้อมูลให้มีความ ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย ปีงบประมาณ 2559 - กองแผนงาน -

2 คำอธิบาย : หน่วยงานรายงานข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ - ข้อมูลตัวชี้วัดการดำเนินงานกรมอนามัย รายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด (ภาคผนวก 1) ด้วยโปรแกรม excel นำไฟล์เข้าที่ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) กรมอนามัย เมนูรายงานตัวชี้วัด เมนูย่อยผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด กรมอนามัย - ข้อมูลแผน/ผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณกรมอนามัย รายงานผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการ ปฏิบัติงาน (DOC) กรมอนามัย การประเมินผลตัวชี้วัดที่ 6.2 แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 กลุ่ม และดำเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ กลุ่มที่ 1 หน่วยงานในส่วนกลาง ศูนย์ห้องปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง และกลุ่มพัฒนาความร่วมมือ ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ กลุ่มที่ 2 ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการรายงานข้อมูลให้มีความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย คะแนนตัวชี้วัด : 10 คะแนน

3 เกณฑ์การให้คะแนน : กลุ่มที่ 1 ที่เกณฑ์การให้คะแนน 1บันทึกข้อมูลแผนการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม และงบประมาณของหน่วยงานผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) กรมอนามัย โดยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและบทบาทภารกิจกรมอนามัย ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 2รายงานผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) กรมอนามัยในไตรมาสที่ 1 ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในวันที่ 5 มกราคม 2559 3รายงานผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) กรมอนามัยในไตรมาสที่ 2 ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในวันที่ 5 เมษายน 2559 4รายงานผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) กรมอนามัยในไตรมาสที่ 3 ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 5รายงานผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) กรมอนามัยในไตรมาสที่ 4 ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2559

4 รอบการประเมิน : กลุ่มที่ 1 6 เดือนแรก 6 เดือนหลัง มีข้อมูลแผนการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานในระบบ DOC ครบถ้วน ถูกต้อง ภายใน วันที่ 25 พ.ย. 58 มีการรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม และการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงานในระบบ DOC กรมอนามัยในไตรมาสที่ 1 ครบถ้วน ถูกต้อง ภายใน วันที่ 5 ม.ค. 59 มีการรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม และการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงานในระบบ DOC กรมอนามัย ไตรมาส 2 : ภายในวันที่ 5 เม.ย. 59 ไตรมาสที่ 3 : ภายในวันที่ 5 ก.ค. 59 ไตรมาสที่ 4 : ภายในวันที่ 5 ต.ค. 59

5 เกณฑ์การให้คะแนน : กลุ่มที่ 2 ที่เกณฑ์การให้คะแนน 1บันทึกข้อมูลแผนการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม และงบประมาณของหน่วยงานผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) กรมอนามัย โดยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและบทบาทภารกิจกรมอนามัย ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 2รายงานผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) กรมอนามัย ในไตรมาสที่ 1 ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในวันที่ 5 มกราคม 2559 3รายงานผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) กรมอนามัย และรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดกรมอนามัยตามแบบฟอร์มที่กำหนด ในไตรมาสที่ 2 ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในวันที่ 5 เมษายน 2559 4รายงานผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) กรมอนามัย และรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดกรมอนามัยตามแบบฟอร์มที่กำหนด ในไตรมาสที่ 3 ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 5รายงานผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) กรมอนามัยและรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดกรมอนามัยตามแบบฟอร์มที่กำหนด ในไตรมาสที่ 4 ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2559

6 รอบการประเมิน : กลุ่มที่ 2 6 เดือนแรก 6 เดือนหลัง มีข้อมูลแผนการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานในระบบ DOC ครบถ้วน ถูกต้อง ภายใน วันที่ 25 พ.ย. 58 มีการรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม และการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงานในระบบ DOC กรมอนามัยในไตรมาสที่ 1 ครบถ้วน ถูกต้อง ภายใน วันที่ 5 ม.ค. 59 มีการรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม และการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงานในระบบ DOC กรมอนามัย และรายงานผลการ ดำเนินงานตัวชี้วัดกรมอนามัยตาม แบบฟอร์มที่กำหนด ไตรมาส 2 : ภายในวันที่ 5 เม.ย. 59 ไตรมาสที่ 3 : ภายในวันที่ 5 ก.ค. 59 ไตรมาสที่ 4 : ภายในวันที่ 5 ต.ค. 59

