งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการประเมินผล การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ปี 2561 (ตาม ม.44)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการประเมินผล การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ปี 2561 (ตาม ม.44)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการประเมินผล การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ปี 2561 (ตาม ม.44)
แนวทางการประเมินผล การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ปี (ตาม ม.44) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 3 ตุลาคม 2560

2 ประเด็นการนำเสนอ ที่มา (ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี)
1 กรอบการประเมินส่วนราชการ 2 หลักในการกำหนดตัวชี้วัด 3 เกณฑ์การประเมินของส่วนราชการ 4 การส่งแผนและรายงานผลการดำเนินงาน 5

3 Company Logo

4 Company Logo

5 Company Logo

6 Company Logo 4.1

7 Company Logo มี 2 ตัวชี้วัดย่อย

8 Company Logo

9 4.2 Company Logo

10 - การปราบปรามการทุจริต - การใช้ระบบสารสนเทศ ให้เริ่มเดือน
Company Logo - การบูรณาการผลงาน - การปราบปรามการทุจริต - การใช้ระบบสารสนเทศ ให้เริ่มเดือน มกราคม-มีนาคม 2561

11 องค์ประกอบที่ 5 : Potential Base
ตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ Company Logo

12 5.1 องค์ประกอบที่ 5 : Potential Base
ตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ Company Logo 5.1

13 Company Logo

14 Company Logo 5.2

15 Company Logo

16 Company Logo

17 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ กรมอนามัย ปี 2561 (ตาม ม
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ กรมอนามัย ปี 2561 (ตาม ม.44) 6 ตัวชี้วัด(5 + 1 ตัวชี้วัดบังคับ) 1.การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรมต. 2.การดำเนินการตามวาระขับเคลื่อน/ปฏิรูปประเทศ 3.การแก้ไขปัญหาสำคัญเฉพาะเรื่องหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากนายกรมต./รองนายกรมต. /รมต.ที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ 1.การดำเนินการตามภารกิจพื้นฐาน งานประจำ งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 2. การดำเนินงานตามกฎหมาย 3. การดำเนินงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาลและมติคณะรมต. 4. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนยุทธธศาสตร์ของหน่วยงาน 4.1 เสนอนวตกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง (แนวคิด วิธีการ รูปแบบใหม่ๆ) 1. นวตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) 2. นวตกรรมให้บริการ (Service Innovation) 3. นวตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative or Organization Innovation) 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ต้องมีกิจกรรมใหม่ทุกเดือน (12 เรื่อง) /วัดผลผลิตตามแผน รายงานผลทุกเดือน) 5.1 การจัดทำและดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ 1. การจัดทำแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามภารกิจ/บทบาทของส่วนราชหาร ประจำปีงบ’61 2. ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงแต่ละไตรมาส 3. เทียบการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ จากระบบGFMIS (10โครงการสำคัญที่มีงบประมาณสูงและอยู่ในทุกประเด็นยุทธศาสตร์กรมอนามัย) 5.2การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ 10 โครงการ ตามเอกสารขาวคาดแดง กพร ./ คกก.PMQAกรม ไม่รับการประเมิน ศรวน. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล , จัดลำดับความสำคัญ , ประเมินความเสี่ยง + โอกาสสำเร็จสูง Policy Innovation  Health Literacy Org. สขรส. เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย – สส./สพด. การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน พรบ.Code Milk - ศูนย์สื่อสารสาธารณะ 2.1 คัดเลือกโดย สกพร. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ปี-สอพ. ร้อยละตำบล Long Term Care - สอส. รพ.ผ่านเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital - สว. 2.2 การชี้แจงประเด็นที่ทันต่อสถานการณ์ -ศูนย์สื่อสารสาธารณะ สำนัก/กองวิชาการ 2.3 กองแผนงาน / FIN