7 แบบจัดเก็บผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตัวชี้วัดเป้าหมาย ผลการดำเนินงานจังหวัดในพื้นที่ รับผิดชอบ ผู้รายงาน/แหล่งข้อมูล จังหวัด…….จังหวัดรวม กระทรวง 1 อัตราส่วนการตายมารดา ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน จำนวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด 42 วันหลังคลอดทุกสาเหตุยกเว้น อุบัติเหตุในช่วงเวลาที่กำหนด จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 2 ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 จำนวนเด็กแรกเกิด – 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมี พัฒนาการปกติในช่วงเวลาที่กำหนด จำนวนเด็กแรกเกิด – 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน 3 เด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10 จำนวนเด็กอายุ 5-14 ปี ที่มีภาวะเริ่มอ้วน + อ้วน จำนวนเด็กอายุ 5-14 ปี ที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 4 อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน จำนวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ปี จำนวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี ทั้งหมด 5 ร้อยละของจังหวัดมีระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพผ่านเกณฑ์ ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 50 จำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ที่อยู่ในระดับดีขึ้นไป จำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งหมด (76 จังหวัด)

8 แบบจัดเก็บผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตัวชี้วัดเป้าหมาย ผลการดำเนินงานจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ผู้รายงาน / แหล่งข้อมูล จังหวัด…….จังหวัดรวม ตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิผล ตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) 6 ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบเฝ้าระวังการตายของมารดาจากการตั้งครรภ์และการคลอดที่มี ประสิทธิภาพ อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 7 ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 8 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ระยะยาว (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์ อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 9 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 10 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด สป. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และรับรองโรงพยาบาลตาม มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) ฉบับบูรณาการ อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 11 ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ 5 กลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล

9 แบบจัดเก็บผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตัวชี้วัดเป้าหมาย ผลการดำเนินงานจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ผู้รายงาน/แหล่งข้อมูล จังหวัด…….จังหวัดรวม เอกสารงบประมาณรายจ่าย 12 ภาคีเครือข่ายนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ ตลอดชีวิต อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 13 ร้อยละระดับความสำเร็จการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 14 ภาคีเครือข่ายที่นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 15 ภาคีเครือข่าย และประชาชนพึงพอใจองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริการ ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 16 ภาคีเครือข่ายเป้าหมายมีการดำเนินงานตามกฎหมายสาธารณสุข และหรือดำเนินงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง/เกณฑ์มาตรฐานที่กรมอนามัยกำหนด อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 17 ภาคีเครือข่ายเป้าหมายมีการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล

10 แบบจัดเก็บผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตัวชี้วัดเป้าหมาย ผลการดำเนินงานจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ผู้รายงาน/แหล่งข้อมูล จังหวัด…….จังหวัดรวม เอกสารงบประมาณรายจ่าย 18 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ มาตรฐานทางวิชาการระดับดีมาก อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 19 ประชาชน และภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ แบบบูรณาการตลอดช่วงชีวิต อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 20 ร้อยละของระดับคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 21 ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 22 ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายพึงพอใจการพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 23 ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม และขยะแบบบูรณาการ อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 24 ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายพึงพอใจการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและขยะแบบบูรณาการ อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 25 จำนวนโครงการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล

11 ตัวชี้วัดเป้าหมาย ผลการดำเนินงานจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ผู้รายงาน/แหล่งข้อมูล จังหวัด…….จังหวัดรวม ตามนโยบายรัฐบาล 26ผู้สูงอายุได้รับบริการใส่ฟันเทียมพระราชทานร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 40,000 ราย อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 27มีหน่วยงานบริการจัดบริการส่งเสริมป้องกันเพิ่มขึ้น 150 แห่ง และ 25,000 คน อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 28มีชมรมผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเพิ่มขึ้น 300 แห่ง และ 100,000 คน อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 29รพ.สต./ศสม. มีการจัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพครอบคลุมทุกกลุ่มวัย ร้อยละ 54 อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 30 บุคลากรของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารได้รับการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม 1,000 คน 1,000 คน อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 31โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารต้นแบบด้านสุขภาพ 22 แห่ง อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 32สนับสนุนน้ำเสริมไอโอดีนและยาเม็ดธาตุเหล็กให้กับโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมาย 800 แห่ง อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 33โรงเรียนเป้าหมายในถิ่นทุรกันดารมีส้วมอนามัย ร้อยละ 100 39 แห่ง อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล แบบจัดเก็บผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

12 ตัวชี้วัดเป้าหมาย ผลการดำเนินงานจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบผู้รายงาน/แหล่งข้อมูล จังหวัด…….จังหวัดรวม ตามนโยบายรัฐบาล 34 ชุมชน/หมู่บ้านผ่านการรับรองศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 35 ความครอบคลุมการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในระดับครัวเรือน 20-40 ppm. มากกว่าร้อยละ 90 อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 36 ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กแรกเกิดและ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. …. อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 37 จังหวัดในพื้นที่ชายแดนเป้าหมายได้รับการพัฒนาการอนามัยแม่และเด็ก 59 จังหวัด อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 38 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 10 แห่ง อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 39 ตำบลพัฒนาการเด็กดีเริ่มที่นมแม่ อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 40 โรงเรียนเป้าหมายเลือกทำกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ด้านสุขภาพ อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 41 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 128 แห่ง อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล แบบจัดเก็บผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

13 ตัวชี้วัดเป้าหมาย ผลการดำเนินงานจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบผู้รายงาน/แหล่งข้อมูล จังหวัด…….จังหวัดรวม ตามนโยบายรัฐบาล 42 จำนวนคลินิกไร้พุง (DPAC) ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน คุณภาพ (DPAC Quality) 30 แห่ง อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 43 จำนวนสถานบริการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ฟิตเนส) ผ่านเกณฑ์คุณภาพ สถานบริการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ฟิตเนส) จำนวน 6 แห่ง อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 44 โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านการประเมิยรับรองตามเกณฑ์คุณภาพ 120 แห่ง อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 45 จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัย ทำงาน อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 46 ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการมากขึ้น ดูแลช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น ได้รับการดูแลจากผู้ดูแล ที่มีคุณภาพ อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 47 ผู้สูงอายุได้รับการดูแล 100,000 คน อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล

14 ตัวชี้วัดเป้าหมาย ผลการดำเนินงานจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบผู้รายงาน/แหล่งข้อมูล จังหวัด…….จังหวัดรวม ตามนโยบายรัฐบาล 48 มี Care manager ผ่านการอบรม 2,500 คน อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 49 มี Care giver ผ่านการอบรม 10,000 คน อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 50 จำนวนโครงการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมและขยะแบบบูรณาการที่เหมาะสม 4 โครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 51 จำนวนโครงการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและการเฝ้าระวังด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมและขยะแบบบูรณาการที่เหมาะสม 1 โครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 52 ร่าง พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. … อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล 53 จำนวนโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของกรมอนามัยสู่การปฏิบัติ 4 โครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการข้อมูล แบบจัดเก็บผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

15 หน้าคีย์ข้อมูลตัวชี้วัดการดำเนินงานกรมอนามัย

16 หน้าคีย์ข้อมูลแผน/ผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณกรมอนามัย

17 THANKS!


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการรายงานข้อมูลให้มีความ ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย ปีงบประมาณ 2559 - กองแผนงาน -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google