18 แผนงาน/โครงการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ
แผนงาน/โครงการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่เลือกเพื่อดำเนินการตามตัวชี้วัด 5.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ กรมอนามัย ลำดับ โครงการ/ผลผลิต งบประมาณ (ล้านบาท) โครงการที่เลือก 1. ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย 1 โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม 2 โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและชุมชน 3 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทักษะในชีวิต 4 โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ (ไม่เลือก) 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน 5 โครงการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 6 โครงการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 3.1400 7 โครงการพัฒนาเฝ้าระวังการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค 2.4000 8 โครงการพัฒนาการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อลดการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำ 2.1500 9 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพน้ำใน 25 ลุ่มน้ำ 0.8500 3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 10 โครงการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ มาตรการแนวทางปฏิบัติและการกำกับดูแลบังคับใช้กฎหมายในการจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด 11 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 4.3900 4. ปฏิรูประบบงาน สู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและ มีธรรมาภิบาล 12 โครงการการวิจัยนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานความรู้ในการพัฒนา 13 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 1.1012 14 โครงการการวิจัย นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุก กลุ่มวัย 0.4602 ไม่เอา

19 คล้องกับนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มแผน ตัวชี้วัดร้อยละการดำเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน่วยงาน……………… ลำ ดับ ที่ เรื่อง ประเด็น ความสอด คล้องกับนโยบายรัฐบาล (ถ้ามี) วัตถุ ประสงค์ กลุ่ม เป้า หมาย โทรทัศน์ (จำนวน) วิทยุ สิ่งพิมพ์ สารสนเทศออนไลน์ สื่ออื่นๆ* กิจ กรรม ** หมายเหตุ: ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น จดหมายข่าว โปสเตอร์ เป็นต้น * ให้ระบุประเภทสื่ออื่นๆ เช่น สื่อบุคคล อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ** ให้ระบุประเภทกิจกรรม เช่น แถลงข่าว นิทรรศการ เป็นต้น ส่งสำนักงาน ก.พ.ร. ภายใน 30 พ.ย.2560

20 แบบฟอร์มแผน ตัวชี้วัดร้อยละการดำเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (ต่อ) แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน่วยงาน………………….. ลำดับที่ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ต.ค. ๖๐ พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ๖๑ ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ๑. รวม ๒. ๓. ๔. ส่งสำนักงาน ก.พ.ร. ภายใน 30 พ.ย.2560

21 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดร้อยละการดำเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน รอบที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ หน่วยงาน……………… ลำดับที่ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๐ พ.ย. ๖๐ ธ.ค. ๖๐ ม.ค. ๖๑ ก.พ. ๖๑ มี.ค. ๖๑ รวม

22 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
ตัวอย่าง แผนการสร้างความรับรู้ แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกรม A ลำ ดับ ที่ เรื่อง ประเด็น ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (ถ้ามี) วัตถุ ประสงค์ กลุ่ม เป้า หมาย ประเภทสื่อ โทรทัศน์ (จำนวน) วิทยุ สิ่งพิมพ์ สารสนเทศ ออนไลน์ สื่ออื่นๆ* กิจกรรม** ๑. การรณรงค์สื่อสารเสริม สร้าง ธรรมา ภิบาลร่วมต้านทุจริต สร้างค่านิยม/วัฒนธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น เยาวชน ข้าราชการ สื่อมวลชน (๑) งานมอบราง วัล (๑) ๒. การขับ เคลื่อนภาครัฐเพื่อยกระดับไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ การปรับเปลี่ยนระบบราชการสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อสร้างการรับรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานและบุคคลากรภาครัฐ ข้าราชการ

23 ตัวอย่างแผนการสร้างความรับรู้
(ต่อ) แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกรม A ลำดับที่ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ต.ค. ๖๐ พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ๖๑ ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ๑. การรณรงค์สื่อสารเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต - สื่อ online (๑) - น.ส.พ. (๑) - งานมอบรางวัล (๑ ) รวม ๒. การขับเคลื่อนภาครัฐเพื่อยกระดับไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ โทรทัศน์ (๑)

24 รอบที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
ตัวอย่าง แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน รอบที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ กรม……….…….…กระทรวง ลำ ดับ ที่ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๐ พ.ย. ๖๐ ธ.ค. ๖๐ ม.ค. ๖๑ ก.พ. ๖๑ มี.ค. ๖๑ ๑. การรณรงค์สื่อสารเสริมสร้างธรรมา ภิบาลร่วมต้านทุจริต - สื่อ online (๑) - น.ส.พ. (๑) - งานมอบรางวัล (๑) - สื่อออนไลน์ (๑) : เผยแพร่ infographic โครงการฯ ลงใน Facebook (OPDCfanpage) เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๐ - หนังสือพิมพ์มติชน เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๐ งานมอบรางวัล ที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป กทม. เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๐ รวม ๒. การ ขับเคลื่อน ภาครัฐเพื่อ ยกระดับ ไปสู่ระบบ ราชการ ๔.๐ - โทรทัศน์ (๑) - สื่อโทรทัศน์ (๑): นาย…… รองอธิบดีกรม A ให้สัมภาษณ์สดในรายการเดินหน้าประเทศ เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๑

25 รอบที่ ๑ ตั้งแต่วันที่……………….ถึงวันที่……………….
แบบฟอร์มส่งข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การพัฒนานวัตกรรม ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม (Innovation base) ของ…..(ชื่อส่วนราชการ)…………. รอบที่ ๑ ตั้งแต่วันที่……………….ถึงวันที่………………. ส่งสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 พ.ย.2560

26 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การพัฒนานวัตกรรม
สรุปผลการประเมินด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ (Innovation base) ของ…..(ชื่อส่วนราชการ)…………. รอบที่ ๑ ตั้งแต่วันที่……………….ถึงวันที่……………….

27 ตัวอย่างการรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การพัฒนานวัตกรรม

28 แบบฟอร์มแผน ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มแผน ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประเภท การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน การบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน/ภาคส่วนอื่น การป้องกัน/แก้ไขปัญหาด้านทุจริต การเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการ การประหยัดทรัพยากร

29 ตัวอย่างการจัดทำแผน ตัวชี้วัด ๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

30 แบบฟอร์มการรายงานผล ตัวชี้วัดที่ ๔
แบบฟอร์มการรายงานผล ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ๒๕๖๐ หมายเหตุ : ส่วนราชการจะต้องรายงานการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมายังสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นรายเดือนโดยผ่านระบบ e-SAR ทุกเดือน

31 แบบฟอร์มส่งโครงการ ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

32 ตัวอย่างแบบฟอร์มการส่งโครงการ ตัวชี้วัดที่ ๕.๑
ยุทธศาสตร์ และ แผนงาน/โครงการของ (กรม A) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ ลำดับ โครงการ รหัสโครงการ GFMIS งบประมาณ (ล้านบาท) 1. การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน (Service Excellence) โครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ aaa ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกทางธุรกิจ bbb ๖,๗๓๙,๓๐๐ โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ccc ๖,๕๐๐,๐๐๐ 2.การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ (High Performance Organization) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๐ รุ่นที่ ๑๑ และรุ่นที่ ๑๒ ddd ๔๘,๔๔๔,๐๐๐ โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ eee ๑๓,๖๔๐,๗๐๐ 4. การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ (Integration) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ fff ๖,๘๑๙,๖๐๐ โครงการขับเคลื่อนการบริหารราชการ แบบเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ggg ๓,๔๐๐,๐๐๐ 6. การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน (Integrity) โครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐเพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใส hhh ๒๐,๕๒๑,๘๐๐ โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต jjj ๖,๑๐๓,๑๐๐ 7. การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (Readiness for ASEAN 2558) ๑๐ โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน kkk ๒,๖๒๗,๗๐๐ รวมทั้งหมด ๑๒๙,๗๙๖,๒๐๐

33 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด ๕.๑ การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

34 ตัวอย่างการรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ๕.๑

35 หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด /กำหนดการส่งแผนและรายงานผลการดำเนินงาน
ลำดับ ตัวชี้วัด เจ้าภาพตัวชี้วัด ส่งTemplate/แผน การรายงานผล หน่วยงาน ผู้ประสาน/เบอร์โทร เจ้าภาพส่งให้ กพร.กรม รายงานใน e-SAR 1 Function Base 1.1 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน(Happinometer) ไปใช้ รอ ปลัดกระทรวงพิจารณา 1.2 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention Rate) 1.3 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) ในชุมชน สำนัก อนามัยผู้สูงอายุ ส่ง Template 2 ต.ค.2560 ส่ง Template รายงานผล รอบ 1 31 มี.ค. 2561 รอบ 2 30 ก.ย. 2561 2-12 เม.ย.2561 1-12 ต.ค. 2561 1.4 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital อนามัยสิ่งแวดล้อม 1.5 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ปี อนามัยการเจริญพันธุ์

36 หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด /กำหนดการส่งแผนและรายงานผลการดำเนินงาน
ลำดับ ตัวชี้วัด เจ้าภาพตัวชี้วัด ส่งTemplate/แผน การรายงานผล หน่วยงาน ผู้ประสาน/เบอร์โทร เจ้าภาพส่งให้ กพร.กรม รายงานใน e-SAR 2 Agenda Base 2.1 ร้อยละการดำเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ศูนย์สื่อสารสาธารณะ ส่งแผน 20 พ.ย.2560 30 พ.ย.2560 รายงานผล รอบ 1 31 มี.ค.2561 รอบ 2 30 ก.ย.2561  2-12 เม.ย.2561 1-12 ต.ค. 2561  2.2 การชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ ศส./หน่วยงานวิชาการ ชี้แจงประเด็นข่าวภายใน 1 วัน และระบุช่องทางการเผยแพร่  2.3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย สพด. ส่ง Template 2 ต.ค.2560 30 ก.ย.2561 3 AreaBase กรมอนามัยไม่มีการประเมินใน องค์ประกอบนี้ -

37 หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด /กำหนดการส่งแผนและรายงานผลการดำเนินงาน
ลำดับ ตัวชี้วัด เจ้าภาพตัวชี้วัด ส่งTemplate/แผน การรายงานผล หน่วยงาน ผู้ประสาน/เบอร์โทร เจ้าภาพส่งให้ กพร.กรม รายงานใน e-SAR 4 Innovation Base 4.1 การพัฒนานวัตกรรม Policy Innovation : Health Literacy Organization สขรส. ส่งข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม 20 พ.ย.2560 30 พ.ย.2560 รายงานผล รอบ 2 30 ก.ย. 2561 1-12 ต.ค.2561 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (12 เรื่อง) ศรวน. ส่งแผนการพัฒนา 12 เรื่อง 10 พ.ย. 2561 (หน่วยงานส่งแผนให้ ศรวน. วันที่ 25 ต.ค.2560) ส่งแผนการพัฒนา 12 เรื่อง 15 พ.ย.2561 รายงานผลรายเดือน เริ่ม ต.ค. 2560 รายงานผลทุกวันสุดท้ายของเดือน (หน่วยงานรายงานผลให้ ศรวน. ทุกวันที่ 25 ของเดือน) ผลงานเดือน ต.ค. รายงาน 1-10 พ.ย. 2560 และครั้งต่อไปภายในสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป 1) การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 2) การบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน/ภาคส่วนอื่น (บังคับ 1 เรื่อง)  สอพ.

38 หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด /กำหนดการส่งแผนและรายงานผลการดำเนินงาน
ลำดับ ตัวชี้วัด เจ้าภาพตัวชี้วัด ส่งTemplate/แผน การรายงานผล หน่วยงาน ผู้ประสาน/เบอร์โทร เจ้าภาพส่งให้ กพร.กรม รายงานใน e-SAR 3) การป้องกัน/แก้ไขปัญหาด้านทุจริต - การปราบปราม ทุจริต (บังคับ) กองการเจ้าหน้าที่ 4) การเพิ่มประสิทธิภาพของ ส่วนราชการ - การใช้ระบบ สารสนเทศ (บังคับ) กองแผนงาน 5) การประหยัดทรัพยากร - การลดพลังงาน ไฟฟ้า (บังคับ) สล. - การลดกระดาษ (บังคับ) กองแผนงาน/สล. - การประหยัด งบประมาณ (บังคับ) กองคลัง

39 หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด /กำหนดการส่งแผนและรายงานผลการดำเนินงาน
ลำดับ ตัวชี้วัด เจ้าภาพตัวชี้วัด ส่งTemplate/แผน การรายงานผล หน่วยงาน ผู้ประสาน/เบอร์โทร เจ้าภาพส่งให้ กพร.กรม รายงานใน e-SAR 5 Potential Base 5.1 ศักยภาพในการดำเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กองแผน/ กองคลัง ส่ง 10 โครงการ 10 พ.ย.2561 ส่ง 10 โครงการ 30 พ.ย. 2561 รายงานผล รอบ 1 31 มี.ค.2561 รอบ 2 30 ก.ย.2561 รายงาน 2-12 เม.ย.2561 1-12 ต.ค. 2561 5.2 การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ กพร. 31 มี.ค. 2561 30 ก.ย. 2561

40 Q & A Thank you


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการประเมินผล การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ปี 2561 (ตาม ม.44)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google